Dr Emilija Т. Pecev-Marinković

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Dr Emilija Т. Pecev-Marinković

Dr Emilija Т. Pecev-Marinković

botblocker@heartinternet.uk

računarska učionica 118

Biografija

Emilija T. Pecev-Marinković rođena je 10.12.1975.god. u Nišu. Osnovnu i srednju školu završila je u Nišu. Školske 1994/95. godine upisala se na studije na Filozofskom fakultet u Nišu, na Grupi za hemiju, i diplomirala na istom 27.12.2000. god. Diplomski rad odbranila je ocenom 10 i time stekla pravo na diplomu o visokoj stručnoj spremi i stručni naziv diplomirani hemičar opšte hemije. Školske 2000/01. god. upisala se na poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu, na Odseku za hemiju, na smeru za Analitičku hemiju. 2001. god. izabrana je za asistenta-pripravnika na Katedri za Analitičku i Fizičku hemiju, na predmetima: Fizička hemija II, na Departmanu za hemiju i Hemija, na Departmanu za fiziku i vodila vežbe iz pomenutih predmeta. Godine 2005. izabrana je za asistenta na istim predmetima na Katedri za Analitičku i Fizičku hemiju. Nakon položenih ispita odbranila je magistarski rad, iz ob
BiografijaAngažovanjaPublikacije