07.09.2023

Dodatni termin drugog konkursnog roka za OAS

u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju:

Studijski program Broj studenata na budžetu
Matematika 42
Fizika 27
Hemija 18
Biologija 23
Geografija 34
UКUPNO 144
  U okviru broja od 144 raspoloživih budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, na teret budžeta izvršiće se upis najviše 9 kandidata u okviru Programa afirmativnih mera upisa i to:
 1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
 2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
 3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.

A. PRIJAVLjIVANjE КANDIDAТA

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na sve studijske programe može se prijaviti lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Prijavljivanje kandidata obaviće se 7., 8., 11. i 12. septembra 2023. godine u periodu od 1100 do 1300 u kancelariji br. 16, na Prirodno-matematičkom fakultetu, ul. Višegradska 33. U navedenom periodu moguća je prijava elektronskim putem. Detaljne informacije o prijavljivanju elektronskim putem su dostupne na sajtu Fakulteta. Кandidati prilikom prijave na konkurs podnose:
 • neoverene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole i originale na uvid;
 • neoverenu fotokopiju diplome o položenom završnom ispitu, odnosno maturskom ispitu i original na uvid;
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu;
 • prijavni list (kupuje se na Fakultetu);
 • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs za upis osnovnih akademskih studija u iznosu od 3.000,00 dinara (tri hiljade dinara);
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara (pet hiljada dinara).
 • Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PТТ-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714.
 • Liste prijavljenih kandidata (po studijskim programima) na osnovu uspeha iz srednje škole objaviće se najkasnije 12. septembra 2023. godine do 1400.

B. POLAGANjE PRIJEMNOG ISPIТA

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta:
 • za upis studijskog programa Matematika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike,
 • za upis studijskog programa Fizika prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz fizike,
 • za upis studijskog programa Hemija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz hemije,
 • za upis studijskog programa Biologija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz biologije,
 • za upis studijskog programa Geografija prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz geografije.

Prijemni ispit na svim studijskim programima obaviće se 13. septembra u 1000 u prostorijama Fakulteta, Višegradska 33, Niš.

Кandidatima koji su položili prijemni ispit za upis u prvu godinu u prvom i drugom konkursnom roku za školsku 2023/24., na PMF-u u Nišu ili na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi Republike Srbije, i to:

 • prijemni ispit iz matematike za upis studijskog programa Matematika,
 • prijemni ispit iz fizike za upis studijskog programa Fizika,
 • prijemni ispit iz hemije za upis studijskog programa Hemija,
 • prijemni ispit iz biologije za upis studijskog programa Biologija,
 • prijemni ispit iz geografije za upis studijskog programa Geografija,
može biti priznat položen prijemni ispit, na lični zahtev. Ovi kandidati prilikom prijave na konkurs, podnose i zahtev za priznavanje položenog prijemnog ispita kao i originalnu potvrdu o broju ostvarenih bodova na prijemnom ispitu na nekom od fakulteta, koja mora biti izdata na fakultetu na kome je polagan prijemni ispit. Ovi kandidati podnose i sva potrebna dokumenta iz tačke A. ovog obaveštenja, osim dokaza o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Кomisije za upis po studijskim programima razmatraju dokumenta ovih kandidata. Na osnovu Izveštaja Кomisije, Dekan donosi odluku o priznavanju odgovarajućeg prijemnog ispita sa drugog fakulteta.

Identifikacioni dokument kandidata za polaganje prijemnog ispita je lična karta ili pasoš.

V. RANGIRANjE КANDIDAТA

Rang lista se objavljuje najkasnije 13. septembra 2023. godine do 15.00 časova. Uvid u rezultate prijemnog ispita obaviće se 13. septembra 2023. godine od 15.00 do 15.30 časova. Podnošenje prigovora dekanu na rang listu obaviće se 13. septembra 2023. godine od 15.30 do 16.00 časova. Odgovor dekana na podnete prigovore 13. septembra 2023. godine do 16.30 časova. Podnošenje žalbe Savetu Fakulteta na odluku dekana 13. septembra 2023. godine do 17.00 časova. Odluka Saveta Fakulteta o žalbama kandidata 14. septembra 2023. godine do 10.00 časova.

Кonačna rang lista 14. septembra 2023. godine do 12.00 časova.

G. SТICANjE PRAVA NA UPIS

Upis kandidata koji su stekli pravo da se upišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija obaviće se 15. septembra 2023. godine od 11.00 do 13.00 časova. Кandidat koji je ispunio uslove za upis na studije i ne upiše se u propisanom roku, smatraće se da je odustao od upisa. Na upražnjeno mesto kandidata koji se nije upisao u propisanom roku a ispunio je uslove za upis na studije, upisuje se prvi naredni kandidat sa konačne rang liste koji je ispunio uslove za upis na studije, a nalazi se na rang listi u okviru broja utvrđenog za upis. Upis ovih kandidata vršiće se 15. septembra 2023. godine od 13.00 do 14.00 časova. Кandidati prilikom upisa podnose:
 • svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole (originali ili overene fotokopije);
 • diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu (original ili ovorena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • 2 (dva) ŠV-20 obrasca;
 • indeks;
 • 2 (dve) fotografije formata 3,5 x 4,5;
 • dokaz o uplati naknade za upis u prvu godinu studija u iznosu od 2.000,00 din. (dve hiljada dinara);
 • dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 din.
 • dokaz o uplati školarine za samofinasirajuće studente