Драги студенти и наставници,

Ова страница представља одређену врсту водича за обављање студентске стручне и педагошко-методичке праксе. Упутство је припремљено у циљу бољег разумевања сврхе, обавеза и захтева стручне и педагошко-методичке праксе академских студија.

Овим водичем желимо да вам олакшамо процес обављања праксе и да вас подстакнемо да већ током студија почнете размишљати о изградњи своје професионалне каријере.

Ближе детаље о организацији и реализацији Студентске праксе можете наћи у Правилнику о студентској стручној и педагошко-методичкој пракси.

Стручна пракса

Студентска стручна пракса или стручна пракса представља облик наставно-стручне активности у току студија који подразумева практичан рад студента и представља интегрални део студијског програма.

Циљ стручне праксе је: да оспособи студента за стицање практичних знања, вештина и искустава неопходних за обављање будућег посла, да пружи студенту могућност за истраживање и стицање аутентичног радног искуства и да омогући студенту постизање одговарајућег степена разумевања различитих радних окружења кроз преузимање свакодневних активности и одговорности за одређене послове.

Сврха стручне праксе је да студент овлада вештинама неопходним за обављање одређених радних задатака у складу са студијским програмом и описом компетенција садржаним у додатку дипломе.

Стручна пракса се може реализовати у компанијама, организацијама, стручним друштвима, институцијама, научно-истраживачким организацијама, фирмама, малим, средњим и великим предузећима, радњама, удружењима у јавном, државном, приватном и мешовитом власништву, установама чија се делатност спроводи на отвореном простору, односно на терену и у заштићеним природним добрима (у даљем тексту: установама). Установа у којој се реализује стручна пракса треба да има потребу и могућност да ради на припреми, организацији и реализацији стручне праксе, као и закључену сарадњу са Факултетом о спровођењу стручне праксе, односно потписан уговор/меморандум о сарадњи за обављање стручне праксе студената са Факултетом. У случају да се стручна пракса не може реализовати у горе наведеним установама, онда се може обавити и у лабораторијама, као и осталим специјализованим центрима и научним базама Факултета. Стручна пракса се може реализовати и као део организоване мобилности студента (нпр. Еразмус стручна пракса).

У реализацији програма стручне праксе учествују: студент, супервизор праксе и ментор праксе. Супервизор (надзорник) праксе је лице у оквиру установе са одговарајућом високошколском дипломом, стручним искуством и професионалним квалитетима, које се одлуком установе укључује у програм реализације стручне праксе. Супервизор обавља активности које су усмерене на припрему, организацију и контролу реализације праксе, прати и усмерава рад студента, евалуира његов учинак и постигнуте резултате. Ментор стручне праксе (у даљем тексту: ментор праксе) је наставник ангажован на предмету на коме се изводи стручна пракса. У сарадњи са супервизором праксе, ментор врши припремне, организационе и контролне активности неопходне за успешну реализацију стручне праксе. Ментор врши коначно оцењивање остварених резултата праксе. У реализацији стручне праксе поред ментора праксе, могуће је ангажовати и сарадника у настави. Листа ментора и сарадника у настави за обављање стручне праксе у текућој години налази се на страници Факултета ЛИСТА МЕНТОРА. Уколико се стручна пракса реализује у лабораторијама и осталим специјализованим центрима и научним базама Факултета, ментор праксе може да врши и обавезе супервизора праксе.

Стручна пракса се реализује у трајању, у време и на начин у складу са одговарајућим студијским програмом. Стручну праксу студент може реализовати и након завршетка семестра. Стручна пракса се оцењује нумеричким оценама од 5 до 10 и уписује се у испитну пријаву, индекс и у додатак дипломи, осим у случају да студијским програмом није другачије регулисано.

Обавезе студента у вези са стручном праксом регулисане су правилима студирања, студијским програмима департмана и програмима предмета за стручну праксу. Студент се пријављује за стручну праксу Служби за наставу и студентска питања Факултета попуњавањем обрасца пријаве за обављање стручне праксе (Образац СП1). Ментор праксе упућује студента на стручну праксу (Образац СП2). Током реализације стручне праксе студент води Дневник стручне праксе. По обављеној пракси супервизор праксе потписује Дневник стручне праксе, даје своје мишљење и подноси извештај о обављеној стручној пракси студента (Образац СП3). Након завршетка стручне праксе овлашћено лице установе издаје потврду о обављеној стручној пракси (Образац СП4).

Портфолио стручне праксе студента је скуп следећих докумената:

 • Пријава за обављање стручне праксе (Образац СП1);
 • Упут за обављање стручне праксе (Образац СП2);
 • Дневник стручне праксе;
 • Извештај о обављеној стручној пракси;
 • Мишљење и извештај супервизора о студенту на стручној пракси (Образац СП3) и • Потврда о обављеној стручној пракси (Образац СП4).

Педагошко-методичка пракса

Педагошко-методичка пракса је део наставног процеса на академским студијама Факултета.

