Naučna Akreditacija Fakulteta - 2022.

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, na sednici održanoj 25.01.2022. godine, Odlukom br. 660-01-000015/66/2 je akreditovao Prirodno-matematički fakultet u Nišu kao državni fakultet u oblasti prirodno-matematičkih nauka – biološke nauke, geonauke, matematičke nauke, računarske nauke, fizičke nauke, fizičko-hemijske nauke, hemijske nauke, nauke o zaštiti životne sredine, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti. 

Naučna akreditacija - Kriterijumi iz člana 6.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu ispunjava kriterijume iz člana 6. stav 1. tačke 1) do 13) Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti i ima:

 • učesnike na 44 naučnoistraživačka projekta, koje je (su)finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, od kojih na osam projekata saradnici Fakulteta imaju ostvareno i rukovođenje; naučnoistraživačke projekte u okviru međunarodne saradnje; ostvarenu saradnju sa privrednim subjektima i drugim ustanovama i organizacijama; rezultate navedenih projekata klasifikovane po važećim kriterijumima Ministarstva;
 • strukturu istraživača u radnom odnosu sa punim radnim vremenom po naučnim ili nastavnim zvanjima; najznačajnije naučnoistraživačke rezultate ostvarene na projektima koje je (su)finansiralo Ministarstvo; najznačajnije rezultate ostvarene  na međunarodnim projektima;
 • odgovarajući prostor; adekvatnu opremu za realizaciju teorijskog ili eksperimentalnog naučnoistraživačkog rada u oblastima za koju se naučnoistraživačka organizacija akredituje; bibliotečke resurse i pristup naučno-informativnoj periodici (domaća i strana naučna periodika i monografska dela); dostupne informacije o naučnoistraživačkom radu.

Naučna akreditacija - Kriterijumi iz članova 15. i 16. 

Prirodno-matematički fakultet u Nišu ispunjava sledeće kriterijume:

 1. poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti izdato od strane ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje;
 2. upisan je u registar visokoškolskih ustanova koji vodi ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje;
 3. ima dozvolu za rad izdatu od strane ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje;
 4. ima 130 nastavnika u radnom odnostu sa punim radnim vremenom, i to 59 redovnih profesora, 38 vanrednih profesora i 33 docenta, kao i 19 istraživača izabranih u naučna zvanja (dva viša naučna saradnika i 17 naučnih saradnika);
 5. ima odgovarajući prostor i opremu za obavljanje naučnoistraživačkog rada;
 6. ima i realizuje program naučnoistraživačkog rada;
 7. ima i realizuje program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka;
 8. ima naućno-informativnu dokumentaciju ili bibliotečko-informacioni centar;