09.07.2020

UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AКADEMSКIH SТUDIJA za šk. 2020/2021. god

Upis u prvu godinu OAS šk. 2020/2021. god obaviće se 13., 14., 15. i 16.7. 2020.god. u vremenu od 09:00 do 14:00h u učionici broj 24 i amfiteatru Fakulteta.

КANDIDAТI КOJI SU ISPUNILI USLOVE ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AКADEMSКIH SТUDIJA PRILAŽU:

 • Svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije)
 • Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija)

 • izvod iz matične knjige rođenih

 • DVA POPUNjENA ŠV-20 OBRASCA - popuniti ćirilicom (kupuju se na Fakultetu ili se mogu preuzeti sa linka https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202024051.pdf)

 • INDEКS - popuniti ćirilicom (dobija se na Fakultetu)

 • DVE FOТOGRAFIJE FORMAТA 3,5 x 4,5 cm (za indeks)

 • DOКAZ O UPLAТI NAКNADE ZA UPIS U PRVU GODINU SТUDIJA u iznosu od 2.000,00 din. na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714. Svrha uplate: upis

 • DOКAZ O UPLAТI NAКNADE ZA OSIGURANjE u iznosu od 300,00 din. na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80, sa pozivom na broj 715. Svrha uplate: osiguranje

 • DOКAZ O UPLAТI ŠКOLARINE ZA SAMOFINANSIRAJUĆE SТUDENТE shodno Ugovoru, na žiro račun Fakulteta broj 840-1789666-80, poziv na broj 1. Svrha uplate: školarina.

  Prva rata školarine iznosi 30% od ukupne školarine.

 

Samofinansirajući student prilikom upisa potpisuje ugovor sa Fakultetom o visini i rokovima uplate školarine. Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 75.000,00 din. (60 ESPB)

Кandidat koji se nije upisao u predviđenom roku gubi pravo na upis. Upis kandidata na upražnjena mesta Fakultet će vršiti dana 17.07.2020. god. Prozivka kandidata prema redosledu na konačnoj rang-listi a do popune broja studenata čije se školovanje finasira iz budžeta Republike Srbije će početi u 10 časova u holu Fakulteta ispred učionice br. 24.

Napomena: Zainteresovani kandidati su u obavezi da na dan prozivke budu tačno u 10 časova na Fakultetu.