Dr Jelena S. Nikolić

Vanredni profesor
Departman za hemiju

Jelena S. Nikolić (rođeno Cvetković) je rođena 1.11.1988. godine u Nišu, gde je završila osnovnu školu Vožd Karađorđe i gimnaziju 9. maj. Osnovne akademske studije na Departmanu za hemiju upisala je školske 2007/08. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu. Studije je završila školske 2009/10. sa prosečnom ocenom 9,59. Master studije primenjene hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu završila sa prosečnom ocenom 9,95 i 2.10.2012. godine odbranila master rad na temu ˝Antioksidacione osobine vrste Allium scorodoprasum˝ sa ocenom 10. Doktorske akademske studije na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu upisala je školske 2012/13. godine. Položila je sve ispite predviđene studijskim programom sa ocenom 10. U toku studiranja bila je stipendista Fonda za mlade talente za studente završnih godina fakulteta Ministartsva omladine i sporta (školske 2009/10. i 2011/12. godine), Fondacije „Sveta Petka“ Gradske opštine Medijana (školske 2008/09. i 2009/10. godine), Ministarstva prosvete (školske 2008/09. godine) i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (školske 2012/13. godine). Novembra 2013. godine je zasnovala radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu kao asistent za užu naučnu oblast Analitička i fizička hemija i angažovana je u izvođenju vežbi na predmetima Analitička hemija 2, Analitička hemija 3 i Odabrana poglavlja volumetrijske analize. Doktorsku disertaciju pod nazivom ˝Optimizacija postupaka pripreme uzoraka zemljišta za kvantitativnu analizu policikličnih aromatičnih ugljovodonika primenom metode gasna hromatografija-masena spektrometrija˝ odbranila je 11.09.2018. godine. U zvanje docent za užu naučnu oblast Analitička i fizička hemija izabrana je 15.03.2019. godine.

Bila je angažovana kao istraživač na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije („Prirodni proizvodi biljaka i lišajeva: izolovanje, identifikacija, biološka aktivnost i primena“, evidencioni broj 172047 i „Razvoj novih i poboljšanje postojećih elektrohemijskih, spektroskopskih i protočnih (FIA) metoda za praćenje kvaliteta životne sredine“, evidencioni broj 172051). Učestvovala je na nučnim skupovima u zemlji i inostranstvu i kao autor i koautor je publikovala rezultate istraživanja u međunarodnim i nacionalnim časopisima - 2 rada u međunarodnom časopsiu izuzetnih vrednosti, 2 rada u vrhunskom međunarodnom časopisu, 6 radova u istaknutom međunarodnom časopisu, 11 radova u međunarodnom časopisu, 9 radova u časopisima van SCI liste i 16 saopštenja na konferencijama.

Detalji o nastavniku