Дипломске академске студије ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ - Обавезни предмети

Cover page
 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

      ПРВА ГОДИНА

1.

БЕЗ401

Екологија биљака

1

О

2

3

0

0

1

7

2.

EKO401

Конзервациона биологија

1

О

2

2

0

0

1

7

3.

EKO402

Екотоксикологија

1

О

2

0

0

2

0

5

4.

EKOИ1

Предмет изборног блока 1

1

ИБ

2

2

0

0

0

5

5.

EKOИ1

Предмет изборног блока 1

1

ИБ

2

2

0

0

0

5

6.

БЕЗ402

Екологија животиња

2

О

2

3

0

0

1

7

7.

EKO403

Хидробиологија

2

О

2

3

0

0

0

6

8.

EKO404

Заштита биолошке разноврности

2

О

2

2

0

0

0

5

9.

EKO405

Екологија микроорганизама

2

О

2

2

0

0

0

5

10.

EKOИ2

Предмет изборног блока 2

2

ИБ

2

2

0

0

0

5

Укупно часова активне наставе на години студија = 660

 

57

УКУПНО
21
21
0
8
3
 
 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

СИР

ДОН

      Друга година

11.

БЕЗ501

Методологија научно-истраживачког рада

3

О

2

3

0

0

0

6

12.

БИО501

Експериментална биохемија

3

О

2

0

0

2

0

5

13.

БИО502

Фитогеографија

3

О

2

1

0

0

0

4

14.

EKOИ3

Предмет изборног блока 3

3

ИБ

2

0

0

1

0

5

15.

EKO502

Теорија еволуције

4

O

2

3

0

0

0

6

16.

БЕЗ503

Зоогеографија

4

О

2

1

0

0

0

4

17.

БEЗ504

Студијски истраживачки рад

4

О

2

0

12

0

0

10

18.

ЕКОИ4

Предмет изборног блока 4

4

ИБ

2

0

0

1

0

5

Укупно часова активне наставе на години студија =630

-

45

УКУПНО
16
13
12
1
 

 

ЕКОС01

Теренска истраживања у екологији*

2

O

-

3

3

  Укупно = 37 Укупно = 24 Укупно = 12 Укупно = 3
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  = 87
1305
 
 

ЕКО503

Завршни рад

4

O

-

15

Укупно ЕСПБ
120

П - предавања
В- вежбе (теоретске вежбе, практичне вежбе и сл.)
ДОН - други облици наставе (лабораторијске вежбе, семинари и сл.)
СИР - студијски истраживачки рад
ОЧ - остали часови (теренска настава, посета другим установама и сл.)