Др Никола Д. Николић

Редовни професор

Департман за хемију

Slika nije dostupna

Др Никола Д. Николић

botblocker@heartinternet.uk

лабораторија ФФ-117

Биографија

Rođen sam 15. 12. 1958. godine u Donjoj Koritnici, Bela Palanka. Mesto stalnog boravka: Niš. Diplomirao sam na Filozofskom fakultetu u Nišu (sada Prirodno-matematički fakultet) 23. 03. 1984. godine na Odseku za hemiju. Diplomski rad pod nazivom “ESR Mn2+ jona u karbonatnim sedimentima” odbranio sam ocenom 10. Magistarsku tezu pod naslovom “Fizičkohemijski uslovi sedimentacije kreda-tercijar graničnih sedimenata u Danskoj” odbranio sam 24. decembra 1993. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu, čime sam stekao akademski naziv magistra hemijskih nauka. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Vanadijum i fizičkohemijski uslovi sedimentacije” iz oblasti neorganske hemije odbranio sam 29. avgusta 1999. Godine na Filozofskom fakultetu u Nišu i time postao doktor hemijskih nauka. U zvanje asistenta pripravnika za predmete Opšta i neorganska hemija i Viši kurs neorganske hemije izabran sam 1986. godine, a asis
БиографијаАнгажовањаПубликације