Matematika i informatika
Broj 1, sveska 1-2, novembar 2008.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


SADRŽAJ

Vesna Jevremović,  Sistemi linearnih jednačina.......................................................................1-8   

Predrag Krtolica,  Stari Vavilonci i njihova matematika........................................................9-14   

Gospava B. Đordević, Snežana S. Đorđević,  Diferencne jednačine...................................15-28   

Radoslav Dimitrijević,  Euklidov algoritam.........................................................................29-38   

Dragan S. Đorđević,  Kardinalni brojevi i Lebegova mera..................................................41-50