Teme master radova na Departmanu za hemiju 2019/2020

Teme master radova na Departmanu za hemiju 2019/2020

- STUDENTI DO 10.02.2020. DOSTAVLJAJU SLUZBI ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA FORMULAR SA SPISKOM PET TEMA U REDOSLEDU OD NAJVECEG DO NAJMANJEG PRIORITETA.

FORMULAR SE NALAZI U PRILOGU

Katedra za analitičku i fizičku hemiju

 

dr Snežana Mitić, red. prof.

1.  Optimizacija procesa ekstrakcije flavonola iz grožđa

2.  Određivanje mineralnog sastava lišća odabranih vrsta voća

3.  Kinetika ekstrakcije  makro i mikroelemenata iz biljnog materijala

 

dr Vesna Stankov Jovanović, red. prof.

1.  Tehnike učenja u hemiji

2. Antioksidativne karakteristike uzoraka kafe

3. Razvoj i validacija metode za određivanje hloramfenikola u odabranim uzorcima

 

dr Violeta Mitić, red. prof.

1.  Antioksidativne karakteristike odabranih vrsta začinskog bilja

2.  Određivanje antioksidativne aktivnosti odabranihvrsta  gljiva

3.  Antioksidativna aktivnost odabranih vrsta plavog patlidžana

 

dr Aleksandra Pavlović, red. prof.

1.  Određivanje mineralnog sastava komercijalno dostupnih mekinja

2. (Ne)Tolerantnost Hypericum perforatum L. na sadržaj teških metala

3. Određivanje antioksidativne aktivnosti voćnih džemova primenom spektrofotometrijskih metoda i ciklične voltametrije

 

dr Snežana Tošić, red. prof.

1.  Razvoj i validacija ICP-OES metoda određivanja selena u namirnicama

2.  Usvajanje teških metala od strane biljaka-model sistemi

3.  Određivanje sadržaja elemenata u delovima biljke uzgajane na poljoprivrednom zemljištu

 

dr Sofija Rančić, vanr. prof.

1.  Otpadne vode tekstilne industrije kao izvor zagađenja reke Nišave

2.  Guma i plastika kao izvor zagađenja životne sredine

3.  Oksidi S, N i C kao zagađivača vazduha u gradu Nišu

 

dr Milan Mitić, vanr. prof.

      1. Peteljke belih sorti grožđa kao izvor bioaktivnih komponenata

      2. Ispitivanje uticaja pH na stabilnost antocijana u ekstraktima crvenih sorti grožđa

      3. Antimikrobna aktivnost odabranih crvenih sorti grožđa

 

dr Emilija Pecev-Marinković, vanr. prof.

     1. Razvoj kinetičko spektrofotometrijske metode za određivanje pesticida 2,4,5-trihlorfenoksi sirćetne kiseline

     2. Primena kinetičke metode analize za određivanje fenoksi herbicida u uzorcima vode I  zemljišta

     3. Multielementna analiza odabranih biljnih vrsta sa područja Svrljiških planina

 

dr Ivana Rašić-Mišić, vanr. prof.

      1. Antioksidativna aktivnost i polifenolni sastav odabranih vrsta začina

      2. Ispitivanja efekta uklanjanja katjona oligoelemenata upotrebom zeolite

      3. Ravnoteža i kinetika jonske ismene Mn, Ni, Pb, Cd, Zn primenom klinoptilolita

 

dr Milan Stojković, docent

1. Nutritivni sastav, antioksidativna aktivnost i fenolni sastav odabranih biljnih vrsta

2. Biljne vrste kao biomarkeri zagađenja teškim metalima

3. Razvoj i validacija HPLC metode za određivanje odabranih fenolnih komponenti u konkretnim biljnim uzorcima

 

dr Jelena Nikolić, docent

1. Određivanje antioksidativne aktivnosti odabranih vrsta luka

2. Sadržaj masnih kiselina u odabranim uzorcima

3. Određivanje antibiotika u odabranim uzorcima

 

 

Katedra za organsku hemiju i biohemiju

 

dr Gordana Stojanović, red.prof.

1. Analiza sekundarnih metabolita lišajeva

2. Analiza sekundarnih metabolita biljaka

3. Izolovanje sekundarnih metabolita lišajeva

dr Danijela Kostić red.prof.

1. Ispitivanje mineralnog i fenolnog sastava odabranih biljaka

2. Optimizacija procesa ekstrakcije fenolnih jedinjenja iz odabranih biljnih vrsta

3. Analiza udzbenika za hemiju za osnovu skolu

 

dr Niko Radulović red.prof.

