Научна Акредитација Факултета - 2022.

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на седници одржаној 25.01.2022. године, Одлуком бр. 660-01-000015/66/2је акредитовао Природно-математички факултет у Нишу као државни факултет у области природно-математичких наука биолошке науке, геонауке, математичке науке, рачунарске науке, физичке науке, физичко-хемијске науке, хемијске науке, науке о заштити животне средине, за обављање научноистраживачке делатности.

Научна акредитација - Критеријуми из члана 6.

Природно-математички факултет у Нишу испуњава критеријуме из члана 6. став 1. tačke 1) do 13) Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности i ima:

 • учеснике на 44 научноистраживачка пројекта, које је (су)финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, од којих на осам пројеката сарадници Факултета имају остварено и руковођење; научноистраживачке пројекте у оквиру међународне сарадње; остварену сарадњу са привредним субјектима и другим установама и организацијама; резултате наведених пројеката класификоване по важећим критеријумима Министарства;
 • структуру истраживача у радном односу са пуним радним временом по научним или наставним звањима; најзначајније научноистраживачке резултате остварене на пројектима које је (су)финансирало Министарство; најзначајније резултате остварене на међународним пројектима;
 • одговарајући простор; адекватну опрему за реализацију теоријског или експерименталног научноистраживачког рада у областима за коју се научноистраживачка организација акредитује; библиотечке ресурсе и приступ научно-информативној периодици (домаћа и страна научна периодика и монографска дела); доступне информације о научноистраживачком раду.

Научна акредитација - Критеријуми из чланова 15. и 16.

Природно-математички факултет у Нишу испуњава следеће критеријуме:

 1. поседује решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране министарства надлежног за високо образовање;
 2. уписан је у регистар високошколских установа који води министарство надлежно за високо образовање;
 3. има дозволу за рад издату од стране министарства надлежног за високо образовање;
 4. има 130 наставника у радном односту са пуним радним временом, и то 59 редовних професора, 38 ванредних професора и 33 доцента, као и 19 истраживача изабраних у научна звања (два виша научна сарадника и 17 научних сарадника);
 5. има одговарајући простор и опрему за обављање научноистраживачког рада;
 6. има и реализује програм научноистраживачког рада;
 7. има и реализује програм развоја научноистраживачког подмлатка;
 8. има наућно-информативну документацију или библиотечко-информациони центар;