Научна Акредитација Факултета - 2017.

Научна акредитација факултета – 2017; Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на седници одржаној 27.06.2017. године, Одлуком бр.660-01-00007/10 је акредитовао Природно-математички факултет у Нишу као државни факултет у области природно-математичких наука – биологија, геонауке, математика, рачунарство, физика, физичка хемија и хемија, за обављање научноистраживачке делатности.

Научна акредитација - Критеријуми из члана 6.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu ispunjava kriterijume Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti i ima:

 • научноистраживачке пројекте које (су)финансира Министарство реализоване у периоду од последње акредитације; пројекте у оквиру међународне научне сарадње, у сарадњи са привредом или на тржишту или другим установама или институцијама као и резултате наведених пројеката класификованих по важећим критеријумима Министарства,
 • структуру истраживача у радном односу са пуним радним временом по научним или наставним звањима; најзначајније научноистраживачке резултате остварене на пројектима које је (су)финансирало Министарство; најзначајније резултате пројеката остварене у сарадњи са привредом и на тржишту, односно примењене резултате у привреди и комерцијализоване на тржишту,
 • издавачку делатност (периодичне и монографске публикације); одговарајући простор; вредну и квалитетну опрему за реализацију теоријског или експерименталног научноистраживачког рада у областима за коју се научноистраживачка организација акредитује; библиотечке ресурсе и приступ научно-информативној периодици (домаћа и страна научна периодика и монографска дела); доступне информације о научноистраживачком раду.

Научна акредитација - Критеријуми из чланова 15. и 16.

Природно-математички факултет у Нишу испуњава следеће критеријуме:

 1. поседује решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране министарства надлежног за високо образовање;
 2. уписан је у регистар високошколских установа који води министарство надлежно за високо образовање;
 3. има дозволу за рад;
 4. има 70% наставника у радном односту са пуним радним временом – 135 наставника и истраживача у научним звањима и то четрдесети и два (42) редовна професора, четрдесет (40) ванредних професора, четрдесет и три (43) доцента и десет (10) научних сарадника;
 5. има одговарајући простор и опрему за обављање научноистраживачког рада, које утврђује одговарајући стручни тим Одбора за акредитацију у складу са прихваћеним стандардима и нормативима за сваку област научноистраживачког рада;
 6. има и реализује програм научноистраживачког рада;
 7. има и реализује програм развоја научноистраживачког подмлатка;
 8. има наућно-информативну документацију или библиотечко-информациони центар;
 9. резултатима научноистраживачког рада доприноси развоју науке, односно доприноси општем фонду знања.