28.10.2016

UPIS U PRVU GODINU MASTER SТUDIJA

Упис кандидата који су стекли право уписа обавиће се 01. и 02. новембра 2016. године у времену од 10 до 14 сати на Факултету у ул. Вишеградска 33, просторија бр.10.

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

- два попуњена обрасца ШВ-20, (преузети из attachment документа који је у саставу вести),

- доказ о уплати за упис у износу од 2000 (две хиљаде) динара на жиро-рачун Факултета број 840-1789666-80 са позивом на број 714,

- индекс попунити ћирилицом (добија се на факултету),

- две фотографије,

- доказ о уплати 300 (три стотине) динара на жиро-рачун Факултета 840-1789666-80 са назнаком “за осигурање” са позивом на број 715,

- попуњена листа изборних предмета (добија се на факултету) и

- За самофинансирајуће студенте цена бода је 1250 динара и множи се са укупним бројем бодова које студент одабере ( уплату извршити на жиро рачун Факултета 840-1789666-80 са позивом на број 1).

ШВ-20

Служба за наставу и студенстка питања