30.05.2022

Obaveštenje o preuzimanju diploma za studente koji su upisali studije pre stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine i završili u periodu od 03.6.2021. g. do 13.5.2022.g.

DIPLOMIRANIM SТUDENТIMA

PRIRODNO-MAТEMAТIČКOG FAКULТEТA

UNIVERZIТEТA U NIŠU

 

PREDMEТ: Obaveštenje za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine  i završili u periodu od 03.6.2021. god do 13.5.2022.god.

 

         Obaveštavamo Vas da možete preuzeti vašu diplomu o završenim osnovnim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, u periodu od 06.06.2022.g. do 20.07.2022.g.

 

Diplomu možete preuzeti u Službi za nastavu i studentska pitanja, prostorija br. 15.

 

Prilikom potpisivanja prijema diplome u obavezi ste da predate dokaz o uplati na 8.000,00 (osamhiljada dinara) na ime troškova izdavanja diplome. Uplatu naznačenog iznosa izvršićete na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu: 840-1789666-80 (poziv na broj 2) sa naznakom ”za izdavanje diplome”.

 

Napomena: Studenti fizike, za dobijanje diplome VI (šestog) stepena, ne uplaćuju troškove izrade diplome jer su izmirili sve troškove.

 

S poštovanjem,

Šef službe za nastavu

i studentska pitanja

 

Milena Jovanović

Poziv za dodelu starih diploma