Dr Nikola Stanković

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

Nikola Stanković je rođen 9. marta 1982. godine u Bitolju. Osnovnu školu „21 maj“, a potom i srednju medicinsku školu „Dr Milenko Hadžić“ u Nišu završava sa odličnim uspehom. Osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, na Departmanu za biologiju i ekologiju upisuje 2003. godine. Diplomski rad pod nazivom „Citološki aspekti fotorecepcije“ brani 2009. godine i stiče zvanje diplomirani biolog. Specijalističke akademske studije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul Biologija mikroorganizama upisuje 2011. godine. Specijalistički rad pod nazivom „Učestalost i rezistencija urinarnih infekcija na teritoriji nišavskog okruga“ brani 2013. godine i stiče zvanje specijalista biolog. Doktorske akademske studije upisuje 2014. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu, na Departmanu za biologiju i ekologiju. U okviru Erasmus-mobility + programa 2017. godine boravi četiri meseca na Biološkom fakultetu Univerziteta „Alexandru Ioan Cuza“ u gradu Iaşi u Rumuniji, gde stiče interesovanje za istraživanje mikroorganizama i ekotoksikologiju vodenih ekosistema. Položio je sve ispite predviđene planom i programom doktorskih akademskih studija.

            Od januara 2010. godine radi u Poliklinici Human na mestu analitičara u mikrobiologiji, a zatim na mestu analitičara u molekularnoj dijagnostici. U zvanje asistenta na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu je izabran 12.5.2015. godine. Bavi se izvođenjem praktične nastave i naučnoistraživačkim radom u oblastima ekotoksikologije, algologije i mikrobiologije.

Detalji o nastavniku