Dr Sofija M. Rančić

Vanredni profesor
Departman za hemiju

  1. BIOGRAFSKI PODACI

 

  1. Lični podaci

Docent dr Sofija Rančić rođena je 25.8.1960. godine u Šibeniku. Živi u Nišu,  majka je troje dece.

 

  1. Podaci o dosadašnjem obrazovanju

Osnovnu školu i gimnaziju Sofija je završila u Šibeniku. Kao odličan đak bila je oslobođena polaganja maturskog ispita. Na Grupu za hemiju Filozofskog fakulteta u Nišu upisuje se školske 1979./΄80. godine. Diplomirala je marta 1984. godine sa srednjom ocenom 9,32 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu.

Poslediplomske studije na Neorgansko-analitičkom smeru na Grupi za Hemiju Filozofskog fakulteta u Nišu upisuje školske 1985./΄86. godine pod mentorstvom prof. dr Rangel Igova.

Magistarsku tezu iz oblasti analitičke hemije pod nazivom "Analiza tragova Pb(II), Zn(II) i Cu(II) u pijaćoj vodi, primenom kinetičke spektrofotometrijske i AAS metode", uspešno je odbranila 11.7.1991. godine na Filozofskom fakultetu u Nišu čime je stekla akademski naziv magistra hemijskih nauka (M72, 3 poena).

 Pod mentorstvom prof. dr Snežane Nikolić-Mandić, odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom "Optimizacija kinetičkih spektrofotometrijskih metoda za određivanje toksičnih elemenata (Cd, Co, Sn, Bi, As, Ag, Pd i Au)", 07.10. 2005. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu, čime je stekla akademski naziv doktora hemijskih nauka (M71, 6 poena).

 

  1. Profesionalna karijera

 

Posle diplomiranja u martu 1984., Sofija se, aprila iste godine, zaposlila u Elektronskoj industriji  u Nišu, RO" Poluprovodnici".

Aprila 1987. izabrana je za asistenta pripravnika na Grupi za hemiju Filozofskog fakulteta u Nišu. Od 1.10.1987. godine obavlja posao asistenta pripravnika na predmetu Analitička hemija I. U zvanje asistenta na istom predmetu izabrana je 27.5.1992. godine, a reizabrana 3.12.1997. godine, 29.09.2001. i 21.09.2005.

U zvanje docenta, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, izabrana je      02.11.2006. godine. Od školske godine 2006./2007. je nastavnik na predmetima "Metodika nastave hemije 2 " i "Školska praksa 2", od 2008./2009. na predmetu "Analitička hemija životne sredine", a od 2010./2011.,  i na predmetu "Bioanalitička hemija", u trajanju od četiri školske godine.

Član je Srpskog hemijskog društva od 1979. godine.

Detalji o nastavniku