Dragi studenti i nastavnici,

Ova stranica predstavlja određenu vrstu vodiča za obavljanje studentske stručne i pedagoško-metodičke prakse. Uputstvo je pripremljeno u cilju boljeg razumevanja svrhe, obaveza i zahteva stručne i pedagoško-metodičke prakse akademskih studija.

Ovim vodičem želimo da vam olakšamo proces obavljanja prakse i da vas podstaknemo da već tokom studija počnete razmišljati o izgradnji svoje profesionalne karijere.

Bliže detalje o organizaciji i realizaciji Studentske prakse možete naći u Pravilniku o studentskoj stručnoj i pedagoško-metodičkoj praksi.

Stručna praksa

Studentska stručna praksa ili stručna praksa predstavlja oblik nastavno-stručne aktivnosti u toku studija koji podrazumeva praktičan rad studenta i predstavlja integralni deo studijskog programa.

Cilj stručne prakse je: da osposobi studenta za sticanje praktičnih znanja, veština i iskustava neophodnih za obavljanje budućeg posla, da pruži studentu mogućnost za istraživanje i sticanje autentičnog radnog iskustva i da omogući studentu postizanje odgovarajućeg stepena razumevanja različitih radnih okruženja kroz preuzimanje svakodnevnih aktivnosti i odgovornosti za određene poslove.

Svrha stručne prakse je da student ovlada veštinama neophodnim za obavljanje određenih radnih zadataka u skladu sa studijskim programom i opisom kompetencija sadržanim u dodatku diplome.

Stručna praksa se može realizovati u kompanijama, organizacijama, stručnim društvima, institucijama, naučno-istraživačkim organizacijama, firmama, malim, srednjim i velikim preduzećima, radnjama, udruženjima u javnom, državnom, privatnom i mešovitom vlasništvu, ustanovama čija se delatnost sprovodi na otvorenom prostoru, odnosno na terenu i u zaštićenim prirodnim dobrima (u daljem tekstu: ustanovama). Ustanova u kojoj se realizuje stručna praksa treba da ima potrebu i mogućnost da radi na pripremi, organizaciji i realizaciji stručne prakse, kao i zaključenu saradnju sa Fakultetom o sprovođenju stručne prakse, odnosno potpisan ugovor/memorandum o saradnji za obavljanje stručne prakse studenata sa Fakultetom. U slučaju da se stručna praksa ne može realizovati u gore navedenim ustanovama, onda se može obaviti i u laboratorijama, kao i ostalim specijalizovanim centrima i naučnim bazama Fakulteta. Stručna praksa se može realizovati i kao deo organizovane mobilnosti studenta (npr. Erazmus stručna praksa).

U realizaciji programa stručne prakse učestvuju: student, supervizor prakse i mentor prakse. Supervizor (nadzornik) prakse je lice u okviru ustanove sa odgovarajućom visokoškolskom diplomom, stručnim iskustvom i profesionalnim kvalitetima, koje se odlukom ustanove uključuje u program realizacije stručne prakse. Supervizor obavlja aktivnosti koje su usmerene na pripremu, organizaciju i kontrolu realizacije prakse, prati i usmerava rad studenta, evaluira njegov učinak i postignute rezultate. Mentor stručne prakse (u daljem tekstu: mentor prakse) je nastavnik angažovan na predmetu na kome se izvodi stručna praksa. U saradnji sa supervizorom prakse, mentor vrši pripremne, organizacione i kontrolne aktivnosti neophodne za uspešnu realizaciju stručne prakse. Mentor vrši konačno ocenjivanje ostvarenih rezultata prakse. U realizaciji stručne prakse pored mentora prakse, moguće je angažovati i saradnika u nastavi. Lista mentora i saradnika u nastavi za obavljanje stručne prakse u tekućoj godini nalazi se na stranici Fakulteta LISTA MENTORA. Ukoliko se stručna praksa realizuje u laboratorijama i ostalim specijalizovanim centrima i naučnim bazama Fakulteta, mentor prakse može da vrši i obaveze supervizora prakse.

