Dr Miloš A. Popović

Viši naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Dr Miloš Aleksandar Popović

Naučni saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

 

Obrazovanje

2012: Osnovne akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

2017: Doktorske akademske studije - Biološke nauke / Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

 

Kretanje u službi

28.1.2015: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

14.9.2016: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

26.9.2018: Naučni saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu

 

Studijski boravci i usavršavanja

2013: Učešće na radionici „Procena veličine populacije metodom markiranja, puštanja i ponovnog ulova – teorija i praksa“ u okviru okviru projekta „SCALES“, Ljubljana (Slovenija).

2018-2019: Učešće na Interreg-IPA projektu „Održivo upravljanje vodnim staništima prekograničnog sliva jezera Palić-Ludaš“ sa studijskim boravkom na Univerzitetu u Segedinu (Mađarska).

2021: Učešće u projektu „Da li manji broj košenja može da kompenzuje negativni uticaj globalnog povećanja temperature na zajednice vrsta vlažnih livada?“ koji realizuje Jagelonski Univerzitet u Krakovu (Poljska).
 

Oblasti naučnog interesovanja

Ekologija, biodiverzitet, zaštita prirode, dnevni leptiri.

 

Identifikacioni broj istraživača

Scopus: 54389854300

ORCID: 0000-0003-0887-6683

E-CRIS: 11609
 

Ostale aktivnosti

Rukovodilac tri projekta Rufford Small Grants fondacije pod nazivom „Ugroženi dnevni leptiri Srbije“ (od 2011. do 2018. godine) i projekta društva Butterfly Conservation Europe za izradu populacione studije i predloga mera zaštite močvarnog mravnika – Phengaris teleius (tokom 2014. godine).

Učešće u brojnim domaćim i međunarodnim projektima iz oblasti zaštite prirode, evaluacije područja za zaštitu i promociju biologije i nauke uopšte.

Jedan od osnivača Biologer platforme za prikupljanje podataka o biodiverzitetu (2018. godine).

Član organizacionog odbora simpozijuma „Istražimo i zaštitimo prirodne lepote Balkana“ na Srebrnom jezeru (2018. godine).

 

Angažovanje u nastavi

Predavanja: Koncepti konzervacionog planiranja (DB.DB211)

Detalji o nastavniku