Dr Snežana B. Тošić

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Snežana B. Тošić

Dr Snežana B. Тošić

botblocker@heartinternet.uk

računarska učionica 118

Biografija

BIOGRAFSKI PODACI               Lični podaci             dr Snežana B. Tošić je rođena 17. 09. 1965. god. u Kraljevu. Od 1981. god. živi u Nišu.               Podaci o dosadašnjem obrazovanju   Osnovnu školu i prvi razred usmerenog obrazovanja završila je u Bihaću (bivša BiH). Školovanje je nastavila u Nišu u školi ²Svetozar Marković², gde je završila za laboratorijskog tehničara za hemiju. Godine 1984. upisala je Filozofski fakultet, Studijska grupa Hemija i 1988. god. diplomirala sa prosečnom ocenom 9,28, diplomski rad 10.       Poslediplomske studije je upisala školske 1990/91. na Fakultetu za Fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu i 1995. god. odbranila magistar
BiografijaAngažovanjaPublikacije