Dr Dejan S. Aleksić

Vanredni profesor
Departman za fiziku

Zovem se Dejan Aleksić. Rođen sam 01.09.1965. godine u Dragašu, Srbija. Osnovnu i srednju školu završio sam u Nišu.
Nakon toga, 1985 godine upisujem se na studije na Elektronskom fakultetu u Nišu. Juna 1990. diplomirao sam sa temom
“SCH2COS – Softverski paket za povezivanje SHEDIT (Editor elektricnih sema) sa COSILA (Softverski paket za simulaciju
elektricnih kola). Poslediplomske studije upisao sam 1994. godine i iste završio 1996. godine da bi septembra 1998 godine
odbranio magistarsku tezu pod naslovom “Simulacija računarskih mreža logickim simulatorom ALECSIS 2.3. Doktorsku
disertaciju "Programski okvir za modelovanje fleksibilnih proizvodnih procesa u proizvodnjama po porudžbini" odbranio
sam 08.11.2011. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu i time stekao zvanje doktora tehničkih nauka.

U periodu od 1990. godine do 1994. godine bio sam zaposlen u Istrazivačko razvojnom Institutu Elektronske Industrije u
Nišu u laboratoriji za Računarsku tehniku. Nakon toga, od 1994 godine pa do danas radim na Prirodno-Matematičkom
fakultetu u Nišu na Departmanu za Fiziku. Za to vreme izvodio sam nastavu na predmetima Elektronika, Fizičko-tehnička
merenja, Metrologija i obrada rezultata merenja, Fizičke osnove elektronike, Numericke metode u fizici kao asistent na
računskim i laboratorijskom vežbama iz pomenutih predmeta. U zvanje docent izabran sam 11.04.2012 godine od kada
i izvodim nastavu kao predmenti nastavnik iz sledećih predmeta: Programiranje u Fizici na osnovnim akademskim studijama,
Elektronika, Numeričke metode u fizici, Savremeni sistemi za akviziciju podataka na master akademskim studijama i Sistemi za akviziciju
podataka na doktorskim akademskim studijama Fizike na Prirodno-Matematičkom fakultetu u Nišu. Od 2023. godine izvodnim nastavu,
kao predmetni profesor, iz predmeta Internet pametnih uređaja na departmanu za Računarske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta u
Nišu.

Bio sam član komisije za odbranu jedne doktorske disertacije, više master radova i bio sam član više komisija za izbor kandidata
u zvanje asistent i recenzent časopisa „Journal of Manufacturing Systems“ kategorije M21, Acta Medica Medianae M51.       

Učestvovao sam u realizaciji sledećim naučno-istraživačkim projektima: «Mikroelektronika, optoelektronika i mikrosistemske tehnike
(10E5) na podprojektu «Simulacija, projektovanje i testiranje elektronskih kola i sistema» finansiran od strane Ministarstva za nauku
i tehnologiju Srbije u periodu 2001-2004 godine, „Science in Motion for Friday Night Commotion 2014-15“ (SCIMFONICOM 2014-15,
EU projekat H2020-MSCA-NIGHT-633376), „The Road to Friday of Science – ReFocuS“ finasiran od strane Evropske komisije u
okviru „Horizont 2020“ – Programa za istraživanje i inovacione delatnosti, podprograma „Marija Sklodovska Kiri“
(H2020-MSCA-NIGHT-2016-ReFocus-722341) 2016 godine.

Aktivno sam učestvovao u pravljanju planova za Odeljenje za učenike sa posebnim sklonostima za fiziku i prirodne nauke.
U tom odeljenju izvodnim nastavu iz predmeta Osnovne informatike i računarstva i Modeliranje u fizici od samog početka
tj. od 2003 pa danas. Pod mojim mentorstvom 14 učenika iz ovog odeljenja realizovala su svoje maturske radove.

Već dugi niz godina aktivno učestvujem u manifestacijama “Noć istraživača” i “Nauk nije bauk” u cilju promocije departmana
za Fiziku i Prirodno-Matematičkom fakultetu u Nišu.

                                                                                                                                   dr  Dejan Aleksić

Detalji o nastavniku