29.09.2022

Кonkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija za školsku 2022/23.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademsknh studija školske 2022/2023. godine 37 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 20 samofinansirajućih studenata za studijske programe u broju kako sledi:
 

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

7

3

Doktorska škola matematike

2

5

Računarske nauke

7

3

Fizika

7

3

Hemija

7

3

Biologija

7

3

UКUPNO

37

20

 

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima:

  •  završene odgovarajuće ili srodne osnovne i master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i sa opštom prosečnom ocenom najmanje 8 na prethodnim nivoima studija;
  •  završene odgovarajuće osnovne i master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i objavljene naučne radove vrednovane u skladu sa Pravilnikom o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja („Sl. Glasnik RS“, br. 159/2020);
  •  završene odgovarajuće i srodne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do stupanja na snagu Zakova o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“, br. 76/2005), sa prosečnom ocenom najmanje 8.
     

Molba za objavu konkursa za doktorske akademske studije 2022-2023
Кonkurs za upis na doktorske studije 2022-2023