КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ВАНРЕДНИ УПИСНИ РОК

I

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академскнх студија школске 2021/2022. године 37 студента чије ће се образовање финансирати из буџета, и 20 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи:

Студијски програм Буџет Самофинансирање
Математика 7 3
Докторска школа математике 2 5
Рачунарске науке 7 3
Физика 7 3
Хемија 7 3
Биологија 7 3
УКУПНО 37 20

II Услови уписа

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 • завршене одговарајуће или сродне основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и са општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија;
 • завршене одговарајуће основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове вредноване у складу са Правилником о стицању истраживачких и научних звања („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020);
 • завршене одговарајуће и сродне студије по прописима који су уређивали високо образовање до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), са просечном оценом најмање 8.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија утврђује се на основу Правилника о упису на студијске програме Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу који је доступан на интернет страници Факултета: /download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf.

III Подношења пријава

Подношење пријава кандидата је од 18.10.2021. до 29.10.2021. године, у периоду од 11 до 13 часова.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • пријаву,
 • неоверене фотокопије диплома и додатка диплома претходних нивоа студија (или уверења о дипломирању са уверењем о положеним испитима претходних нивоа студија),
 • оригинална документа на увид,
 • неоверена копија извода из матичне књиге рођених/венчаних,
 • очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте,
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс ДАС -а у износу од 3.000,00 дин. (три хиљаде динара).
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 дин. (седам хиљада динара) за сродне Факултете.

Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је очитана биометријска лична карта.

Листе пријављених кандидата

IV Прелиминарно рангирање

Рангирање пријављених кандидата, као и одређивање кандидата који су у обавези да полажу пријемни испит, обавиће се 29.10.2021. године.

Пријемни испит, за кандидате који су у обавези да исти полажу, обавиће се 1.11.2021. године у 10 часова (пријемни испит за упис ДАС Математика биће 1.11.2021. у 10 часова и 2.11.2021. у 10 часова)

Увид у резултате пријемног испита 2.11.2021. године у 13 часова.

Ранг листе (по студијским програмима) кандидата на основу укупног броја бодова по свим критеријумима објавиће се најкасније 2.11.2021. године до 14 часова.

Прелиминарне ранг листе

V Коначно рангирање

Подношење приговора декану на ранг листу 2.11.2021. године до 14:30 часова.

Одговор декана 2.11.2021. године до 15 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 2.11.2021. године до 16 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 3.11.2021. године до 11 часова.

Коначна ранг листа 3.11.2021. године до 12 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија обавиће се 4.11.2021. године од 10 до 13 часова и 5.11.2021. године од 10 до 13 часова.

Упис кандидата испод црте на докторске академске студије обавиће се 5.11.2021. године од 13 до 14 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин ако достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика и ако је здравствено осигуран. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено.

Коначне ранг листе

VI Упис

Кандидати приликом уписа подносе:

 • оверене фотокопије докумената који су се предавали приликом пријаве на Конкурс,
 • два попуњена обрасца ШВ-20 (у прилогу),
 • листа изборних предмента (у прилогу),
 • индекс попунити ћирилицом (добија се на Факултету),
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm,
 • доказ о уплати уписа у прву годину студија у износу од 2.000,00 дин. на жиро-рачун Факултета број 840-1789666-80 са позивом на број 714,
 • доказ о уплати 300,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1789666-80 са назнаком “за осигурање” са позивом на број 715.

VII Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 96.000,00 динара.

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа, или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112 и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

Коначне ранг листе

Ранг листе

Листе кандидата

Природно-математички факултет у Нишу у ДРУГОМ конкурсном року уписује на ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на Студијским програмима: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија и Биологија

у прву годину студија школске 2023/24. године, студенте у следећем броју:

Студијски програм Буџет Самофинансирање
Математика 8 0
Рачунарске науке 7 3
Физика 6 3
Хемија 3 3
Биологија 0 2
УКУПНО 24 11

I

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:
 • завршене одговарајуће или сродне основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и са општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија;
 • завршене одговарајуће основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове вредноване у складу са Правилником о стицању истраживачких и научних звања („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020);
 • завршене одговарајуће или сродне студије по прописима који су уређивали високо образовање до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), са просечном оценом најмање 8.
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на основу Правилника о упису на студијске програме Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу који је доступан на интернет страници Факултета: /download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf. Кандидат који није завршио одговарајуће академске студије, већ је завршио сродне студије, полаже пријемни испит.

II

Подношење пријава кандидата је од 06.11.2023. до 17.11.2023. године, у периоду од 11 до 13 часова. Кандидати приликом  пријаве  на  конкурс  подносе:
 • пријавни лист (купује се на Факултету),
 • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
 • фотокопије додатка диплома или уверења о положеним испитима за претходне нивое академских студија,
 • списак научних радова и фотокопије радова (уколико их има),
 • оригинална документа на увид,
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених/венчаних,
 • очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте,
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс ДАС -а у износу од 3.000,00 дин. (три хиљаде динара).
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 дин. (седам хиљада динара) за завршене сродне студије.
Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета  бр.  840-1789666-80, са позивом на број: 714

III

Листа пријављених кандидата за упис, као и одређивање кандидата који су у обавези да полажу пријемни испит, објавиће се 17.11.2023. године. Пријемни испит, за кандидате који су у обавези да исти полажу, обавиће се 20.11.2023. године у 10 часова (пријемни испит за упис ДАС Математика биће 20.11.2023. у 10 часова и 21.11.2023. у 10 часова). Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је очитана биометријска лична карта или пасош. Ранг листе (по студијским програмима) кандидата на основу укупног броја бодова по свим критеријумима објавиће се најкасније 21.11.2023. године до 15 часова. Увид у резултате пријемног испита 22.11.2023. године у 10 часова.

