Природно-математички факултет у Нишу врши набавку добара, услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019. године) и уз примену одговарајућих подзаконских аката.

Сви огласи се могу видети на порталу јавних набавки Канцеларије за јавне набавке.

DOBRA
Nabavka laserskog skenera – Lidar – OPD-01/024
USLUGE
RADOVI