Циљ педагошко-методичке праксе је да се студенту омогући упознавање са документима и правилима функционисања школе, стицање практичних компетенција за организацију и управљање наставним процесом, подучавање, поучавање, учење и примену стечених стручних знања у наставном процесу, као и у домену решавања проблема вршњачких односа и кризних ситуација.

Сврха педагошко-методичке праксе је да студент стекне неопходне методичке способности, вештине и ставове који му омогућују да се компетентно укључује у наставни процес и да обавља послове наставника.

Педагошко-методичка пракса се реализује у образовно-васпитним установама (основним школама, средњим стручним школама и гимназијама) Републике Србије са којима Факултет има закључену сарадњу, а према програму одговарајућег предмета и у складу са нивоом студијског програма. У појединим ситуацијама у којима ментор педагошко-методичке праксе процени да постоји оправданост разлога, студент се може упутити, на основу захтева Факултета, и у образовно-васпитну установу са којом Факултет нема закључену сарадњу.

У реализацији програма педагошко-методичке праксе учествују: студент, школски ментор и ментор педагошко-методичке праксе. Школски ментор је лице које одреди директор школе у којој се реализује педагошко-методичка пракса, са лиценцом наставника одговарајућег предмета и са најмање 3 године искуства у настави. Ово лице обавља активности које су усмерене на припрему, организацију и контролу реализације педагошко-методичке праксе, прати и усмерава рад студента, евалуира његов учинак и постигнуте резултате. Ментор педагошко-методичке праксе (у даљем тексту:ментор праксе) је наставник Факултета ангажован на одговарајућем студијском програму на неком од предмета на којима се изводи педагошко-методичка пракса. Ментор праксе у сарадњи са школским ментором врши припремне, организационе и контролне активности неопходне за успешну реализацију педагошко-методичке праксе. Коначну оцену остварених резултата праксе даје ментор праксе. У реализацији педагошко-методичке праксе, поред ментора праксе, могуће је ангажовати и сарадника у настави.

У оквиру педагошко-методичке праксе студент хоспитује, држи наставу, испитни час, учествује у анализи одржаних часова, оспособљава се за израду годишњег плана предмета и оперативних планова и израђује свој портфолио педагошко-методичке праксе, у складу са спецификацијама одговарајућих предмета студијских програма Факултета. Током педагошко-методичке праксе студент води Дневник школске праксе (Обрасци ПМП2 и ПМП3). Током праксе, у договору са школским ментором, студент изводи наставу самостално у складу са спецификацијом предмета. За сваки одржани час студент самостално израђује припрему или сценарио часа према инструкцијама ментора праксе. Испитни час се реализује у редовној настави школе на територији Школске управе Ниш са којом Факултет има закључену сарадњу, под руковођењем ментора и школског ментора. У случају да не постоје организационе могућности за одржавање испитног часа у школи, испитни час се може одржати и online пред ученицима, а ако ни то није могуће, онда на Факултету. Евалуација испитног часа се врши попуњавањем Обрасца ПМП4. Школски ментор даје своје мишљење и извештај о реализацији педагошкометодичке праксе студента попуњавањем Обрасца ПМП5. Трајање педагошко-методичке праксе је минимум 5 часова по методичком предмету студијског програма у коме се изводи пракса. Реализација и вредновање активности студента у оквиру педагошко-методичке праксе дефинисани су спецификацијама одговарајућих предмета студијских програма Факултета. Након завршетка педагошко-методичке праксе овлашћено лице школе издаје потврду о обављеној педагошко-методичкој пракси (Образац ПМП6).

Обавезе студента у вези са педагошко-методичком праксом регулисане су правилима студирања, студијским програмима департмана и програмима предмета за педагошко-методичку праксу. Студент се пријављује за праксу Служби за наставу и студентска питања Факултета попуњавањем обрасца пријаве за обављање стручне праксе (Обрасци ПМП1а и ПМП1б). Ментор праксе упућује студента на праксу. Током реализације стручне праксе студент води Дневник хоспитовања (Образац ПМП2). Студент пише припрему / сценарио испитног часа (Образац ПМП3), као и опсервације испитног часа (Образац ПМП4); По обављеној пракси ментор праксе потписује Дневник стручне праксе, и даје Мишљење и извештај о реализацији педагошко-методичке праксе студента (Образац ПМП5). Након завршетка стручне праксе овлашћено лице установе издаје потврду о обављеној пракси (Образац ПМП6).

Портфолио педагошко-методичке праксе студента је скуп следећих докумената:

За све додатне информације у вези организације студентске праксе, студенти и ментори студентских пракси могу се обратити члановима Комисије за организацију студентских пракси са свог департмана. Чланови Комисије вам могу помоћи у иницирању сарадње са установама у којима се реализује пракса и дефинисању формално-правног оквира организације и реализације пракси.

