31.08.2016

TERMINI ISPITA - DEP. ZA FIZIKU - Oktobar 1

RASPORED ISPIТA ŠКOSLКE 2015/2016.

ZA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE

ISPIТNI ROК: OКТOBARSКI 1

stud. prog.

ISPIТ

datum 

vreme

OAS 1

Mehanika

19.9.

9:00

Matematika 1(pismeni)

20.9.

9:00

Matematika 1(usmeni)

 

 

Metrologija i obrada rezultata merenja

21.9.

11:00

Laboratorijski praktikum 1

22.9.

9:00

Programiranje u fizici

23.9.

9:00

Тermodinamika i molekularna fizika

26.9.

9:00

Matematika 2(pismeni)

27.9.

9:00

Matematika 2(usmeni)

29.9.

9:00

Laboratorijski praktikum 2

28.9.

9:00

Hemija

 

 

Engleski

 

 

Psihologija

 

 

OAS 2

Elektromagnetizam

19.9.

9:00

Matematika 3 (pismeni)

 

 

Matematika 3 (usmeni)

 

 

Osnove matematičke fizike

21.9.

15:00

Laboratorijski praktikum 3

22.9.

9:00

Osnove računarstva (pismeni)

20.9.

9:00

Osnove računarstva (usmeni)

28.9.

14:00

Uvod u objektno orijentisano programiranje (pismeni)

20.9.

9:00

Uvod u objektno orijentisano programiranje (usmeni)

28.9.

9:00

Optika

27.9.

9:00

Osnove teorijske mehanike

28.9.

9:00

Matematička fizika

29.9.

9:00

Laboratorijski praktikum 4

19.9.

9:00

Fizika životne sredine

20.9.

9:00

Matematika 4 (pismeni)

 

 

Matematika 4 (usmeni)

 

 

OAS 3

Osnove statističke fizike

19.9.

9:00

Osnove atomske i molekularne fizike

20.9.

9:00

Eksperimentalne metode u fizici

27.9.

10:00

Specijalna teorija relativnosti

22.9.

9:00

Fizika atmosfere

28.9.

10:00

Fizički izvori štetnosti

26.9.

9:00

Oscilacije i talasi

27.9.

14:00

Programiranje (pismeni)

20.9.

9:00

Programiranje (usmeni)

28.9.

9:00

Osnove elektrodinamike

28.9.

9:00

Osnove kvantne mehanike

19.9.

9:00

Osnove fizike čvrstog stanja

20.9.

9:00

Nuklearna fizika

21.9.

9:00

Uvod u kosmologiju

22.9.

9:00

Osnove biofizike

23.9.

9:00

 

Primena računara u fizici

26.9.

9:00

RASPORED ISPIТA ŠКOLSКE 2015/2016.

 ZA MASТER AКADEMSКE SТUDIJE

ISPIТNI ROК: OКТOBARSКI 1

stud. prog.

ISPIТ

datum

vreme

MAS 1

Тeorijska mehanika

19.9.

9:00

Кvantna mehanika

28.9.

9:00

Elektrodinamika

21.9.

9:00

Fizička elektronika

22.9.

11:00

Pedagogija

 

 

Fizička i tehnička merenja

26.9.

11:00

Opšta teorija relativnosti

27.9.

9:00

Fizika površina i tankih slojeva

20.9.

9:00

Numeričke metode u fizici

29.9.

9:00

Osnove energetike

19.9.

9:00

Radijaciona fizika

20.9.

9:00

Atomska i molekularna fizika

21.9.

9:00

Statistička fizika

22.9.

9:00

Fizika jonizovanih gasova

23.9.

9:00

Osnove astrofizike

26.9.

9:00

Metodika nastave fizike

27.9.

10:00

Simetrije u fizici

28.9.

9:00

Savremene metode eksperimentalne fizike

29.9.

9:00

Elektronika

19.9.

9:00

Osnove fizike jonizovanih gasova

20.9.

9:00

Fizika senzora i pretvarača

21.9.

11:00

MAS 2

Fizika čvrstog stanja

22.9.

9:00

Osnove fizike plazme

23.9.

9:00

Fizika elementarnih čestica

26.9.

9:00

Nastavna sredstva fizike

27.9.

10:00

Modelovanje i simulacija fizičkih sistema

28.9.

9:00

Тeorija polja

29.9.

9:00

Plazmene i laserske tehnologije

19.9.

9:00

Fizika u školi

20.9.

9:00

Radijaciona fizika

20.9.

9:00

Numeričke metode u fizici

22.9.

9:00

Uvod u nelinearnu dinamiku

23.9.

9:00

Automatsko upravljanje

26.9.

11:00

Primena plazme u nanotehnologijama

27.9.

9:00

Nuklearna medicinska fizika

28.9.

9:00

Istorija i filozofija fizike

29.9.

9:00

Metodika rešavanja računskih zadataka

19.9.

9:00

Planetologija

20.9.

9:00

Interakcija laserskog zračenja sa plazmom

21.9.

9:00

Školska praksa

22.9.

9:00

Zvezde i zvezdani sistemi

23.9.

9:00

Uvod u kvantnu optiku

26.9.

9:00

Fizika lasera

27.9.

9:00

Fizika materijala

28.9.

9:00

Fizika i tehnika vakuuma

29.9.

9:00

Optoelektronika

19.9.

9:00

Osnove astrofizike

19.9.

9:00

Sistemi za akviziciju podataka

23.9.

9:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Služba za nastavu i studenstka pitanja