06.06.2019

КONКURS ZA UPIS SТUDENAТA U PRVU GODINU OSNOVNIH AКADEMSКIH SТUDIJA ŠК. 2019/2020

Detalji konkursa su u prilogu.

Detaljnija obaveštenja možete videti ovde. 

 

 

 

Konkurs UNIVERZITETA