Департман за биологију:

  1. Др Марина Јушковић, ред. проф., члан (marinaju@pmf.ni.ac.rs)
  2. Др Славиша Стаменковић, ред. проф., члан(slavisa.stamenkovic@pmf.edu.rs)

Департман за географију:

  1. Др Ранко Драговић, ред. проф., члан (ranko.dragovic@pmf.edu.rs)
  2. Др Марија Братић, ванр. проф., члан (marija.bratic@pmf.edu.rs)

Департман за математику:

  1. Др Александра Капешић, доцент, члан (aleksandra.trajkovic@pmf.edu.rs)
  2. Др Миодраг Ђорђевић, ванр. проф., члан (miodrag.djordjevic@pmf.edu.rs)

Департман за рачунарске науке:

  1. Др Весна Величковић, ред. проф., члан (vesna.velickovic@pmf.edu.rs)
  2. Др Иван Станковић, ванр. проф., члан (ivan.stankovic@pmf.edu.rs)

Департман за физику:

  1. Др Љубиша Нешић, ред. проф., члан (ljubisa.nesic@pmf.edu.rs)
  2. Др Љиљана Костић, ванр. проф., члан (ljiljana.kostic@pmf.edu.rs)

Департман за хемију:

  1. Др Татјана Анђелковић, ред. проф., председник (tatjana.andjelkovic@pmf.edu.rs)
  2. Др Александра Зарубица, ред. проф., члан (aleksandra.zarubica@pmf.edu.rs)
  3. Др Јелена Митровић, ванр. проф., члан (jelena.mitrovic1@pmf.edu.rs)

Листа установа са којима Факултет има уговорену сарадњу

Подаци о потписаним уговорима о пословно-техничкој сарадњи са установама и школама су доступни на линку.

 1.  Поликлиника Хуман
 2.  Регионални центар за професионални развој у образовању
 3. Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду
 4.  Завод за заштиту природе Србије
 5.  Yumis, Ниш
 6.  ЈП Србијашуме, ШГ Ниш
 7.  Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Naissus“ Ниш
 8.  Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“
 9.  Туристичка организација општине Сурдулица (ПИО „Власина“)
 10.  Биологист Гропуп ДОО Београд,
 11.  Институт за нуклеарне науке „Винча“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду
 12.  Институт за проучавање лековитог биља др „Јосиф Панчић“, Београд
 13.  Клуб привредника NAISSUS, Ниш
 14. ЈП Завод за урбанизам Ниш ул. 7. јули бр. 6. Ниш
 15. Институт за превентиву доо огранак „27. јануар“ Булевар 12. Фебруар 81, Ниш
 16. Завод за јавно здравље Лесковац, ул. Максима Ковачевића 11, Лесковац

 

Назив

Адреса

1.

Завод за статистику Србије

 

Адреса:  Ниш, Кеј Мике Палигорића бр. 2

Web: https://www.stat.gov.rs/

2.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Адреса:  7. Jули бр. 6, Ниш

Web: https://zurbnis.rs/

3.

ЈП Србијашуме

Адреса:  Првомајска 4b, Ниш, 18000 Ниш

Web: https://srbijasume.rs/

4.

Завод за заштиту природе Србије

Адреса: Вожда Карађорђа 14

Web: https://www.zzps.rs/wp/kontakt/

5.

Туристичка организација Ниш

Адреса: Наде Томића 15, 18000 Ниш

Web: https://visitnis.org/ton/

6.

Хотел Тами (Ниш)

Адреса: Дурмиторска 1, Ниш 18000

Web: https://www.tamiresidence.com/

7.

New city – обновити уговор

Адреса: Boжда Карађорђа 12, Ниш 18000

Web:  http://newcityhotelnis.com/kontakt/

Контакт особа: Бранислава Потић, менаџер

8.

Хотел Сребрна Лисица (Копаоник)

Адреса: Суво Рудиште 102, Копаоник 36354

Web: https://www.srebrnalisica.com/

9.

Туристичка агенција Еуротурс Нишнови уговор

Адреса: Душанова 94, Ниш 018000

Web: euroturs.rs

10.

Туристичка агенција Аеротурс – обновити уговор

 Адреса:Обреновићева 10, Ниш 18000

Web: https://aeroturs.rs/

11.

Туристичка агенција Ski and sun – обновити уговор

Адреса: Обреновићева бб, TПЦ „Горча“ лок M11, Ниш 18000

Web: https://skisun.rs/

12. Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš Dobrička br. 2 Niš, Web: https://zzsknis.rs/

ARPM

PO Box 21079, Njujork, Sjedinjene Američke Države

www.arpm.co

IRC ALFATEC

Bulevar Nikole Tesle 63/5, Niš

www.alfatec.rs/

GRUNER SRBIJA

Marka Oreškovića bb, Vlasotince

www.gruner.de/en

NISSATECH INNOVATION CENTRE

Dušanov bazar, Cara Dušana, Niš

www.nissatech.com

ECO-THERM ENGINEERING

Cara Dušana 82/9, Niš

http://www.eco-therm.rs/

PROCREDIT BANKA

Milutina Milankovića 17, 11070 Beograd

www.procreditbank.rs

ECOSOIL

Grkinja bb, 18240 Gadžin Han

www.ecosoil.rs

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Kej Mike Paligorića br. 2, Niš 

