Начин вредновања ученичких постигнућа у средњем образовању за потребе рангирања студената за упис на студије Природно-математичког факултета у Нишу

Назив високошколске установе Универзитет у Нишу Природно-математички факултет
Назив студијског програма ОАС Биологија ОАС Географија ОАС Математика ОАС Рачунарске науке ОАС Физика ОАС Хемија
1.Просечан успех четворогодишњег средњег образовања 40 40 40 40 40 40
2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег језика и књижевности 20 10 15 10 20 15
3. Успех на матурском испиту из Математике 20 10 30 10 20 15
4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност) 20 40 15 10 20 30
4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе вреднују Географија, Биологија, Хемија, Физика, Страни језик Географија, Биологија, Хемија, Физика, Историја, Страни језик Географија, Биологија, Хемија, Физика Географија, Биологија, Хемија, Физика, Историја, Страни језик Географија, Биологија, Хемија, Физика Географија, Биологија, Хемија, Физика, Страни језик
5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког матурског испита (за стручне/уметничке  образовне профиле који имају директну проходност) 20 40 15 10 20 30
5а. Навести прецизно који стручни и уметнички образовни профили имају директну проходност за одређени студијски програм ·    Здравство и социјална заштита, ·    Пољопривреда, производња и прерада хране, ·    Шумарство и обрада дрвета, ·    Хемија, неметали и графичарство ·    Економија, право и администрација, ·    Саобраћај, ·    Трговина, угоститељство и  туризам, ·       Здравство и социјална заштита, ·       Пољопривреда, производња и прерада хране, ·    Шумарство и обрада дрвета, ·    Геодезија и грађевинарстви, ·    Геологија рударсво и металургија, ·    Култура, уметност и јавно информисање ·       Економија, право и администрација, ·       Машинство и обрада метала, ·       Електротехника, ·       Саобраћај, ·       Трговина, угоститељство и  туризам, ·       Здравство и социјална заштита, ·       Пољопривреда, производња и прерада хране, ·       Шумарство и обрада дрвета, ·       Текстилство и кожарство, ·       Геодезија и грађевинарстви, ·       Геологија рударсво и металургија, ·       Хемија, неметали и графичарство ·    Економија, право и администрација, ·    Машинство и обрада метала, ·    Електротехника, ·    Геодезија и грађевинарстви ·    Машинство и обрада метала, ·    Електротехника, ·    Здравство и социјална заштита, ·    Геодезија и грађевинарстви, ·    Хемија, неметали и графичарство ·    Геологија, рударсво и металургија ·    Машинство и обрада метала, ·    Здравство и социјална заштита, ·    Пољопривреда, производња и прерада хране, ·    Геологија рударсво и металургија, ·    Хемија, неметали и графичарство ·    Култура, уметност и јавно информисање – само профил  конзерватор културних добара
6. Успех на додатним испитима за проверу знања, склоности и способности не не не Да, 30 не не
6а. Навести врсту испита не не не Информатика тест знања не не
7. Успех на такмичењима које вреднује факултет 10 бодова 30 бодова** 10 бодова Од 30 до 100 бодова према успеху* 10 бодова 30 бодова за било које освојено место на Међународној  олимпијади из хемије; 20 бодова за освојено једно од прва три појединачна места на државном такмичењу из хемије које организује министарство надлежно за послове просвете
* Додатни бодови за успех на такмичења, једна најбоља категорија (за ОАС Рачунарске науке):
  Категорија такмичења дисциплина разред пласман/награда вредновање (%)
7.1 СИО или СМО или СФО Информатика или математика или физика од 1. до 4. Прва, друга или трећа награда Додатно 100
7.2 СИО или СМО или СФО Информатика или математика или физика од 1. до 4. Пласман Додатно 80
7.3 Државно Информатика или математика или физика од 1. до 4. Прва, друга или трећа награда Додатно 60
7.4 Државно Информатика или математика или физика од 1. до 4. Пласман Додатно 50
7.5 Окружно Информатика или математика или физика од 1. до 4. Прва, друга или трећа награда Додатно 40
7.6 Кенгур или Мислиша или Дабар Математика од 1. до 4. Награда на финалном такмичењу или похвала Додатно 30
** Додатни бодови за успех на такмичењу (за ОАС Географија):
  Категорија такмичења дисциплина разред пласман/награда вредновање (%)
7.1 Републичко такмичење из географије географија од 1. до 4. Прва, друга или трећа награда 30
7.2 Међународно такмичење/олимпијада/одобрена или је на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја географија од 1. до 4. Прва, друга или трећа награда 30