Centar za biološki i ekološki monitoring grada Niša.

Centar za biološki i ekološki monitoring Grada Niša - BIOEKOCEN je studentski monitoring centar za analizu kvaliteta površinskih voda na teritoriji Niša u okviru Programa „Pokreni se za budućnost” pod pokroviteljstvom kompanije Philip Morris u Srbiji.

Zdravlje ljudi, ali i njihova radna sposobnost u mnogome zavise od kvaliteta pijaće vode. Voda predstavlja resurs koji je poslednjih godina sve ugroženiji. Cilj projekta je analiza kvaliteta vode sa područja Grada Niša na osnovu bioloških parametara koji uključuju: zajednice životinja, biljaka i bakterija (analizu makrozoobentosa, makrofitobentosa, bakteriološku analzu i analizu ihtiofaune).

Kvalitet vode potrebno je pratiti na tačkama iznad i ispod zagađivča kako bi se postigla komparacija i odredila mera štetnog dejstva samog zagađivača. Prilikom odabira lokaliteta na vodu uzorkuje studentski tim, vodilo se računa i činjenici da teritorija grada raspolaže bogatstvom voda koje se mogu iskoristiti u lekovite svrhe, ali i predstavljaju turistički potencijal.

Rezultati do kojih dođe tim BIOEKOCEN-a biće promovisani u saradnji sa Hemisjsko-ekološkim centrom Grada Niša (HEC), radi dobijanja potpune slike – hemijskog, biološkog i bakteriološkog kvaliteta voda u Nišu. Rezultati analiza biće javni, a osim informatisanja, koristiće se i u svrhu predlaganja mera kako za očuvanje, tako i za poboljšanje kvaliteta niških voda.

Partneri:
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, Odsek za biologiju i ekologiju
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Hemijsko-ekološki centar forimran na PMF-u uz podršku PECD-a
Eko-soba na PMF-u

                                                          

                       pod pokroviteljstvom