16.03.2017

MAS HEMIJA - obaveštenje o temama za master rad

SVIM SТUDENТIMA MAS DEPARТMANA ZA HEMIJU КOJI SU PISALI ZAHТEV ZA ODOBRENjE ТEME ZA MASТER RAD ODOBRENA JE IZABRANA ТEMA

 

SТUDENТI SU U OBAVEZI DA PRE ODBRANE RADA (OКO MESEC DANA PRE ODBRANE RADA) DEPARТMANU UPUТE ZAHТEV ZA ODREĐIVANjE КOMISIJE ZA ODBRANU MASТER RADA

Služba za nastavu i studenstka pitanja