Uputstva za autore

Autorima se strogo savetuje da pročitaju ova uputstva pažljivo pre slanja rada.

Slanje radova

Rukopisi bi trebalo da se šalju na sledeći e-mail: chemia-naissensis@pmf.ni.ac.rs koristeći „template“.

Autori moraju dobiti pravo na korišćenje svih slika i tabela koje nisu kreirane od njih samih, već preuzete iz već publikovanih dokumenata.

Prilikom slanja, autori moraju predložiti bar dva recenzenta.

Opšta uputstva

Časopis Chemia Naissensis objavljuje istraživačke radove, kratka saopštenja, revijalne radove, kratke revijalne radove i preglede knjiga i web stranica iz svih oblasti hemije i srodnih disciplina. Rezultati predstavljeni u radovima bi trebalo da budu originalni radovi koji nisu ranije objavljeni ili poslati u isto vreme za objavljivanje bilo gde na engleskom ili bilo kom drugom jeziku.

Tipovi doprinosa

Istraživački rad(do 20 kucanih stranica) originalno istraživanje koje nije prethodno publikovano.
Kratko saopštenje(do 10 kucanih stranica) neobjavljeni preliminarni rezultati od posebnog značaja za brzo objavljivanje.
Revijalni rad(do 50 kucanih stranica) kritički pogled određene istraživačke oblasti (po pozivu glavnog urednika).
Kratak revijalni rad(do 25 kucanih stranica) kratak revijalni rad određene istraživačke oblasti.
Revije knjiga i Web stranica(1 ‑ 2 kucane stranice)
Popularni naučni i stručni rad(do 5 kucanih stranica)

Prilikom slanja rukopisa se podrazumeva da:

 • Nije prethodno objavljen (osim kao abstrakt za konferenciju ili deo objavljenog predavanja ili akademske teze),
 • Da se ne razmatra njegovo publikovanje u bilo kom drugom časopisu, i
 • Da se neće publikovati u istom obliku bez pisanog odobrenja izdavača.

Pripremanje rukopisa

U tehničkoj pripremi rada treba koristiti „template“.
Radovi se moraju pisati na engleskom jeziku jasno i kratko.

Radovi bi trebalo da sadrže sledeće delove po redu:

 • Naslovna stranica
 • Sažetak
 • Uvod
 • Eksperimentalni deo
 • Rezultati i diskusija
 • Zaključak
 • Zahvalnica (po potrebi)
 • Izjava o konfliktu interesa
 • Saglasnost za objavljivanje (po potrebi)
 • Iskaz o ljudskim i životinjskim pravima (po potrebi)
 • Reference
 • Sažetak na srpskom jeziku (za autore iz Srbije; za ostale, uređivački tim će obezbediti prevod)
 • Sažetak na francuskom jeziku (biće obezbeđen od strane uređivačkog tima ukoliko je potrebno)
 • Sažetak na ruskom jeziku (biće obezbeđen od strane uređivačkog tima ukoliko je potrebno)
 • Sažetak na nemačkom jeziku (biće obezbeđen od strane uređivačkog tima ukoliko je potrebno)

 1. Naslovna strana

  Naslovna strana bi trebalo da sadrži sledeće:

  • Naslov rada (simboli, formule i skraćenice se ne preporučuju); Times New Roman 16, Bold
  • Puna imena autora; afilijacije svih autora bi trebalo da budu jasno citirane korišćenjem arapskih brojeva u superskriptu posle imena autora; kod imena autora za korespodenciju staviti zvezdicu; Times New Roman 12, bold
  • Puna imena institucija( Univerzitet, Fakultet, Departman) i poštanske adrese svih institucija/autora; Times New Roman 12, iskošeno
  • Lista sa punim imenima autora i njihovim elektronskim adresama
  • Fusnota koja se sastoji iz imena, elektronske I poštanske adrese autora za korespodenciju.
  • Sugestije autora što se kategorizacije rada tiče.