www.stat.gov.rs

JP Zavod za urbanizam Niš ul. 7. juli br. 6. Niš
1. NIRI 4NL d.o.o. Ђердапска 67а, 18108 Ниш
contact@niri-ic.com
2. BADIN SOFT d.o.o. Николе Пашића 28 (IV спрат), 18000 Ниш
office@badin.rs
3. STANKOVIĆ SOFT Генерала Боже Јанковића 1/18, 18000 Ниш
stankovicsoft@gmail.com
4. PIXXY d.o.o. Војводе Мишића 4/2-1, 18000 Ниш
info@pixxy.us
5. SOFTART Цара Душана 54-56, Душанов базар, локал 114 кула,
info@softart.rs
6. DMV d.o.o. Краљевића Марка бб., 18000 Ниш
info@dmv.rs
7. Адвертима доо Београд –
Звездара
Бул. Краља Александра79, 11000 Београд
office.belgrade@advertima.com
8. Advanced Security Tecnologies
доо (AST)
Булевар Немањића 15в, 18000 Ниш
pr@astltd.co
9. Фази доо Београд (Вождовац) Новакова 1а, 11000 Београд
office@fazi.rs
10. Hight Tech Engineering Center
доо Београд
Бул. Милутина Миланковића 11б, 11000 Београд
office-bg@htecgroup.com
11. PSR Engineering Solutions доо
Београд
Краља Владимира 54, 11000 Београд
office.ca@quantox.com
12. Quantox Technology Епископа Никифора Максимовића 31, Чачак
office@psr.co.rs
13. Syrmia Way доо Александра Ненадовића 6, 18000 Ниш
info@syrmia.com
14. Way Soft Караџићева 12/3, 18000 Ниш
office@way.rs
15. Иновациони центар
Универзитета у Нишу д.о.о.
Универзитетски трг 2, 18000 Ниш,
office@icun.ni.ac.rs
16. Joombooz д.о.о. Пастерова 16а, 18000 Ниш
info@joombooz.com
17. AZOZ Жртава фашизма 5, 18000 Ниш

 

18. Иновациони центар
напредних технологија ЦНТ
д.о.о.
Булевар Николе Тесле 61, локал 5, 18000 Ниш
office@icnt.rs
19. Peaksel д.о.о. Куршумлијска 5, 18000 Ниш

 

20. APEXSQL LLC Ниш 21. RCMT Пантелејска 25, 18000 Ниш
goran.bogdanovic@apexsql.com
21. RCMT Пантелејска 25, 18000 Ниш
office.nis@rcmt.com
22. ZUCCHABAR INC.
Branch in Niš
701 Barcelona dr, Millbrae, CA 94030, USA

 

23. MICROSOFT SOFTWARE d.o.o.
– Microsoft razvojni centar Srbija
Шпанских бораца 3/3, 11070 Београд,

 

24. Enjoy.ing Николе Пашића 28, 18000 Ниш
milena.petrovic@enjoying.rs
25. Neopix Ниш
26. Troxo, d.o.o. Душанов Базар, лок 206а, Душанова 55, Ниш
info@troxo.com
27. ЈУНИС Универзитетски трг 2, Ниш

 

28. Cubic | MotionDSP
(GATR Technologies Inc, –
огранак Ниш)
Николе Пашића 28, 18000 Ниш
cebic@teralogics.com
29. JP Zavod za urbanizam Niš ul. 7. juli br. 6. Niš
30. MEGATREND A.D. Bulevar Svetog Cara Konstantina 157, Niš

 

1.

Клинички центар Ниш,

Клиника за онкологију

Адреса:  Булевар Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш

Web: http://www.kcnis.rs

2.

Завод за здравствену заштиту радника “Ниш“

Адреса:  Војислава Илића бб, 18000 Ниш

Web: https://www.medradanis.rs

3.

ДМВ доо

Адреса:  Краљевића Марка бб, 18000 Ниш

Web: www.dmv.rs

4.

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Адреса: Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Београд

Web: https://www.vin.bg.ac.rs

5.

Институт за физику, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Адреса: Прегревица 118, 11080 Београд

Web: https://www.ipb.ac.rs

6.

Астрономска опсерваторија у Београду

Адреса: Волгина 7, П.Фах 74, 11060 Београд

Web: www.aob.rs  

7.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу

од 02.11.2022.

Центар за стручно усавршавање

Адреса: Париске комуне бб, 18000 Ниш

Web:  https://www.rcnis.edu.rs

8. JP Zavod za urbanizam Niš ul. 7. juli br. 6. Niš
17. Institut za preventivu doo ogranak „27. januar“ Bulevar 12. Februar 81, Niš

 

1.

Институт  1. Мај, Ниш

Институт за квалитет радне и животне средине, Ниш

Ул. Булевар 12. Фебруар 83, 18000 Ниш

https://www.prvimaj-nis.com/

2.

Институт за јавно здравље, Ниш

Ул. Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

https://www.izjz-nis.org.rs/

3.

JOHNSON ELECTRIC doo NIŠ

Ул. Ваздухопловаца бб, 18000 Ниш

www.johnsonelectric.com

4.