IV

Подношење приговора декану на ранг листу 22.11.2023. године до 11 часова. Одговор декана 22.11.2023. године до 12 часова. Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 22.11.2023. године до 13 часова. Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 23.11.2023. године до 11 часова. Коначна ранг листа 23.11.2023. године до 12 часова. Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија обавиће се 24.11.2023. године од 11 до 13 часова. Упис кандидата испод црте на докторске академске студије обавиће се 24.11.2023. године од 13 до 14 часова. Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин ако достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика и ако је здравствено осигуран. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено.  

V

Кандидати приликом уписа подносе:
 • оверене фотокопије докумената (дипломе, додатке диплома или уверења о дипломирању),
 • два попуњена обрасца ШВ-20,
 • листа изборних предмента (са сајта Факултета),
 • индекс попуњен ћирилицом (добија се на Факултету),
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm,
 • доказ о уплати уписа у прву годину студија у износу од 2.000,00 дин. Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара. Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 715.
 

VI

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 96.000,00 динара. Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа, или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом. Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112 и на сајту Факултета

Коначне ранг листе

Ранг листе

Листе кандидата

Природно-математички факултет у Нишу у ПРВОМ конкурсном року уписује на ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на Студијским програмима: Математика, Рачунарске науке, Физика, Хемија и Биологија

I

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академских студија школске 2023/2024. године 37 студента чије ће се образовање финансирати из буџета и 13 самофинансирајућих студената за студијске програме у броју како следи:

 

Студијски програм Буџет Самофинансирање
Математика 9 1
Рачунарске науке 7 3
Физика 7 3
Хемија 7 3
Биологија 7 3
УКУПНО 37 13

 

II

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 • завршене одговарајуће или сродне основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и са општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија;
 • завршене одговарајуће основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове вредноване у складу са Правилником о стицању истраживачких и научних звања („Сл. Гласник РС“, бр. 159/2020);
 • завршене одговарајуће и сродне студије по прописима који су уређивали високо образовање до ступања на снагу Закова о високом образовању („Сл. Гласник РС“, бр. 76/2005), са просечном оценом најмање

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује се на основу Правилника о упису на студијске програме Природно-математичког факултета Универзитета    у    Нишу    који    је    доступан    на    интернет    страници    Факултета: https://www.pmf.ni.ac.rs/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf

Кандидат који није завршио одговрајуће академске студије, већ је завршио сродне студије, полаже пријемни испит.

III

Подношење пријава кандидата је од 16.10.2023. до 27.10.2023. године, у периоду од 11 до 13 часова.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • пријавни лист (купује се на Факултету),
 • фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија,
 • фотокопије додатка   диплома   или   уверења   о   положеним   испитима за претходне нивое академских студија,
 • списак научних радова и фитокопије радова (уколико их има),
 • оригинална документа на увид,
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених/венчаних,
 • очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте,
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс ДАС -а у износу од 3000,00 дин. (три хиљаде динара).

 

 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7000,00 дин. (седам хиљада динара) за завршене сродне студије.

Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714

IV

Листа пријављених кандидата за упис, као и одређивање кандидата који су у обавези да полажу пријемни испит, оавиће се 27.10.2023. године.

Пријемни испит, за кандидате који су у обавези да исти полажу, обавиће се 30.10.2023. године у 10 часова (пријемни испит за упис ДАС Математика биће 30.10.2023. године у 10 часова и 31.10.2023. у 10 часова).

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је очитана биометријска лична карта.

Увид у резултате пријемног испита 31.10.2023. у 14 часова.

Ранг листе (по студијским програмима) кандидата на основу укупног броја бодова по свим критеријумима објавиће се најкасније 31.10.2023. године до 15 часова.

V

Подношење приговора декану на јединствену ранг листу 1.11.2023. године до 10 часова.

Одговор декана 1.11.2023. године до 11 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 1.11.2023. године до 12 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 2.11.2023. године до 11 часова. Коначна ранг листа 2.11.2023. године до 12 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија обавиће се 3.11.2023. године од 11 до 13 часова.

Упис кандидата испод црте на докторске академске студије обавиће се 3.11.2023. године од 13 до 14 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин ако достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавњу српског језика и ако је здравствено осигуран. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено.

VI

Кандидати приликом уписа подносе:

 • оверене фотокопије докумената (дипломе, додатке диплома или уверења о дипломирању),
 • два попуњена обрасца ШВ-20,
 • листа изборних предмета (са сајта Факултета),
 • индекс попуњен ћирилицом (добија се на Факултету),
 • две фотографије формата 4,5×3,5cm,
 • доказ о уплати уписа у прву годину студија у износу од 2.000,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1789666-80, са позивом на број: 714. Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714,
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара. Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број:

 

VII

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 96.000 динара.

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа, или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом.

Акта и упутства