 2. Sažetak

  Sažetak bi trebalo da stoji na drugoj stranici. Trebalo bi da se sastoji iz kratkog sumiranja cilja, glavnih rezultata i zaključka. Rukopis će sadržati sažetak na srpskom, francuskom, ruskom i nemačkom jeziku na kraju rada (posle Referenci). Ljubazno se mole autori čiji je maternji jezik srpski, francuski, ruski ili nemački da napišu sažetak na svom maternjem jeziku. Ukoliko to nije slučaj, Redakcija će obezbediti prevod sažetka sa engleskog na srpski, francuski, ruski i nemački jezik. Sažetak bi trebalo da bude kraći od 250 reči.

  Do šest ključnih reči bi trebalo dati posle sažetka, izbegavajući opšte i višeznačne termine (npr. “i”, “od”).


 3. Uvod

  Ovaj deo treba da sadrži prethodni relevantni rad sa odgovarajućim referencama, problem koji se istražuje i cilj rada.


 4. Eksperimentalni deo

  Ovaj deo treba da sadrži kratak opis materijala, procedura, i korišćenu opremu. Nove metode i tehnike bi trebalo da budu opisane detaljno dok prethodno poznate bi trebalo da budu sa odgovarajućim referencama.


 5. Rezultati i diskusija

  Rezultati i diskusija bi trebalo da bude napisani kao kombinovan deo kako bi se pojednostavila prezentacija. Rezultati bi trebalo da budu predstavljeni koncizno, i diskusija bi trebalo da predstavlja interpretaciju autora o značenju dobijenih rezultata.


 6. Zaključak

  Ovaj deo ne sme biti puko ponavljanje sadržaja sažetka. Mora koncizno i jasno da objasni značaj dobijenih rezultata u predstavljenom radu.


 7. Zahvalnice

  Molim Vas da imenujete ljude i organizacije koji su pomogli u finansiranju ili unapređenju rada i rukopisa.


 8. Izjava o konfliktu interesa

  Svi autori moraju prijaviti bilo kakve finansijske i/ili lične veze koje mogu smanjiti uticaj njihovog rada. Primeri potencijalnih konflikta interesa su: konsultacije, zaposlenje, honorari, plaćeno ekspertsko svedočenje, patentne aplikacije/registracije, vlasništvo, i grantovi ili druga finansiranja. Ako nikakav konflikt interesa ne postoji, onda napišite:

  Izjava o konfliktu interesa: Ne postoji konflikt interesa ili ‘Declarations of interest: none.’.


 9. Saglasnost za objavljivanje

  Važno je da svi učesnici u izvedenim istraživanjima daju izjavu o informisanosti u pisanom obliku pre uključivanja u studiju. Lični detalji proučavanih učesnika ne bi trebalo objavljivati (opisi, fotografije, i genetski profili) osim ako je informacija suštinska, ali učesnik mora dati pisanu saglasnost za objavljivanje.

  Sledeća izjava bi trebala biti uključena na kraju rukopisa pre dela Reference:

  Saglasnost za objavljivanje : “ Pisana isaglasnost za objavljivanje je dobijena od svakog učesnika studije”


 10. Iskaz o ljudskim i životinjskim pravima

  • Iskaz o ljudskim pravima
  • Kada su objekat proučavanja ljudi, autori moraju napisati iskaz da su izvedena istraživanja odobrena od strane odgovarajućeg institucionalnog i/ili nacionalnog istraživačkog etičkog komiteta i da su izvedena u saglasnosti sa etičkim standardima (1964 Helsinška deklaracija i njene kasnije dopune ili uporedivi etički standardi).
   Sledeća tvrdnja bi trebala biti uključena u tekst pre delaReference:
   Etičko odobrenje: “All procedures performed in studies involving human participants were in accordance with the ethical standards of the institutional and/or national research committee and with the 1964 Helsinki declaration and its later amendments or comparable ethical standards.”
  • Izjave o dobrobiti životinja
  • U slučaju kada su eksperimenti izvedeni na životinjama, autori moraju ukazati da li su internacionalne, nacionalne, i/ili institucionalne smernice za brigu i korišćenje životinja praćene, i da li su istraživanja odobrena od istraživačkog etičkog komiteta u instituciji ili klinici gde su istraživanja izvedena.
   Za studije sa korišćenjem životinja, sledeći iskaz bi trebalo da bude uključen u tekst pre sekcije Reference:
   Etičko odobrenje: “All applicable international, national, and/or institutional guidelines for the care and use of animals were followed.”
   Ako članci ne sadrže istraživanja sa ljudskim učesnicima ili životinjama, onda napišite sledeću izjavu:
   “This article does not contain any studies with human participants or animals performed by any of the authors.”