IGM  Mladost, Leskovac

Индустрија грађевинског материјала Младост, Лесковац

Ул. Пушкинова бб, 16000 Лесковац

https://mladost.co.rs/sr/

5.

PHOTON OPTRONICS DOO NIS

Ул. Булевар цара Константина 80-82, 18000 Ниш

https://photon-optronics.ls.rs/rs

6.

Нишка млекара

Ул. Никодија СТојановића 28б, 18000 Ниш

https://www.tehnologijahrane.com/firma/niska-mlekara

7.

Нишка пивара

Ул. Игманска бб, 18000 Ниш

https://niskapivara.com/

8.

Житопек, Ниш

Ул. Димитрија ТУцовића 51, 18000 Ниш

https://www.zitopek.rs

9.

Yumis Niš

Ул. Булевар Светог цара Константина 80-86, 18000 Ниш

https://yumis.rs/kontakt/

10.

JKP Naissus Niš

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш

https://jkpnaissus.co.rs/

12.

Винарија Малча

Малча бб, 18207 Малча

https://podrummalca.com/

13.

Полицијска управа, Ниш

Форензичко одељење СУП-а, Ниш

Ул. Наде Томић 14, 18000 Ниш

https://www.planplus.rs/mup-republike-srbije-policijska-uprava-nis/9657

14.

Медицински факултет, Ниш

Ул. Булевар Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш

https://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/sr/n-i                                                                           

15.

Технолошки факултет, Лесковац

Ул. Булевар Ослобођења 124, 16000 Лесковац

https://www.tf.ni.ac.rs/

16. JP Zavod za urbanizam Niš ul. 7. juli br. 6. Niš
17. Institut za preventivu doo ogranak „27. januar“ Bulevar 12. Februar 81, Niš

Листа ментора стручне праксе

Предмет: Стручна пракса (ОАС Биологија), ВИ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: сви наставници на студијском програму

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Биологија – модул Биологија), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: сви наставници на студијском програму

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Биологија – модул Молекуларна биологија и физиологија), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: сви наставници на студијском програму

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Биологија – модул Екологија и заштита природе), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: сви наставници на студијском програму

Предмет: Стручна пракса (ОАС Географија), ВИ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Нинослав Голубовић

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Географија), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Татјана Ђекић, Нинослав Голубовић

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Туризам), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Јелена Петровић, Ранко Драговић, Марија Братић

Предмет: Стручна пракса (ОАС Математика), ВИ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Миодраг Ђорђевић

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Математика – модул вероватноћа, статистика и финансијска математика), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Миодраг Ђорђевић

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Математика – модул професор математике), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Миодраг Ђорђевић

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Математика – модул општа математика), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Миодраг Ђорђевић

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Математика – модул примењена математика), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Миодраг Ђорђевић

Предмет: Стручна/педагошка пракса (ОАС Рачунарске науке), В семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Иван Станковић, Весна Величковић

 

Предмет: Стручна/педагошка пракса (МАС Рачунарске науке), ИИИ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Бранимир Тодоровић, Марко Милошевић, Весна Величковић

 

Предмет: Стручна/педагошка пракса (МАС Вештачка интелигенција и машинско учење), ИИИ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Бранимир Тодоровић, Марко Милошевић, Весна Величковић

Предмет: Стручна пракса (ОАС Физика), ВИ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Сви наставници на студијском програму

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Физика – модул: експериментална и примењена физика; модул: настава физике; модул: теоријска физика и примене), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Сви наставници на студијском програму

Предмет: Стручна пракса 1 (ОАС Хемија), В семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /2

Ментор: Сви наставници на студијском програму

 

Предмет: Стручна пракса 2 (ОАС Хемија), ВИ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /4

Ментор: Сви наставници на студијском програму

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Хемија), ИИИ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Сви наставници на студијском програму

 

Предмет: Стручна пракса (МАС Примењена хемија са основама менаџмента), ИВ семестар, обавезни предмет, П+В+ДОН+СИР/остали часови: 0+0+0+0 /6

Ментор: Сви наставници на студијском програму

Листа потенцијалних тематских области у којима се стручна пракса може реализовати

Напомена: Студент може сам у сагласности са установом да предложи нову тематску област у којој би желео да реализује праксу, а која није наведена у овој Листи.

Р.б.

Тематска област

Наставник/наставници

1.

Генетика

Татјана Митровић

Владимир Цветковић

2.

Молекуларна биологија

Татјана Митровић

Владимир Цветковић

3.

Биотехнологија

Татјана Митровић

Татјана Михајилов-Крстев

Зорица Стојановић-Радић

Наташа Јоковић

Владимир Цветковић

4.

Микробиологија

Татјана Михајилов-Крстев

Зорица Стојановић-Радић

Наташа Јоковић

Никола Станковић

5.

Заштита природе

Бојан Златковић

Марина Јушковић

Јелка Црнобрња-Исаиловић

Ана Савић

Данијела Николић

Зорица Митић

Драгана Јеначковић-Гоцић

6.

