31.08.2022

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Milena Nikolić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Optimizacija i validacija ICP-OES metode i ciklične voltametrije za određivanje elementnog sastava i antioksidativne aktivnosti odabranih sorti jagodastog voća“ zakazana 13.09.2022. u 12 časova.

Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala PMF-a, ul. Višegradska 33.

Članovi komisije:

  • dr Snežana Тošić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu /predsednik/,
  • dr Aleksandra Pavlović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu /mentor/,
  • dr Biljana Кaličanin, redovni profesor Medicinskog fakultet u Nišu,
  • dr Milan Mitić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu,
  • dr Jelena Mrmošanin, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.