JAVNA ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA NIKOLE STANKOVIĆ 17.06.2021.

Javna odbrana doktorske disertacije ,,Uticaj fitoplanktonana bentosne makrobeskičmenjake slatkovodnih ekosistema u multistresuslovima: laboratorijsko testiranje toksičnog efekta cijanobakterija i zelenih mikroalgi na jedinke vrste Chironomusriparius " kandidata Nikole Stanković održaće se 17.06.2021. u 12:00, mesto odbrane  sala broj 100.

MENTOR: dr Đurađ Milošević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Departman za biologiju i ekologiju

Komisija za odbranu:

  • dr Tatjana Mihajlov-Krstev, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu,predsednik,
  • dr Đurađ Milošević, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, mentor,
  • dr Jelena Bašić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu,
  • dr Jelica Simeunović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu,
  • dr Ivana Kostić, naučni saradnik Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.