Dr Ivan R. Palić

Vanredni profesor
Departman za hemiju

Dr Ivan Palić je rođen 26.5.1974. godine, u Skoplju. Osnovnu školu "Sveti Sava" u Nišu je završio 1989. godine sa odličnim uspehom. Gimnaziju "Svetozar Marković" je sa odličnim uspehom završio 1993. godine i dobio zvanje saradnik u prirodnim naukama.

1993. godine je upisao Studijsku grupu za hemiju, Filozofskog fakulteta  Univerziteta u Nišu (sada Prirodno-matematički). Diplomirao je 1.4.1998. godine i stekao zvanje diplomiranog hemičara opšte hemije. Školske 1998/1999. godine upisao je poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, Studijska grupa za hemiju, Organsko-biohemijski smer.

Jula meseca 2001. godine je na Odseku za hemiju Prirodno-matematičkog fakultetu u Nišu odbranio magistarski rad pod naslovom "Hemijsko i mikrobiološko ispitivanje Micromeria albanica i Micromeria cristata".

Maja meseca 2009. godine na Odseku za hemiju Prirodno-matematičkog fakultetu u Nišu odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Hemijska analiza i mikrobiološka aktivnost ekstrakata odabranih biljnih vrsta roda Micromeria Bentham".

Od 1.7.1998. godine je bio istraživač-stipendista Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije. 

U zvanje asistent–pripravnik za predmet  Biohemija na Studijskoj grupi za hemiju Filozofskog fakulteta u Nišu, izabran je 1.12.1999. godine, a 2002. godine izabran je u zvanje asistent za užu naučnu oblast Organska hemija i biohemija na Odseku za hemiju PMF-a u Nišu. 2009. godine izabran je u zvanje docent za užu naučnu oblast Organska hemija i biohemija na Odseku za hemiju (danas Departman za hemiju) PMF-a u Nišu, gde i danas radi.

Dr Ivan Palić predaje na osnovnim i master studijama Biohemiju 1 i 2, Metode izolovanja i razdvajanja u biohemiji, Organske toksične materije, a na doktorskim studijama Konformacionu analizu biomolekula.

U naučnom smislu je orjentisan ka fitohemiji, pre svega ka sekundarnim metabolitima, hemotaksonomiji i biološkoj aktivnosti, u okviru kojih je usko specijalizovan za hromatografske metode odvajanja i identifikacije (GC/MS, HPLC).

Učestvovao je kao istraživač na pet naučno-istraživačkih projekata, trenutno je angažovan na projektu "Prirodni proizvodi biljaka i lišajeva: izolovanje, identifikacija, biološka aktivnost i primena" (Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, evidencioni broj 172047).

Učestvovao je na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Sertifikovani je predavač od strane Agencije za hemikalije Republike Srbije.

 

Detalji o nastavniku