Upis školske 2017/18 za studente doktorskih studija
datum postavljanja: 13.10.2017 Služba za nastavu i studenstka pitanja

Upis školske 2017/2018 godine počinje 16.10.2017.god., traje do 20.10.2017. god. i potrebno sledeće:
• INDEКS
• 2 ŠV obrasca popunjena ćirilicom
Napomena:
o Obrazac za upis studenata – ŠV 20 (preuzeti iz attachment dokumenta koji je u sastavu vesti)
o Obrazac mora biti odštampan obostrano na jednom listu A4 papira
• Popunjena lista predmeta- (preuzeti iz attachment dokumenta koji je u sastavu vesti)
• Uplata od 300,00 dinara za osiguranje na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 715
• Za samofinansirajuće studente cena boda je 1600 dinara i množi se sa ukupnim brojem bodova koje student odabere ( uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 12), minimum 37 ESPB za upis u narednu godinu.

*za strane državljane potrebno je dostaviti potvrdu o osiguranju na teritoriji Republike Srbije u periodu trajanja školske 2017/18
*SТUDENТI SТUDIJSКOG PROGRAMA BIOLOGIJA I HEMIJA MORAJU VODIТI RAČUNA O POŠТOVANjU IZBORNIH BLOКOVA PREDMEТA ZA КOJE SE OPREDELjUJU.
Dokumenta uz vest