Dr Violeta D. Mitić

Redovni profesor
Departman za hemiju

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Датум рођења: 27.07.1968.

 

ОБРАЗОВАЊЕ

2005       Хемијски факултет у Београду Универзитет у Београду, Србија (Доктор хемијских наука)

1998   Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Србија (Магистар хемијских наука)

1991  Одсек за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија (Дипломирани хемичар)

Докторска дисертација:

Примена триарилметанске боје Викторија плаво 4-Р као индикаторске супстанце за кинетичко одређивање микроколичина As(III), Sb(III), јодида, хидразина и фенилхидразина (Хемијски факултет у Београду Универзитет у Београду, Србија, 2005

Магистарска теза:

Нове кинетичке методе за анализу трагова Sb(III), Sn(II), Pb(II) и Al(III) јона у раствору (Одсек за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија, 1998.)

РАДНО ИСКУСТВО

2016-           Редовни професор (Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу)

2011-2016  Ванредни професор (Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу)

2006-2011   Доцент (Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу).

1999-2006   Асистент (Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу).

1993-1999    Асистент-приправник (Одсек за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу).

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

2011- 2020 "Природни производи биљака и лишајева: изоловање, идентификација, биолошка активност и примена" (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, ев. бр. 172047)

2011- 2020 "Развој нових и побољшање постојећих електрохемијских, спектроскопских и проточних (ФИА) метода за праћење квалитета животне средине" (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, ев. бр. 172051)

2006-2011  "Секундарни метаболити: хемијски састав, антимикробна и антиоксидантна активност" (Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, ев. бр. 142054)

2002-2005 "Испитивање хемијског састава и биолошке активности секундарних метаболита биљних врста родова Achillea, Acinos, Artemisia, Calamintha и Micromeria" Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, ев. бр. 2812)

1995-2000 "Разрада нових аналитичких метода за анализу елемената у узорцима природног и вештачког порекла у воденим и неводеним срединама " (02Е-10)

 2011- Обука у организацији Агенције за хемикалије (Министарство за заштиту животне средине Републике србије) - Предавач за саветника за хемикалије за области:

- Kласификација хемикалија на основу физичких и хемијских својстава
- Класификација хемикалија на основу својстава која утичу на живот и здравље људи
- Класификација хемикалија на основу својстава која утичу на животну средину

Detalji o nastavniku