28.10.2016

UPIS U PRVU GODINU MASTER SТUDIJA

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa obaviće se 01. i 02. novembra 2016. godine u vremenu od 10 do 14 sati na Fakultetu u ul. Višegradska 33, prostorija br.10.

Кandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

- dva popunjena obrasca ŠV-20, (preuzeti iz attachment dokumenta koji je u sastavu vesti),

- dokaz o uplati za upis u iznosu od 2000 (dve hiljade) dinara na žiro-račun Fakulteta broj 840-1789666-80 sa pozivom na broj 714,

- indeks popuniti ćirilicom (dobija se na fakultetu),

- dve fotografije,

- dokaz o uplati 300 (tri stotine) dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1789666-80 sa naznakom “za osiguranje” sa pozivom na broj 715,

- popunjena lista izbornih predmeta (dobija se na fakultetu) i

- Za samofinansirajuće studente cena boda je 1250 dinara i množi se sa ukupnim brojem bodova koje student odabere ( uplatu izvršiti na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 sa pozivom na broj 1).

ŠV-20

Služba za nastavu i studenstka pitanja