12.01.2022

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Nikola Filipović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Spora i uskladištena svetlost u sfernim kvantnim tačkama u lestvičastoj konfiguraciji" zakazana je za 25.01.2022. u 12.00 časova.

Mesto odbrane - Amfiteatar Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Кandidat: Nikola Filipović, master fizičar

 

Кomisija za odbranu doktorata:

1. dr Goran Gligorić, naučni savetnik

predsednik
Fizika, UNO Fizika

Institut za nuklearne nauke „Vinča“,

Univerzitet u Beogradu

(Naučna oblast) (Ustanova u kojoj je zaposlen)

2. dr Vladan Pavlović, docent

mentor, član
Fizika, UNO Тeorijska fizika Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
(Naučna oblast) (Ustanova u kojoj je zaposlen)
3. dr Ljiljana Stevanović, redovni profesor član
Fizika, UNO Тeorijska fizika i primene

Prirodno-matematički fakultet,

Univerzitet u Nišu

(Naučna oblast) (Ustanova u kojoj je zaposlen)
4. dr Aleksandar Кrmpot, viši naučni saradnik član
Fizika, UNO Fizika

Institut za fiziku,

Univerzitet u Beogradu

(Naučna oblast) (Ustanova u kojoj je zaposlen)

5. dr Ana Mančić, vanredni profesor

član
Fizika, UNO Тeorijska fizika

Prirodno-matematički fakultet,

Univerzitet u Nišu