Dr Miloš S. Кrstić

Viši naučni saradnik
Departman za matematiku

Dr Miloš Krstić rođen je 30. jula 1983. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Leskovcu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9,83. Završni (master) rad pod naslovom Koncepcije ekonomske racionalnosti u teoriji racionalnog izbora odbranio je septembra 2010. godine. Doktorsku disertaciju Teorijski modeli racionalnog ponašanja u savremenoj ekonomskoj nauci, odbranio je 17. maja 2014. godine pred Komisijom u sastavu: prof. dr Dragan Petrović (mentor), prof. dr Dragoslav Kitanović (predsednik Komisije) i prof. dr Slavica Manić (član) i time stekao zvanje doktor nauka – ekonomske nauke.


Zaposlen je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde je angažovan na poslovima višeg naučnog saradnika. Objavio je jednu monografiju i više desetina radova u naučnim časopisima, kao i u tematskim zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja. Član je tima naučnog projekta Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (OI 179066), odobrenog od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 2011. godine.

Dr Miloš Krstić recenzirao je radove za potrebe međunarodne konferencije Entrepreneurial Competencies in a Changing World (Institute of Technology and Business, Češka) i sledećih naučnih časopisa: Revizor, Psihološka istraživanja, Megatrend revija, Bizinfo itd.  Kourednik je specijalnog izdanja časopisa American Behavioral Scientist, član redakcije međunarodnih časopisa American Journal of Management Science and Engineering i International Journal of Environmental Sustainability and Green Technologies, član redakcije vrhunskog časopisa nacionalnog značaja Journal of Engineering Management and Competitiveness i član izdavačkog saveta časopisa Economics of Sustainable Development.


Detalji o nastavniku