1. Veza strukture jedinjenja i retencionih osobina u gasnoj hromatografiji

2. Sinteza amida direktno iz ketona i amina pomoću haloformske reakcije

3. Proučavanje i potencijalna primena reakcije dimetil-sulfoksida i halogena

 

dr Ivan Palić vanr.prof.

1. Analiza isparljivih sastojaka odabranih biljnih vrsta

2. Izolovanje i identifikacija sastojaka ekstrakata odabranih biljnih vrsta

3. Izolovanje, identifikacija i biološka aktivnost sekundarnih metabolita lišajeva

 

dr Goran Petrović vanr.prof.

1. Izolovanje i identifikacija sekundarnih metabolita primenom hromatografskih metoda

2. Analiza sekudarnih metabolita oabranih biljnih vrsta

3. Primena ciklodekstrina za inkapsulaciju i razdvajanje odabranih organskih jedinjenja

 

dr Aleksandra Đorđević vanr.prof.

1. Mikrobiološki aktivna prirodna i/ili sintetisana jedinjenja

2. Izolovanje i identifikacija sastojaka etraskog ulja odabranih biljnih vrsta

3. Ispitivanje hemijskog sastava i biloških aktivnosti ekstrakata odabranih biljnih vrsta

 

dr Marija Genčić docent

1. Hemijski sastav kisele frakcije etarskih ulja odabranih biljnih vrsta

2. Hemijski sastav plodova odabranih biljnih vrsta

3. Proučavanje reakcije samokondenzacije tiosalicilne kiseline u prisustvu N,N'-  dicikloheksilkarbodiimida

 

       dr Snežana Jovanović, docent

  1. Optimizacija uslova hedaspace GC-MS analize
  2. Analiza hemijskog sastava i testiranje biološke aktivnosti ekstrakata odabranih biljnih vrsta
  3. Analiza masti i ulja

 

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

 

dr Nikola D. Nikolić, red. prof.

     1. Vanadil u geološkim uzorcima

     2. Vanadijum u geološkim uzorcima

     3. M2+ jon u karbonatnim sedimentima

 

dr Dragan M. Đorđević, red. prof.

     1. Uporedna geohemijska analiza metala u prirodnim uzorcima

     2. Multidisciplinarni pristup u nastavi neorganske hemije

     3. Distribucija teških metala u prirodnim uzorcima

 

dr Maja N. Stanković, vanr. prof.

     1.  Modifikovani prirodni materijali za prečišćavanje otpadnih voda

     2. FTIR/ESR spektroskopska analiza prirodnih uzoraka

     3.  Hemijska karakterizacija građevinskih materijala

 

Katedra za primenjenu i industrijsku hemiju

 

dr Milena Miljković red. prof.

     1.  Doprinos Sime Lozanića razvoju nastave hemije u Srbiji

     2.  Proučavanje nekih organskih reagenasa u precipitatnoj flotaciji i vrste za dobijanje koncentrata olova

     3.  Hemija fluorescentnih sredstava za beljenje ili optičkih belila i njihova primena

 

dr Aleksandar Bojić, red. prof.

      1. Sinteza, karakterizacija i primena hemijski modifikovanih biosorbenata na bazi  ligno-celuloznih sirovina

     2.  Elektrohemijska sinteza i karakterizacija metalnih oksida i soli i primena za degradaciju organskih polutanata u vodi

     3.  Degradacija organskih polutanata u vodi unapređenim oksidacionim procesima i karakterizacija polutanata i degradacionih proizvoda

 

dr Aleksandra Zarubica, red. prof.

     1.  Hemijska tehnologija dobijanja/proizvodnje piva – uticaj odabranih procesnih parametara na kvalitet piva

      2. Prečišćavanje voda – dizajn katalizatora i/ili adsorbensa, karakterizacija i primena

      3. Bioaktivni materijali – dizajn materijala, sinteza i hemijska modifikacija, karakterizacija i primena

 

dr Tatjana Anđelković, red. prof.

    1. Analiza hemijskih kontaminanata hrane

   2. Ispitivanje parametara kvaliteta zemljišta

   3. Prečišćavanje voda hiperakumulatorima

 

dr Marjan Ranđelović vanred. prof.

      1. Sinteza, karakterizacija i elektrohemijska svojstva nitrida i karbida pojedinih prelaznih metala

      2. Elektrokatalitička svojstva karbonskih nanotuba modifikovanih molibdenom i platinom

      3. Elektrohemijsko nanošenje prevlaka cinka na čeličnom supstratu u bezcijanidnim elektrolitima

 

dr Jelena Mitrović vanred. prof.

  1. Uticaj kvaliteta sirove vode na proces ozonizacije vode za piće

  2. Primena ozonizacije i hlorisanja u tretmanu vode za piće

  3. Transformacija organskih polutanata u površinskim vodama

FORMULAR ZA PRIJAVU MASTER RADA