Dr Ivan R. Palić

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Ivan R. Palić

botblocker@heartinternet.uk

računarska učionica 118

Biografija

Dr Ivan Palić je rođen 26.5.1974. godine, u Skoplju. Osnovnu školu "Sveti Sava" u Nišu je završio 1989. godine sa odličnim uspehom. Gimnaziju "Svetozar Marković" je sa odličnim uspehom završio 1993. godine i dobio zvanje saradnik u prirodnim naukama. 1993. godine je upisao Studijsku grupu za hemiju, Filozofskog fakulteta  Univerziteta u Nišu (sada Prirodno-matematički). Diplomirao je 1.4.1998. godine i stekao zvanje diplomiranog hemičara opšte hemije. Školske 1998/1999. godine upisao je poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, Studijska grupa za hemiju, Organsko-biohemijski smer. Jula meseca 2001. godine je na Odseku za hemiju Prirodno-matematičkog fakultetu u Nišu odbranio magistarski rad pod naslovom "Hemijsko i mikrobiološko ispitivanje Micromeria albanica i Micromeria cristata". Maja meseca 2009. godine na Odseku za hemiju Prirodno-matematičkog f
BiografijaAngažovanjaPublikacije