Заштита животне средине

Ана Савић,

Славиша Стаменковић,

Ђурађ Милошевић

7.

Хидробиологија

Ана Савић

8.

Методе и технике у ћелијској и ткивној биологији

Перица Васиљевић

9.

Биохемија и физиологија

Наташа Јоковић

Љубиша Ђорђевић

Јелена Виторовић

10.

Ентомологија

Владимир Жикић

Саша Станковић

Маријана Илић-Милошевић

 

Тематска област

Наставник/наставници

1.

Животна срединаГаздовање шумама, гајење, одржавање и обнова шума и реконструкција деградираних шума; Управљање заштићеним подручјима;

Татјана Ђекић, Нинослав Голубовић, Ранко Драговић

2.

Заштита природних и антропогених вредностиПокретање процедуре успостављања заштите одређеног подручја; Теренска истраживања и рад на очувању геодиверзитета и биодиверзитета; Праћење стања и оцена угрожености објеката геонаслеђа; Вођење регистра заштићених природних добара.

Татјана Ђекић, Нинослав Голубовић, Ранко Драговић

3.

Туризам (природне вредности, трансформација простора….)Активности  у домену планирања и заштите непокретности од значаја за  туризам; Прикупљање и обрада података за израду стратегија, програма, планова и пројеката за развој туризма

Марија Братић, Јелена Петровић

4.

Демографијаприкупљање, обрада, статистичка анализа и објављивање статистичких податак; припрема, организује и реализација пописа становништва, домаћинстава и станова;

израда методолошких и организационих упутстава за спровођење пописа;

демографске анализе и израде пројекција становништва;

дисеминација и анализа података пописа;

прикупљање, обрада, објављивање и анализа података демографских истраживања у области природног кретања становништва и механичког кретања становништва;

 

Нинослав Голубовић, Ранко Драговић

5.

Просторно планирање и Туристичко уређење простораИзрада планова, студија и пројеката; Израда просторних, генералних урбанистичких планова, детаљних урбанистичких планова и пројеката и регулационих планова; Праћење и анализирање стања животне средине у функцији просторног развоја града и предлагање мера за заштиту и унапређење; Примена одговарајућих карата и картографских метода; Организација рада институција које се баве урбанизмом, изградњом града и руралним развојем; Праксе регионалног и просторног планирања: просторно планирање у заштићеним подручјима, рурално планирање;

Татјана Ђекић, Нинослав Голубовић

6.

ГИСупотреба ИКТ за анализу статистичких података у областима животне средине, науке, образовања и туризма; оспособљавање за примену статистичких метода за обраду података;

Милан Ђорђевић, Татјана Ђекић, Нинослав Голубовић

7.

Туризам, Менаџмент.

Израда туристичког аранжмана;

Израда примера туристичког аранжмана за школски туризам;

Израда примера туристичког аранжмана за омладински туризам;

Израда примера туристичких аранжмана за сениорски туризама; Израда примера туристичког пакет аранжмана; Формирање цене туристичких услуга; Утврђивање успешности туристичког путовања; Формирање специјалних аранжмана (за клубове); Промоција туристичких агенција и туристичких услуга.

 

Ранко Драговић, Јелена Живковић, Марија Братић, Јелена Петровић

8.

Хотелијерство, Менаџмент

Припрема за брендирање хотелског и ресторатерског предузећа

Припрема за категоризацију хотелског и ресторатерског предузећа

Марија Братић, Јелена Петровић

9.

Туризам

Израда плана развоја туристичког ризорта;

Израда плана просторног развоја градске зоне туристичке рекреације;

Израда плана развоја градске зоне килтурног и манифестационог туриза;

Израда плана развоја зона за авантуристички туризам;

Израда билтена и туристичког пропагандног материјала ТО Ниш.

Ранко Драговић, Јелена Живковић, Марија Братић, Јелена Петровић

R.b.

Tematska oblast

Nastavnik

1.

Matematička analiza

Miodrag Đorđević

2.

Algebra, diskretna matematika

Miodrag Đorđević

3.

Geometrija

Miodrag Đorđević

4.

Operatori, funkcionalna analiza

Miodrag Đorđević

5.

Matematička logika, topologija

Miodrag Đorđević

6.

Diferencijalne jednačine, dinamički sistemi

Miodrag Đorđević

7.

Verovatnoća, stohastičko modeliranje, finansijska matematika

Miodrag Đorđević

8.

Statističko odlučivanje, vremenski nizovi, multivarijaciona analiza, statistički softveri, data science

Miodrag Đorđević

 

Тематска област

Наставник

 

Основне академске студије

1.

Развој софтвера

Иван Станковић

2.

Педагошко-методичка пракса

Весна Величковић

 

Мастер академске студије

3.

Развој софтвера и управљање информацијама

Марко Милошевић

4.

Вештачка интелигенција и машинско учење

Бранимир Тодоровић

5.

Педагошко-методичка пракса

Весна Величковић

 

Тематска област

Наставник/наставници

1.

Јонизујуће зрачење – детекција, мерење и примена у дијагностици и радиотерапији

Весна Манић

2.

