Analilze kvaliteta površinskih voda na teritoriji Grada Niša

  •   

    Septembar 2012. Rezultati dobijeni primenom FBI metode, pokazuju da većina lokaliteta pripada klasi dobrog, vrlo dobrog i odličnog kvaliteta vode. Ovi lokaliteti su van gradske zone i imaju daleko viši kvalitet od onih delova reke koji protiču kroz sam grad, koji se nalazi ispod uliva komunalnih i industrijskih otpadnih voda grada Niša pripada najnižoj kategoriji (klasa V, izuzetno jako organski zagađena voda).

  • Oktobar 2012. Na osam lokaliteta u odnosu na stanje u septembru se uočava trend poboljšanja kvaliteta vode dok je samo na dva lokaliteta on blago pogoršan. Poboljšanje se objašnjava činjenicom da je količina padavina u toku ovog meseca bila povećana u odnosu na prethodni mesec, pa je razblaženje zagađenja samim tim veće. Ipak, ovo treba da predstavlja činjenicu koja nije zanemarljiva jer je konstatovano da i mala promena u smislu smanjenja koncentracije zagađivača dovodi u kratkom roku do poboljšanja kvaliteta vode. To poboljšanje nije dovoljne veličine da lokaliteti promene pripadnost određenoj kategoriji zagađenja, ali je ipak evidentno.

  • Decembar 2012. Na osam lokaliteta se u odnosu na stanje u prethodnim mesecima kvalitet vode pogoršao, dok se na prostala dva kvalitet blago poboljšao. U odnosu na oktobar sa obilnim kišnim padavinama, u decembru je vodostaj bio nizak a samim tim i razblazenje zagađenja manje, što je rezultiralo u značajnom smanjenju kvaliteta vode na pojedinim lokalitetima. Uticaj snežih padavina tokom decembra biće uočljiv u narednim mesecima kada sneg bude počeo da se topi sa planiskih vrhova krajem zime.

  • Januar 2013. Na tri lokaliteta se u odnosu na stanje u prethodnim mesecima kvalitet vode pogoršao, dok se kod preostalih kvalitet blago, odnosno značajno poboljšao. U odnosu na mesec decembar kada je vodostaj bio nizak, u januaru je, tokom toplijih dana, otpočelo topljenje snega sa okolnih planinskih vrhova, što je dovelo do razblaženja vode a samim tim i zagađenja. Navedene činjenice dovele su do značajnog poboljšanja kvaliteta vode na većini lokaliteta. U vezi sa tim, na čak četiri lokaliteta poboljšanje je bilo dovoljne veličine da dovede do promene kategoriji zagađenja.

  • Maj 2013. Na području grada Niša rečni ekosistemi imaju dva maksimuma: jedan prolećni i jedan jesenji. Pik prolećnog maksimuma u vodostaju je obično tokom maja meseca. Stoga je ovaj mesec okarakterisan velikim promenama koje se reflektuju kako na fizičke i hemijske karakteristike vode, tako i na zajednicu vodenih beskičmenjaka. Generalno, povišen vodostaj za posledicu ima veće razblaženje zagađivača, te se očekuje poboljšanje fizičkih i hemijskih karakteristike vode. To se reflektuje na kvalitet vode i strukturu zajednice vodenih beskičmenjaka. Za razliku od zimske sezone u kojoj su 2 lokaliteta imala odličan kvalitet vode, u maju je to slučaj sa 3 lokaliteta. Kod svih lokaliteta uočava se poboljšanje kvaliteta, a na pojedinim je poboljšanje dovoljno veliko da je došlo do promene pripadnosti klasi kvaliteta.