Matematika i informatika
Broj 1, sveska 3, april 2009.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


SADRŽAJ

Predrag Krtolica,  Stari Egipćani i njihova matematika............................................................................1-7   

Ljubica Diković,  Pojačavanje konceptualnog razumevanja tangente uz pomoć WEB tehnologije........9-18   

Marko Obradović,Boris Fažo,  Konačna matematika: egzistencija kominatronih konfiguracija,
Dirichlet-ov i Ramseyev teorem
................................................................................................................19-24   

Jelena V. Manojlović  Nejednakosti između brojnih sredina .................................................................25-46