07.09.2023

Додатни термин другог конкурсног рока за ОАС

у прву годину студија школске 2023/2024. године, студенте у следећем броју:

Студијски програм Број студената на буџету
Математика 42
Физика 27
Хемија 18
Биологија 23
Географија 34
УКУПНО 144
  У оквиру броја од 144 расположивих буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, на терет буџета извршиће се упис највише 9 кандидата у оквиру Програма афирмативних мера уписа и то:
 1. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;
 2. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом;
 3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству.

А. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Пријављивање кандидата обавиће се 7., 8., 11. и 12. септембра 2023. године у периоду од 1100 до 1300 у канцеларији бр. 16, на Природно-математичком факултету, ул. Вишеградска 33. У наведеном периоду могућа је пријава електронским путем. Детаљне информације о пријављивању електронским путем су доступне на сајту Факултета. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:
 • неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на увид;
 • неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и оригинал на увид;
 • очитану биометријску личну карту;
 • пријавни лист (купује се на Факултету);
 • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс за упис основних академских студија у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде динара);
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада динара).
 • Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.
 • Листе пријављених кандидата (по студијским програмима) на основу успеха из средње школе објавиће се најкасније 12. септембра 2023. године до 1400.

Б. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријемни испит се полаже из следећих предмета:
 • за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит из математике,
 • за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из физике,
 • за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из хемије,
 • за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из биологије,
 • за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит из географије.

Пријемни испит на свим студијским програмима обавиће се 13. септембра у 1000 у просторијама Факултета, Вишеградска 33, Ниш.

Кандидатима који су положили пријемни испит за упис у прву годину у првом и другом конкурсном року за школску 2023/24., на ПМФ-у у Нишу или на некој другој акредитованој високошколској установи Републике Србије, и то:

 • пријемни испит из математике за упис студијског програма Математика,
 • пријемни испит из физике за упис студијског програма Физика,
 • пријемни испит из хемије за упис студијског програма Хемија,
 • пријемни испит из биологије за упис студијског програма Биологија,
 • пријемни испит из географије за упис студијског програма Географија,
може бити признат положен пријемни испит, на лични захтев. Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, подносе и захтев за признавање положеног пријемног испита као и оригиналну потврду о броју остварених бодова на пријемном испиту на неком од факултета, која мора бити издата на факултету на коме је полаган пријемни испит. Ови кандидати подносе и сва потребна документа из тачке А. овог обавештења, осим доказа о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Комисије за упис по студијским програмима разматрају документа ових кандидата. На основу Извештаја Комисије, Декан доноси одлуку о признавању одговарајућег пријемног испита са другог факултета.

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош.

В. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Ранг листа се објављује најкасније 13. септембра 2023. године до 15.00 часова. Увид у резултате пријемног испита обавиће се 13. септембра 2023. године од 15.00 до 15.30 часова. Подношење приговора декану на ранг листу обавиће се 13. септембра 2023. године од 15.30 до 16.00 часова. Одговор декана на поднете приговоре 13. септембра 2023. године до 16.30 часова. Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 13. септембра 2023. године до 17.00 часова. Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 14. септембра 2023. године до 10.00 часова.

Коначна ранг листа 14. септембра 2023. године до 12.00 часова.

Г. СТИЦАЊЕ ПРАВА НА УПИС

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских студија обавиће се 15. септембра 2023. године од 11.00 до 13.00 часова. Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року, сматраће се да је одустао од уписа. На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове за упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових кандидата вршиће се 15. септембра 2023. године од 13.00 до 14.00 часова. Кандидати приликом уписа подносе:
 • сведочанства за све разреде претходно завршене школе (оригинали или оверене фотокопије);
 • диплома о положеном завршном односно матурском испиту (оригинал или оворена фотокопија);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • 2 (два) ШВ-20 обрасца;
 • индекс;
 • 2 (две) фотографије формата 3,5 x 4,5;
 • доказ о уплати накнаде за упис у прву годину студија у износу од 2.000,00 дин. (две хиљада динара);
 • доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 дин.
 • доказ о уплати школарине за самофинасирајуће студенте