Нумеричке методе и примена рачунара у физици

Милан Милошевић

3.

Системи за аквизицију података у индустрији

Дејан Алексић

4.

Јонизовани гасови и нискотемпературна плазма, експерименталне методе и примена

Саша Гоцић

Жељко Младеновић

5.

Оптоелектроника

Биљана Самарџић

6.

Физика сензора

Биљана Самарџић

7.

Астрономија и астрофизика

Милан Милошевић

8.

Физика материјала – методе испитивања и примена

Љиљана Костић

Лана Пантић

9.

Соларна енергетика

Лана Пантић

Љиљана Костић

10.

Атомски сударни процеси 

Иван Манчев

 Ненад Милојевић

 Данило Делибашић

Презиме и име ментора стручне праксе

Сарадник у настави за реализацију стручне праксе

Тематска област или области у оквиру које/којих ментор реализује стручну праксу у научној бази факултета

Тематска област или области у оквиру које/којих ментор реализује стручну праксу у установи

 Татјана Анђелковић

Ивана Костић

Контрола квалитета воде, земљишта и ваздуха;

Контрола квалитета хране

Контрола квалитета воде, земљишта и ваздуха;

Контрола квалитета хране

 Виолета Митић

 

 Анализа хране

Анализа антиоксидативних карактеристика х узорака

 

 Горан Петровић

 –

 Изоловање, идентификација и примена секундарних метаболита

 

Snežana Tošić

– Oblasti fizičke hemije koje nalaze svoju primenu u praksi

– Razvoj, validacija i primena ICP-OES metoda određivanja sadržaja elemenata u različitim uzorcima

 

Александра Павловић

 

Инструменталне методе у анализи воде, земљишта, хране, биљног и животињског материјала (одређивање садржаја метала, индивидуалнх полифенолних једињења, антиокдидативна активност)

 

Емилија Пецев-Маринковић

 

Одређивање трагова пестицида у храни

Одређивање пестицида у води

Одређивање пестицида у земљишту

Катализатори у индустријским процесима

Марија Генчић

Јелена Аксић

Органометална хемија

 

Александар Бојић

Нена Велинов

Слободан Најдановић

Миљана Радовић Вучић

Третмани отпадних и природних вода унапређеним оксидационим процесима (UV/Ox, фотокатализа, Фентон и фото Фентон), сорпционим процесима (биосорбенти, активни угљеви, зеолити, оксиди и соли метала), електрохемијским процесима

(електроксидација, електроредукција, електро-коагулација-флотација, електро-дезинфекција)

Хемијска и електрохемијска заштита метала

 

Данијела Костић

 

Анализа природних производа

 

Гордана Стојановић

Ивана Димитријевић

ГЦ-МС анализа етраских уља

 

Весна Станков Јовановић

Слободан Ћирић

Припрема узорака вода и земљишта за квантификацију различитих полутаната

Модификација испитивање природних минерала за примену у аналитици

Припрема биљних екстраката и анализа антиоксидативних крактеристика применом различитих метода

 

Софија Ранчић

 

Методички принципи и њихова примена у наставном процесу

 

Јелена Николић

 

Анализа антиоксидативних карактеристика различитих узоракаАнализа полутаната у узорцима земљишта

 

Александра Ђорђевић

 

Изоловање и анализа етарских уља (ГЦ-МС)

Испитивање антимикробне активности различитих врста узорака

 

Милена Миљковић

 

Испитивање садржаја  прехранбених адитива у узорцима хране

Хемијско испитивање текстиЛних материјала и боја

 

Александра Зарубица

Радомир Љупковић

Добијање/производња различитих материјала

Припрема површине материјала

Примена различитих материјала по хемијском саставу

Хемијска технологија пива

Хемијска технологија вина

Хемијска технологија прераде воћа

Производња керамичких материјала

Прехрамбена индустрија – производња (пиво, вино, вотка, ракија, воћни сок, производи од воћа…)

 

Марјан Ранђеловић

 

Хемијски и електрохемијски процеси обраде површине метала

Технологија производње опекарских производа

Хемијски и електрохемијски процеси обраде површине метала

Технологија производње опекарских производа

Јелена Митровић

 

Третмани природних и отпадних вода унапређеним оксидационим и сорпционим процесима

Технологија припреме воде за пиће

Биолошки процеси пречишћавања отпадних вода

Технологија слада и пива

Технологија шећера

Технологија горива

Технологија пулпе и папира

Нико Радуловић

Милица Нешић

Милан Нешић

Фитохемија

Органска синтеза

 

Јелена Мрмошанин

Анализа узорака воде, земљишта и намирница применом инструменталних метода (ICP-OES, HPLC, спектрофотометрија)

 

Драган Ђорђевић

 

-Анализа природних узорака (седиметни, пољопривредна и друга земљишта, воде) са различитих аспеката

-Анализа нероганских сировина и материјала (грађевински и други индустријски материјали)

-Модификација природних узорака (глине, зеолити идр.), карактеризација и потенцијална примена

 

Маја Станковић

 

