Dr Niko S. Radulović

Redovni profesor
Departman za hemiju

1.1. Лични подаци

 

Др Нико Радуловић рођен је 07. 03. 1981. године у Шибенику, Хрватска. Место његовог сталног боравка је Ниш. Има држављанство Републике Србије. Одслужио је војни рок у цивилној служби у трајању од 9 месеци почев од 05. 12. 2008. године.

 

1.2. Подаци о досадашњем образовању

 

Завршио је основну школу „Ратко Вукићевић“ и гимназију „Бора Станковић“ у Нишу као носилац диплома „Вук Караџић“ и Ученик генерације.

 

Основне студије на Одсеку за хемију Природно-математичког факултета у Нишу, по убрзаном режиму (за три године), завршио је 2002. године, са просечном оценом у току студирања 10,00. Магистрирао је 2005. (наслов тезе: Секундарни метаболити биљних врста Achillea clavennae L. и Аchillea holosericea Sibth. et Sm.), а докторирао 2006. године (наслов дисертације: Нови азафилони и терфенили из гљива Creosphaeria sassafras, Hypoxylon multiforme и Thelephora terrestris) на ПМФ-у у Нишу, под менторством професора др Гордане Стојановић.

 

1.3. Досадашње академске активности и способност кандидата за наставни рад

 

Нико Радуловић је као асистент-приправник радио на Одсеку за хемију, ПМФ-а у Нишу, од 01. марта 2003. године до 24. априла 2007. године. У том периоду водио је вежбе из следећих предмета: Органска стереохемија, Хемија природних производа и Органска хемија, а био је и члан испитних комисија из предмета Основи органске хемије и Историја хемије.

 

Од априла 2007. године као доцент за ужу научну област Органска хемија и биохемија, др Нико Радуловић је (у то време, најмлађи доцент Универзитета у Нишу) на истом Одсеку, данас Департману за хемију, ПМФ-а у Нишу, организовао и реализовао испит, као и држао предавања, а у неким случајевима и вежбе, из следећих предмета Катедре за Органску хемију и биохемију (стари програм и програми усклађени са Болоњском декларацијом) на основним и дипломским (мастер) студијама: Принципи органске синтезе, Органска хемија II, Номенклатура у органској хемији, Форензичка хемија, NMR-спектроскопија високе резолуције у органској хемији, Масена спектрометрија у органској хемији, Синтезе биоактивних и фармаколошки активних једињења, а на докторским студијама, предавања из предмета: Асиметричне синтезе, Савремене органске синтезе, Дводимензионална нуклеарна магнетна спектроскопија (2D-NMR).

 

1.3.1 Рад на стварању научног подмлатка

 

У току изборног периода је био ментор 10 дипломских радова, две магистарске тезе и четири докторске дисертације, а тренутно под његовим менторством ради 5 доктораната. Био је члан већег броја комисија за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација.

 

Магистарске тезе одбрањене под његовим менторством:

"Хемијско и микробиолошко испитивање етарских уља биљних врста Filipendula vulgaris Moench и Filipendula ulmaria Maxim" (2010), мр Милене Јовановић,

"Азулени и сродна једињења из етарских уља биљних врста Achillea millefolium L. и Achillea crithmifolia Waldst. et Kit." (2010), мр Данијеле Илић.

 

Докторске дисертације одбрањене под његовим менторством:

"Нови приступ поређењу сложених смеша испарљивих једињења природног порекла: веза процентуалног састава и приноса етарског уља, односно састава и усредњеног масеног скена укупног јонског хроматограма" (2010), др Полине Благојевић,

"Фитохемијско испитивање одабраних биљних врста фамилија Geraniaceae и Brassicaceae" (2011), др Милана Декића,

"Потпуна асигнација 1H- и 13C-NMR спектара и кристалографска анализа нових 4-ариламино- и 4-алкиламино-3-нитрокумарина" (2011), др Видослава Декића,

"Одређивање аминогликозидних антибиотика и њихових нечистоћа применом течне хроматографије са масено-масеном спектрометријом" (2012), др Катарине Вучићевић-Прчетић.

 

1.3.2. Преглед елемената доприноса кандидата академској и широј заједници

 

Од 2011. је члан управног одбора Фонда Ненадa M. Костићa за хемијске науке који награђује најбоље дипломске радове из области хемије на факултетима у Србији, као и председник одбора (од 2012) Фонда "Ана Бјелетић и Иван Марковић" који награђује најбоље студенте Департмана за хемију, ПМФ-а у Нишу, као и најбоље средњошколце Лесковачког региона.

 

Кандидат је учествовао у спровођењу (састављао задатке за тестове знања и био члан комисија за оцену и бодовање истих) и организацији међуокружних и републичких такмичења из хемије ученика средњих школа, као и припремао (био један од ментора) талентоване средњошколце за учешће на међународним олимпијадама (International Junior Science Olympiad, IJSO 2010, 2011, 2012, 2013; International Chemistry Olympiad, IChO 2012, IChO2013).

