Др Милош С. Крстић

Виши научни сарадник

Департман за математику

Др Милош С. Крстић

Др Милош С. Крстић

botblocker@heartinternet.uk

CV

Биографија

Miloš Krstić rođen je 30. jula 1983. godine u Leskovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Leskovcu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,83. Završni (master) rad pod naslovom Koncepcije ekonomske racionalnosti u teoriji racionalnog izbora odbranio je septembra 2010. godine. Doktorsku disertaciju Teorijski modeli racionalnog ponašanja u savremenoj ekonomskoj nauci, odbranio je 17. maja 2014. godine pred Komisijom u sastavu: prof. dr Dragan Petrović (mentor), prof. dr Dragoslav Kitanović (predsednik Komisije) i prof. dr Slavica Manić (član) i time stekao zvanje doktor nauka – ekonomske nauke. Zaposlen je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde je angažovan na poslovima višeg naučnog saradnika. Objavio je jednu monografiju i više desetina radova u naučnim časopisima, kao i u tematskim zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja. Član je tima naučnog projekta Unapređenje konkur
БиографијаАнгажовањаПубликације