-Анализа природних узорака (седиметни, пољопривредна и друга земљишта, воде) са различитих аспеката

-Анализа нероганских сировина и материјала (грађевински и други индустријски материјали)

-Модификација природних узорака (глине, зеолити идр.), карактеризација и потенцијална примена

 

 

Никола Николић

 

-Анализа природних узорака (седиметни, пољопривредна и друга земљишта, воде) са различитих аспеката

-Анализа нероганских сировина и материјала (грађевински и други индустријски материјали)

-Модификација природних узорака (глине, зеолити идр.), карактеризација и потенцијална примена

 

 

Милица Николић

 

-Анализа природних узорака (седиметни, пољопривредна и друга земљишта, воде) са различитих аспеката

-Анализа нероганских сировина и материјала (грађевински и други индустријски материјали)

-Модификација природних узорака (глине, зеолити идр.), карактеризација и потенцијална примена

 

 

Ивана Рашић Мишић

 

– Контрола квалитета у аналитичкој (биоаналитичкој) лабораторији

– Биоаналитичка хемија

– Инструменталне методе анализе узорака воде, биљног материјала, земљишта и хране применом инструменталних метода (ICP-OES, HPLC, спектрофотометрија)

 

Иван Палић

 

Изоловање,  идентификација и примена секундарних метаболита

 

Милан Митић

 

Развој, валидација аналитичких метода за одређивање секундарних метаболита у храни и пићу

 

Листа образовних установа са којима Факултет има уговорену сарадњу

ОШ „Душан Радовић“ (Уговор бр. 984/2-01 од дана 20.10.2020.)
ОШ „Учитељ Таса“ (Уговор бр. 988/2-01 од дана 20.10.2020.)
Гимназија “ Стеван Сремац“ (Уговор бр. 982/2-01 од дана 19.10.2020.)
Електротехничка школа „Никола Тесла“ (Уговор бр. 259/1-01 од дана 04.03.2020.)
Гимназија „9. мај“ (Уговор бр. 986/2-01 од дана 20.10.2020.)
ОШ „Краљ Петра И“ (Уговор бр. 1025/2-01 од дана 30.10.2020.)
Пољопривредни факултет Крушевац (Уговор бр. 274/1-01 од дана 09.03.2020.)
ОШ „Чегар“
ОШ „Мика Антић“
ОШ „Свети Сава“
ОШ „Радоје Домановић“
ОШ „Ратко Вукићевић“
ОШ „Стефан Немања“
ОШ „Добрила Стамболић“ Чокот, (истурено одељење у насељу 9.мај)
Гимназија “ Светозар Марковић“
Уговор о извођењу блок наставе ученика Економске школе у Нишу (Уговор бр. 253/1-02 од дана 14.03.2018.)

Mapa puta - studentska praksa


STUDENT SE PRIJAVLJUJE ZA OBAVLJANJE STUČNE PRAKSE

 • student dostavlja Službi za nastavu i studentska pitanja popunjen Obrazac SP1
 • student bira ustanovu sa Liste ustanova sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju
 • student bira mentora sa Liste mentora za predmet stručna praksa, kao i tematsku oblast u kojoj realizuje praksu sa Liste potencijalnih tematskih oblasti
 • student može da predloži da praksu realizuje u ustanovi sa kojom Fakultet prethodno nema sklopljenu saradnju. u tom slučaju potrebno je da student i mentor pokrenu inicijativu da Fakultet ugovori saradnju sa ustanovom.

MENTOR PRAKSE UPUĆUJE STUDENTA NA STRUČNU PRAKSU

 • student i mentor potpisuju Obrazac SP2 (u 2 primerka)
 • student daje na potpis supervizoru prakse Obrazac SP2 na potpis (primerak dostaviti supervizoru i mentoru

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE

 • period realizacije: 1. decembar 2023 - 30. septembar 2024
 • trajanje prakse: 80 sati + 10 sati za pisanje Dnevnika stručne prakse i Izveštaja o obavljenoj stručnoj praksi

SUPERVIZOR STRUČNE PRAKSE DAJE MIŠLJENJE O STRUČNOJ PRAKSI STUDENTA

 • supervizor stručne prakse popunjava i potpisuje Obrazac SP3 (u 2 primerka)
 • jedan primerak student dostavlja mentoru, drugi primerak ostaje kod supervizora

POTVRDA O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI

 • nakon uspešno završene stručne prakse studentu ustanova izdaje Potvrdu o pohađanju stručne prakse (obrazac SP4)

PRIJAVA ISPITA STRUČNA PRAKSA

 • student može prijaviti predmet Stručna praksa za polaganje i van definisanih termina za prijavu ispita, kao i polagati ga van definisanih termina za polaganje ovog ispita

POLAGANJE ISPITA STRUČNA PRAKSA

 • student dostavlja Portfolio studentske prakse nastavniku na ispitu.
 • ocena na ispitu (od 5 do 10) se unosi u ispitnu prijavu, indeks i Zapisnik sa ispita
 • polaganjem ispita student stiče odgovarajući broj ESPB u skladu sa studijskim programom