 

Члан је Српског хемијског друштва од 2002. године и удружења Менса Србија од 2001. године. Тренутно је члан Наставно-научног и Изборног већа Природно-математичког факултета у Нишу.

 

1.4. Стручна усавршавања

 

У периоду од априла до августа 2004. године био је у лабораторији проф. др Јошинори Асакаве (Yoshinori Asakawа) на Фармацеутском Факултету, Бунри Универзитет, Токушима, Јапан.

 

Његов боравак на Макс Планк институту за хемијску физику чврстог стања (Max-Planck-Institute for Chemical Physics of Solids), у Дрездену, Немачка, у току лета 2011. године (два месеца), под менторством др Хорста Бормана (Horst Borrmann), финансиран је од стране Министарства за просвету и науку у оквиру програма за постдокторска усавршавања.

 

У току 2011. и 2012. године, у више наврата, провео је по неколико недеља у лабораторијама Бугарске академије наука, Института за органску хемију са центром за фитохемију, под менторством проф. Владимира Димитрова (Владимир Димитров).

 

1.5. Научно-истраживачке активности

 

Био је истраживач на пројектима Министарстава Републике Србије:

- Евиденциони број 2812: "Испитивање хемијског састава и биолошке активности метаболита биљних врста родова: Achillеa, Acions, Artemisia, Calamintha и Micromeria" (2002-2005),

- Евиденциони број 142054Б: "Секундарни метаболити: састав, биолошка и антиоксидантна активност" (2006-2010).

Од 2011. године је руководилац пројекта који укључује 29 истраживача, а које финансира Министарство просвете и науке (МПН) Републике Србије, евиденциони број 172061, под називом: "Комбинаторне библиотеке хетерогених катализатора, природних производа, модификованих природних производа и њихових аналога: пут ка новим биолошки активним агенсима".

 

1.6. Уређивачке и рецензентске активности

 

Др Нико Радуловић је главни уредник научног часописа Facta Universitatis, series: Physics, Chemistry and Technology, од 2011. године, који МПН третира као водећи национални, а члан је и уредничког одбора два часописа међународног значаја (Trinity College Dublin Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Official on-line publication of the School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences – Trinity College Dublin; Global Journal of Biochemistry, section Phytochemistry, Simplex Academic Publishers).

 

За Европску комисију за истраживање (REA, Research executive agency) је вршио рецензије пројеката у оквиру FP7 framework програма, као и за МПН, пројекта тренутног циклуса финансирања (2011-2014) из области основних истраживања.

 

До сада је рецензирао више од 70 радова за велики број часописа међународног значаја (нпр. European Journal of Medicinal Chemistry, Current Medicinal Chemistry, Journal of the Agricultural and Food Chemistry, Medicinal Chemistry Research, RSC Advances, Journal of Ethnopharmacology, Phytochemical Analysis, Journal of the Serbian Chemical Society, Molecules, Natural Product Research, Natural Product Communications, Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, Journal of Medicinal Plants Research, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine / eCAM, итд.).

Био је рецензент средњошколског уџбеника "Општа хемија" аутора Зорице Ташков, Љиљане Миладиновић и Иване Тонсе.

 

1.7. Награде

 

Кандидат је добитник следећих награда и признања:

IUPAC-ова награда за најбољу постерску презентацију на јубиларном (50-том) саветовању српског хемијског друштва (2012),

Палилулска повеља за афирмацију научно-истраживачког рада младих (2008),

Годишња награда Српског хемијског друштва (2003),

Сребрни знак Универзитета у Нишу (2003),

Диплома најбољи дипломирани студент Универзитета у Нишу (2003),

Похвалницу Српског хемијског друштва за изузетан успех у току студирања (2002),

Диплома најбољи дипломирани студент Одсека за хемију (2002),

Диплому Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду: "15 милиона за 500 најбољих" (2002),

Диплома Ученик генерације (1995).

 

2. Библиографија

 

Др Нико Радуловић је објавио преко 200 радова, и то 90 радова је категорије М23, 60 радова категорије М22, 50 радова категорије М21, 3 рада М52 и један М14. Укупан збир импакт фактора је преко 180.

 

Др Нико Радуловић је у периоду од 2001. године до данас, био коаутор више од 100 саопштења на научним скуповима међународног или националног значаја (ова саопштења нису приказана зарад смањења обима овог извештаја).

 

Као коаутор, објавио је: "Збирку решених задатака из органске хемије", коју су рецензенти препоручили као помоћни универзитетски уџбеник.

 

Написао је помоћни универзитетски уџбеник - Практикум из препаративне органске хемије, који је намењен за извођење студентских вежби из предмета који су садржани у оквиру акредитованих Студијских програма и који се реализују на Департману за хемију, ПМФ-а у Нишу.

Detalji o nastavniku