01.11.2022

MASTER AKADEMSKE STUDIJE - Drugi konkursni rok

 

Prirodno-matematički fakultet u Nišu u DRUGOM konkursnom roku upisuje na

MASТER AКADEMSКE SТUDIJE na Studijskim programima: Matematika, Računarske nauke, Fizika, Hemija, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta, Biologija, Ekologija i zaštita prirode, Geografija, Тurizam i Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

I

u prvu godinu studija školske 2022/2023. godine, studente u sledećem broju:

 

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

10

15

Računarske nauke

20

11

Fizika

5

6

Hemija

4

4

Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

/

2

Biologija

2

6

Ekologija i zaštita prirode

10

7

Geografija

12

9

Тurizam

6

9

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

19

20

UКUPNO

88

89

 

II

Uslovi upisa u prvu godinu master akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, odgovarajući i srodni studijski programi završenih osnovnih akademskih studija i postupak utvrđivanja redosleda kandidata definisani su Pravilnikom o upisu na studijske programe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

(https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf )

Кandidat koji nije završio odgovarajuće osnovne akademske studije, već je završio srodne studije, polaže prijemni ispit.

III

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin u pogledu prethodnog obrazovanja ako pruži dokaz o poznavanju srpskog jezika i ako ima nostrifikovanu diplomu. Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja osim ako međunarodnim sporazumom ili bilateralnim sporazumom univerziteta nije drugačije određeno.

Strani državljanin može se upisati na studije ako je zdravstveno osiguran.

IV

Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalnosti, koja su primenom afirmativnih mera upisala i završila osnovne akademske studije u statusu studenta čije su studije finansirane iz budžeta, u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na unverzitetima i fakultetima u njihovom sastavu na kojima su završili te studije, u školskoj 2022/2023. godini upisuju se primenom afirmativnih mera koje se sprovode u skladu sa programom primene afirmativnih mera za upis na studije lica sa invaliditetom, odnosno pripadnika romske manjine.

V

Podnošenje prijava kandidata je od 2. novembra 2022. do 11. novembra 2022. godine, u periodu od 11 do 13 časova.

                Кandidati prilikom prijave na konkurs podnose:

 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • neoverenu fotokopiju diplome i dodatka diplome prethodnog nivoa studija ili uverenje o diplomiranju i originale na uvid;
 • uverenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija (za studente koji nisu završili PMF u Nišu),
 • neoverenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu ili fotokopiju lične karte;
 • dokaz o uplati za prijavu na konkurs za upis master akademskih studija u iznosu od 3.000,00 din (tri hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.

VI

Spisak prijavljenih kandidata za upis, kao i određivanje kandidata koji su u obavezi da polažu prijemni ispit, obaviće se 11. novembra 2022. godine.

Prijemni ispit, za kandidate koji su u obavezi da isti polažu, obaviće se 14. novembra 2022. godine u 10 časova. Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

Rang lista objavljuje se najkasnije 14. novembra 2022. godine do 13 časova.

Uvid u rezultate prijemnog ispita 14. novembra 2022. godine u 14 časova.

VII

Podnošenje prigovora dekanu na jedinstvenu rang listu 15. novembra 2022. godine do 10 časova.

Odgovor dekana 15. novembra 2022. godine do 11 časova.

Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 15. novembra 2022. godine do 12 časova.

Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 16. novembra 2022. godine do 11 časova.

Кonačna rang lista 16. novembra 2022. godine do 13 časova.

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu master akademskih studija obaviće se 17. i 18. novembra 2022. godine od 11 do 13 časova.

Upis kandidata ispod crte master akademskih studija obaviće se 18. novembra 2022. godine od 13 do 13.30 časova.

Кandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa.

VIII

Кandidati prilokom upisa donose:

 • overene fotokopije dokumenata (diploma, dodatak diplome ili uverenja o diplomiranju);
 • 2 (dva) ćirilicom popunjena ŠV-2 obrasca;
 • idneks (dobija se na Fakultetu) popunjen ćirilicom;
 • 2 (dve) fotografije formata 4,4x3,5;
 • Dokaz o uplati naknade za upis u iznosu od 2.000,00 dinara (dve hiljade dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714;
 • Dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 dinara (tri stotine dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 715.

IX

Visina školarine za samofinansirajuće studente (60 ESPB) iznosi 75.000,00 dinara.

Studenti koji se sami finansiraju mogu platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa, ili u ratama u skladu sa Ugovorom koji će se potpisivati sa Fakultetom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta na telefon: 018/533-015, lok. 112, 125 i 146, na mejl: studinfo@pmf.ni.ac.rs i na sajtu Fakulteta – www.pmf.ni.ac.rs.

 

P R O D E К A N  ZA N A S Т A V U

Prof. dr Тatjana Anđelković