Dr Emilija Т. Pecev-Marinković

Redovni profesor
Departman za hemiju

Emilija T. Pecev-Marinković rođena je 10.12.1975.god. u Nišu.

Osnovnu i srednju školu završila je u Nišu. Školske 1994/95. godine upisala se na studije na Filozofskom fakultet u Nišu, na Grupi za hemiju, i diplomirala na istom 27.12.2000. god. Diplomski rad odbranila je ocenom 10 i time stekla pravo na diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručni naziv diplomirani hemičar opšte hemije.

Školske 2000/01. god. upisala se na poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Odseku za hemiju, na smeru za Analitičku hemiju.

2001. god. izabrana je za asistenta-pripravnika na Katedri za Analitičku i Fizičku hemiju, na predmetima: Fizička hemija II, na Departmanu za hemiju i Hemija, na Departmanu za fiziku i vodila vežbe iz pomenutih predmeta.

Godine 2005. izabrana je za asistenta na istim predmetima na Katedri za Analitičku i Fizičku hemiju. Nakon položenih ispita odbranila je magistarski rad, iz oblasti fizičke i analitičke hemije, pod nazivom „Primena prehrambene boje Ponceau 4R kao indikatorske supstance u kvantitativnoj hemijskoj analizi“ 13.11.2004. god. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

2011.godine  odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom: „Razvoj i primena kinetičkih metoda analize za kvantitativno određivanje pojedinih pesticida“ na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.

U zvanje docenta za užu naučnu oblast Fizička hemija izabrana je 28. novembra 2011. god. Kao docent izvodi predavanja iz predmeta: Struktura molekula i molekulski spektri na master akademskim studijama , Hemija na Departmanu za Fiziku na Osnovnim akademskim studijama i Molekulska spektroskopija na Doktorskim studijama.Vodi eksperimentalne i računske vežbe iz predmeta Fizička hemija II.

U zvanje vanredni profesor izabrana je 25. septembra 2017. godine. za užu naučnu oblast Analitička i fizičkahemija. Izvodi predavanja na predmetima Struktura atoma i molekula na drugoj godini OAS (akreditacija 2014), Molekulski spektri na trećoj godini OAS (akreditacija 2014) i na predmetu Kinetika i kataliza na drugoj godini MAS (akreditacija 2014). Takođe učestvuje u izvođenju vežbi iz predmeta Molekulski spektri i Kinetika i kataliza. Na doktorskim studijama angažovana je na predmetu Molekulska spektroskopija.

U zvanje redovni profesor izabrana je 19. septembra 2022. godine. nakon izbora vodi nastavu iz predmeta Fizička hemija površina na OAS Hemija, Fizička hemija 3 na OAS Hemija.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini sa sedištem u Kosivskoj Mitrovici na Departmanu za hemiju angažovana je na predmetu Fizičku hemiju 2 na drugoj godini OAS u periodu od 2017/2018. godine do 2020/2021.

Objavila je praktikum rukopisa poda nazivom: "Praktikum iz strukture atoma i molekula" (2017.god) i dva udžbenika:  "Hemijska kinetika" (2021.god)  i Struktura atoma i molekula (2022.). Monografiju pod nazivom "Kinetičke metode analize za određivanje pesticida u hrani i vodi" objavila je 2012.god.

 Bila je mentor nekoliko diplomskih radova, učestvovala je kao član komisije u odbrani master i diplomskih radova. Trenutno je mentor jedne doktorske disertacije.

Takođe je4 bila predsednik komisije za odbranu doktorske disertacije milice Bramković.

Tokom svoje karijere učestvovala je na brojnim konferencijama u zemlji i inostranstsvu i objavila veći broj radova. Takođe aktivno učestvuje na festivalima nauke u okviru Evropske noći istraživača.

Član je Srpskog hemijskog društva od 2001. god., kao i Zadužbine Andrejević od 2013.god.

Učešće na projektima:

„Razvoj novih i poboljšanje postojećih analitičkih metoda za praćenje kvaliteta industrijskih proizvoda i životne sredine“ koji je finansiran od strane Ministarstva za Nauku i Tehnologiju Republike Srbije, u periodu od 2001. do 2005. godine.

„Razvoj i primena metoda za prećenje kvaliteta industrijskih proizvoda i životne sredine“ , finansiran od Ministarstva za nauku i Tehnologiju Republike Srbije u periodu od 2005. do 2010. godine.

"Кombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga: put ka novim biološki aktivnim agensima". Finansiran od Ministarstva za nauku i Tehnologiju Republike Srbije u periodu od 2010. do 2020.god.

Učešće na međunarodnim projektima:

Horizon 2020 – program Evropska noć istraživača (H2020-MSCA-NIGHT-2016)

Erazmus+ projekat: ICT Networking for Overcoming Social and Tecnical Barriers in Instrumental Analytical Chemical Education -NET CHEM (2016-2019)

HORIZON 2020 – “European Researchers’ Night”, ReFocuS 2.0 818325-H2020-MSCA-NIGHT-2018 (2018-2019)

„Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Science „TeComp“ (Евиденциони број 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) (2021-).


Detalji o nastavniku