 11. Reference

  Molim Vas da budete sigurni da reference citirane u tekstu takođe budu prisutne u listi referenci i obrnuto.

  Stil referenci:
  Lista: Reference bi trebalo prvo biti poređane alfabetski a onda sortirane hronološki (ako je neophodno). Ako postoji više referenci od istog (istih) autora publikovanih iste godine, onda moraju biti označene slovima ‘a’, ‘b’, ‘c’, itd., i smeštene posle godine publikovanja.

  Primeri:

  Referenca rada objavljenog u časopisu: Fernandez-Mar, M. I., Mateos, R.., Garcia-Parilla, M. C., Puertas, B., & Cantos-Villar, E. (2012). Bioactive compounds in wine: resveratrol, hydroxytyrosol and melatonin: a review. Food Chemistry, 130, 797–813.

  Referenca knjige: Cook, D. B. (1974). Ab initio valence calculations in chemistry. (1st ed.). Butterworths.

  Referenca poglavlja u editovanoj knjizi: Arsic, B.., Dimitrijevic, D. & Kostic, D. (2016). Mineral and vitamin fortification. In A. M. Grumazescu (Ed.), Nutraceuticals: nanotechnology in the agri-food industry (pp. 1–40). Amsterdam: Elsevier.

  Referenca web stranice: Chemistry International. “Heavy Metals”-A Meaningless Term. (2001).

  Tabele
  Tabele bi trebalo da daju komplementarni sadržaj, i da ne dupliraju informacije date na slikama i u tekstu. Tekst mora sadržati opis svih tabela. Tabele moraju biti prikazane unutar teksta. Moraju biti pripremljene korišćenjem alatke “Insert Table” inkorporirane u svim MS Word tekst procesorima.

  Slike i ilustracije
  Slike i ilustracije bi trebalo da bude smeštene u tekstu sa originalnom rezolucijom ne manjom od 300 dpi.

  Imenovanje jedinjenja i predstavljanje podataka korišćenjem grafika
  Imenovanje jedinjenja mora pratiti IUPAC preporuke. SI jedinice, ili druge dozvoljene jedinice, trebalo bi koristiti. Fizičke količine se moraju dati iskošenim slovima kroz tekst. Indeksi i jedinice (izuzev indeksa koji imaju značenje fizičkih veličina) moraju se dati uspravnim slovima. Trebalo bi biti sa fontom Arial. U graficima i tabelama, molim Vas da koristite kosu crtu da biste odvojili fizičku veličinu od jedinice. Ose grafika ne bi trebalo koristiti za dodatna objašnjavanja. Ime ose bi trebalo da prati pravac ose.

  Skraćenice i simboli
  Molim Vas da ne koristite ne tako dobro poznate skraćenice u apstraktu. Skraćenica bi trebalo da bude objašnjena po prvom spominjanju u tekstu.

  Biljke, životinje i mikroorganizmi
  Latinska imena biljaka, životinja i mikroorganizama bi trebalo pisati iskošenim slovima.


 12. Obaveze autora pre publikovanja rada na sajt časopisa

  Autori se obavezuju prilikom slanja rada u časopis Chemia Naissensis, da pre dobijanja proof-a neće objavljivati rad na bilo kojim drugim Web stranicama.