Naučna Akreditacija Fakulteta - 2017.

Naučna akreditacija fakulteta – 2017; Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, na sednici održanoj 27.06.2017. godine, Odlukom br. 660-01-00007/10 je akreditovao Prirodno-matematički fakultet u Nišu kao državni fakultet u oblasti prirodno-matematičkih nauka – biologija, geonauke, matematika, računarstvo, fizika, fizička hemija i hemija, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti.

Naučna akreditacija - Kriterijumi iz člana 6.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu ispunjava kriterijume Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti i ima:

 • naučnoistraživačke projekte koje (su)finansira Ministarstvo realizovane u periodu od poslednje akreditacije; projekte u okviru međunarodne naučne saradnje, u saradnji sa privredom ili na tržištu ili drugim ustanovama ili institucijama kao i rezultate navedenih projekata klasifikovanih po važećim kriterijumima Ministarstva,
 • strukturu istraživača u radnom odnosu sa punim radnim vremenom po naučnim ili nastavnim zvanjima; najznačajnije naučnoistraživačke rezultate ostvarene na projektima koje je (su)finansiralo Ministarstvo; najznačajnije rezultate projekata ostvarene u saradnji sa privredom i na tržištu, odnosno primenjene rezultate u privredi i komercijalizovane na tržištu,
 • izdavačku delatnost (periodične i monografske publikacije); odgovarajući prostor; vrednu i kvalitetnu opremu za realizaciju teorijskog ili eksperimentalnog naučnoistraživačkog rada u oblastima za koju se naučnoistraživačka organizacija akredituje; bibliotečke resurse i pristup naučno-informativnoj periodici (domaća i strana naučna periodika i monografska dela); dostupne informacije o naučnoistraživačkom radu.

Naučna akreditacija - Kriterijumi iz članova 15. i 16. 

Prirodno-matematički fakultet u Nišu ispunjava sledeće kriterijume:

 1. poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti izdato od strane ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje;
 2. upisan je u registar visokoškolskih ustanova koji vodi ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje;
 3. ima dozvolu za rad;
 4. ima 70% nastavnika u radnom odnostu sa punim radnim vremenom – 135 nastavnika i istraživača u naučnim zvanjima i to četrdeseti i dva (42) redovna profesora, četrdeset (40) vanrednih profesora, četrdeset i tri (43) docenta i deset (10) naučnih saradnika;
 5. ima odgovarajući prostor i opremu za obavljanje naučnoistraživačkog rada, koje utvrđuje odgovarajući stručni tim Odbora za akreditaciju u skladu sa prihvaćenim standardima i normativima za svaku oblast naučnoistraživačkog rada;
 6. ima i realizuje program naučnoistraživačkog rada;
 7. ima i realizuje program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka;
 8. ima naućno-informativnu dokumentaciju ili bibliotečko-informacioni centar;
 9. rezultatima naučnoistraživačkog rada doprinosi razvoju nauke, odnosno doprinosi opštem fondu znanja.