Dr Snežana B. Тošić

Redovni profesor
Departman za hemiju

BIOGRAFSKI PODACI

 

            Lični podaci

            dr Snežana B. Tošić je rođena 17. 09. 1965. god. u Kraljevu. Od 1981. god. živi u Nišu.

 

            Podaci o dosadašnjem obrazovanju

 

Osnovnu školu i prvi razred usmerenog obrazovanja završila je u Bihaću (bivša BiH). Školovanje je nastavila u Nišu u školi ²Svetozar Marković², gde je završila za laboratorijskog tehničara za hemiju. Godine 1984. upisala je Filozofski fakultet, Studijska grupa Hemija i 1988. god. diplomirala sa prosečnom ocenom 9,28, diplomski rad 10.

      Poslediplomske studije je upisala školske 1990/91. na Fakultetu za Fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu i 1995. god. odbranila magistarski rad pod naslovom ²Uticaj vrste kiseline na protonaciju hidroksibenzena². 10.12.2009. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom  "Proučavanje sistema: mono i disulfonovani produkti hidrohinona-joni metala"  na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Završila je obuku u organizaciji Agencije za hemikalije za Predavača za savetnika za hemikalije za oblasti:

  1. Bezbednosni list
  2. Deterdženti
  3. Međunarodne konvencije kojima se reguliše upravljanje hemikalijama

 

                  Profesionalna karijera

 

  1990. god. je izabrana za asistenta-pripravnika za predmet Fizička hemija I, a februara 1991.god. zasnovala radni odnos na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, Studijska grupa Hemija. Februara 1996. god. je izabrana za asistenta za predmete Fizička hemija I i Fizička hemija II na Studijskoj grupi Hemija Filozofskog fakulteta u Nišu. Godine 2008. je reizabrana u isto zvanje za užu naučnu oblast Fizička hemija a 29.03. 2010. godine izabrana u zvanje docent za užu naučnu oblast Fizička hemija. 16.09.2014. izabrana u zvanje vanredni profesor za istu naučnu oblast.

 

U zvanju asistenta vodila je vežbe iz predmeta Fizička hemija I i Fizička hemija II a u zvanju docenta i vanrednog profesora nastavu iz predmeta Instrumentalna analiza I i Fizičko-hemijske metode ispitivanja ravnoteža u kompleksirajućim sredinama na doktorskim studijama; Elektrohemija, Hromatografske metode odvajanja i Hemijska termodinamika na diplomskim akademskim studijama; Fizička hemija I i Metode odvajanja u hemiji I na osnovnim akademskim studijama.

 

              Naučno-istraživačke aktivnosti

 

 Do sada je kao istraživač učestvovala na realizaciji sledećih projekata Ministarstva Republike Srbije:

 

2011-2014. Br. 172047 "Prirodni proizvodi biljaka i lišajeva: izolovanje, identifikacija, biološka aktivnost i primena", Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja republike Srbije.

 

2006-2010. Br. 142015 "Razvoj i primena metoda za praćenje kvaliteta industrijskih proizvoda i životne sredine", Ministrarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije

 

2001-2005. Br. 1211 "Razvoj novih i poboljšanje postojećih analitičkih metoda za praćenje kvaliteta industrijskih proizvoda i životne sredine", Ministarsto za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije

 

1995-2000. "Ispitivanje sistema joni metala-aktivni fenolni ligandi", finansiran od       strane Republike Srbije

 

1995-2000. "Razvoj novih metoda za određivanje niskih koncentracija supstanci u realnim uzorcima", finansiran od strane Republike Srbije

 

1990-1995. "Brza kinetika, termodinamika i struktura koloidnih i višekomponentnih sistema, finansiran od strane Republike Srbije.

 

i učesnik na međunarodnom TEMPUS projektu:

 

2011-2014. TEMPUS, No 511044-TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR: Mode-rnization of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry Related Programmes, MCHEM

 

 

Detalji o nastavniku