КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

ВАНРЕДНИ УПИСНИ РОК

I

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину докторских академскнх студија школске 2021/2022. године 37 студента чије ће се образовање финансирати из буџета, и 20 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи:

Студијски програм Буџет Самофинансирање
Математика 7 3
Докторска школа математике 2 5
Рачунарске науке 7 3
Физика 7 3
Хемија 7 3
Биологија 7 3
УКУПНО 37 20

II Услови уписа

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 • завршене одговарајуће или сродне основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и са општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија;
 • завршене одговарајуће основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове вредноване у складу са Правилником о стицању истраживачких и научних звања („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020);
 • завршене одговарајуће и сродне студије по прописима који су уређивали високо образовање до ступања на снагу Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), са просечном оценом најмање 8.

Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија утврђује се на основу Правилника о упису на студијске програме Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу који је доступан на интернет страници Факултета: /download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf.

III Подношења пријава

Подношење пријава кандидата је од 18.10.2021. до 29.10.2021. године, у периоду од 11 до 13 часова.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

 • пријаву,
 • неоверене фотокопије диплома и додатка диплома претходних нивоа студија (или уверења о дипломирању са уверењем о положеним испитима претходних нивоа студија),
 • оригинална документа на увид,
 • неоверена копија извода из матичне књиге рођених/венчаних,
 • очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте,
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс ДАС -а у износу од 3.000,00 дин. (три хиљаде динара).
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 дин. (седам хиљада динара) за сродне Факултете.

Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је очитана биометријска лична карта.

Листе пријављених кандидата

IV Прелиминарно рангирање

Рангирање пријављених кандидата, као и одређивање кандидата који су у обавези да полажу пријемни испит, обавиће се 29.10.2021. године.

Пријемни испит, за кандидате који су у обавези да исти полажу, обавиће се 1.11.2021. године у 10 часова (пријемни испит за упис ДАС Математика биће 1.11.2021. у 10 часова и 2.11.2021. у 10 часова)

Увид у резултате пријемног испита 2.11.2021. године у 13 часова.

Ранг листе (по студијским програмима) кандидата на основу укупног броја бодова по свим критеријумима објавиће се најкасније 2.11.2021. године до 14 часова.

Прелиминарне ранг листе

V Коначно рангирање

Подношење приговора декану на ранг листу 2.11.2021. године до 14:30 часова.

Одговор декана 2.11.2021. године до 15 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 2.11.2021. године до 16 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 3.11.2021. године до 11 часова.

Коначна ранг листа 3.11.2021. године до 12 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија обавиће се 4.11.2021. године од 10 до 13 часова и 5.11.2021. године од 10 до 13 часова.

Упис кандидата испод црте на докторске академске студије обавиће се 5.11.2021. године од 13 до 14 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин ако достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика и ако је здравствено осигуран. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено.

Коначне ранг листе

VI Упис

Кандидати приликом уписа подносе:

 • оверене фотокопије докумената који су се предавали приликом пријаве на Конкурс,
 • два попуњена обрасца ШВ-20 (у прилогу),
 • листа изборних предмента (у прилогу),
 • индекс попунити ћирилицом (добија се на Факултету),
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm,
 • доказ о уплати уписа у прву годину студија у износу од 2.000,00 дин. на жиро-рачун Факултета број 840-1789666-80 са позивом на број 714,
 • доказ о уплати 300,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1789666-80 са назнаком “за осигурање” са позивом на број 715.

VII Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 96.000,00 динара.

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа, или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом.

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112 и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs

Природно-математички факултет у Нишу у ВАНРЕДНОМ конкурсном року уписује на

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на Студијском програму – Биологија

 

 

У складу са Одлуком Владе Републике Србије 05 број 612-4172/2022 од 26.5.2022. године и потребама пројекта PlasticUnderground (HORIZON MSCA-2021-DN-01; 101072777) и Марија Кири фондације, достављам Вам текст конкурса у ванредном року за упис студената у прву годину докторских академских студија на Природно-математичком факултету у Нишу на Департману за биологију и екологију.

 

I

 

Природно-математички факултет у Нишу, Департман за биологију и екологију, школске 2022/2023. године уписује у прву годину докторских академских студија студенте у следећем броју:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Биологија

0

2

УКУПНО

0

2

 

II

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

 • завршене одговарајуће или сродне основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и са општом просечном оценом најмање 8 на претходним нивоима студија;
 • завршене одговарајуће основне и мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене научне радове вредноване у складу са Правилником о стицању истраживачких и научних звања („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020).

 

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на основу Правилника о упису на студијске програме Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу који је доступан на интернет страници Факултета: 

/download/akta/akta_fakulteta/Pravilnik-o-upisu-na-studijske-programe-PMF-a.pdf.

Кандидат који није завршио одговарајуће академске студије, већ је завршио сродне студије, полаже пријемни испит.

III

Подношење пријава кандидата је од 20.03.2023. до 07.04.2023. године, у периоду од 11 до 13 часова и то лично, електронским путем на маил адресу pmfinfo@pmf.ni.ac.rs и поштом.  

 

Кандидати приликом  пријаве  на  конкурс  подносе:

 • пријаву,
 • неоверене фотокопије диплома и додатка диплома претходних нивоа студија (или уверења о дипломирању са уверењем о положеним испитима претходних нивоа студија),
 • нострификоване дипломе (ОАС и МАС) или потврда о започетој процедури нострификације,
 • доказ о познавању српског језика (за стране држављане)
 • оригинална документа на увид,
 • неоверена копија извода из матичне књиге рођених/венчаних,
 • очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте или пасоша,
 • доказ о уплати за пријаву на конкурс ДАС -а у износу од 3.000,00 дин. (три хиљаде динара).
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 дин. (седам хиљада динара) за сродне Факултете.

Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета  бр.  840-1789666-80, са позивом на број: 714

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је очитана биометријска лична карта или пасош.

 

IV

Списак пријављених кандидата за упис, као и одређивање кандидата који су у обавези да полажу пријемни испит, објавиће се 07.04.2023. године.

Пријемни испит, за кандидате који су у обавези да исти полажу, обавиће се 10.04.2023. године у 10 часова .

Увид у резултате пријемног испита 10.04.2023. године у 13 часова.

Ранг листе кандидата на основу укупног броја бодова по свим критеријумима објавиће се најкасније 10.04.2023. године до 16 часова.

 

V

Подношење приговора декану на ранг листу 11.04.2023. године до 10 часова.

Одговор декана 11.04.2023. године до 11 часова.

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 11.04.2023. године до 12 часова.

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 12.04.2023. године до 13 часова.

Коначна ранг листа 12.04.2023. године до 16 часова.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија обавиће се 13.04.2023. године од 9 до 13 часова.

Упис кандидата испод црте на докторске академске студије обавиће се 13.04.2023. године од 13 до 14 часова.

Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин ако достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика и ако је здравствено осигуран. Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено.

 

VI

Кандидати приликом уписа подносе:

 • оверене фотокопије докумената (дипломе, додатке диплома или уверења о дипломирању),
 • два попуњена обрасца ШВ-20,
 • листа изборних предмета (са сајта Факултета),
 • индекс попунити ћирилицом (добија се на Факултету),
 • две фотографије формата 4,5×3,5 cm,
 • доказ о уплати уписа у прву годину студија у износу од 2.000,00 дин). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара. Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 715.

 

VII

Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ) износи 96.000,00 динара.

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу приликом уписа, или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом.

 

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112 и на сајту Факултета

Акта и упутства