Dr Sofija M. Rančić

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Dr Sofija M. Rančić

Dr Sofija M. Rančić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 305

Biografija

BIOGRAFSKI PODACI   Lični podaci Docent dr Sofija Rančić rođena je 25.8.1960. godine u Šibeniku. Živi u Nišu, udata je i majka je troje dece.   Podaci o dosadašnjem obrazovanju Osnovnu školu i gimnaziju Sofija je završila u Šibeniku. Kao odličan đak bila je oslobođena polaganja maturskog ispita. Na Grupu za hemiju Filozofskog fakulteta u Nišu upisuje se školske 1979./΄80. godine. Diplomirala je marta 1984. godine sa srednjom ocenom 9,32 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Poslediplomske studije na Neorgansko-analitičkom smeru na Grupi za Hemiju Filozofskog fakulteta u Nišu upisuje školske 1985./΄86. godine pod mentorstvom prof. dr Rangel Igova. Magistarsku tezu iz oblasti analitičke hemije pod nazivom "Analiza tragova Pb(II), Zn(II) i Cu(II) u pijaćoj vodi, primenom kinetičke spektrofotometrijske i AAS metode", uspešno je odb
BiografijaAngažovanjaPublikacije