Stručna praksa se realizuje u trajanju, u vreme i na način u skladu sa odgovarajućim studijskim programom. Stručnu praksu student može realizovati i nakon završetka semestra. Stručna praksa se ocenjuje numeričkim ocenama od 5 do 10 i upisuje se u ispitnu prijavu, indeks i u dodatak diplomi, osim u slučaju da studijskim programom nije drugačije regulisano.

Obaveze studenta u vezi sa stručnom praksom regulisane su pravilima studiranja, studijskim programima departmana i programima predmeta za stručnu praksu. Student se prijavljuje za stručnu praksu Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta popunjavanjem obrasca prijave za obavljanje stručne prakse (Obrazac SP1). Mentor prakse upućuje studenta na stručnu praksu (Obrazac SP2). Tokom realizacije stručne prakse student vodi Dnevnik stručne prakse. Po obavljenoj praksi supervizor prakse potpisuje Dnevnik stručne prakse, daje svoje mišljenje i podnosi izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi studenta (Obrazac SP3). Nakon završetka stručne prakse ovlašćeno lice ustanove izdaje potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi (Obrazac SP4).

Portfolio stručne prakse studenta je skup sledećih dokumenata:
 • Prijava za obavljanje stručne prakse (Obrazac SP1);
 • Uput za obavljanje stručne prakse (Obrazac SP2);
 • Dnevnik stručne prakse;
 • Izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi;
 • Mišljenje i izveštaj supervizora o studentu na stručnoj praksi (Obrazac SP3) i • Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi (Obrazac SP4).

Pedagoško-metodička praksa

Pedagoško-metodička praksa je deo nastavnog procesa na akademskim studijama Fakulteta.

Cilj pedagoško-metodičke prakse je da se studentu omogući upoznavanje sa dokumentima i pravilima funkcionisanja škole, sticanje praktičnih kompetencija za organizaciju i upravljanje nastavnim procesom, podučavanje, poučavanje, učenje i primenu stečenih stručnih znanja u nastavnom procesu, kao i u domenu rešavanja problema vršnjačkih odnosa i kriznih situacija.

Svrha pedagoško-metodičke prakse je da student stekne neophodne metodičke sposobnosti, veštine i stavove koji mu omogućuju da se kompetentno uključuje u nastavni proces i da obavlja poslove nastavnika.

Pedagoško-metodička praksa se realizuje u obrazovno-vaspitnim ustanovama (osnovnim školama, srednjim stručnim školama i gimnazijama) Republike Srbije sa kojima Fakultet ima zaključenu saradnju, a prema programu odgovarajućeg predmeta i u skladu sa nivoom studijskog programa. U pojedinim situacijama u kojima mentor pedagoško-metodičke prakse proceni da postoji opravdanost razloga, student se može uputiti, na osnovu zahteva Fakulteta, i u obrazovno-vaspitnu ustanovu sa kojom Fakultet nema zaključenu saradnju.

U realizaciji programa pedagoško-metodičke prakse učestvuju: student, školski mentor i mentor pedagoško-metodičke prakse. Školski mentor je lice koje odredi direktor škole u kojoj se realizuje pedagoško-metodička praksa, sa licencom nastavnika odgovarajućeg predmeta i sa najmanje 3 godine iskustva u nastavi. Ovo lice obavlja aktivnosti koje su usmerene na pripremu, organizaciju i kontrolu realizacije pedagoško-metodičke prakse, prati i usmerava rad studenta, evaluira njegov učinak i postignute rezultate. Mentor pedagoško-metodičke prakse (u daljem tekstu:mentor prakse) je nastavnik Fakulteta angažovan na odgovarajućem studijskom programu na nekom od predmeta na kojima se izvodi pedagoško-metodička praksa. Mentor prakse u saradnji sa školskim mentorom vrši pripremne, organizacione i kontrolne aktivnosti neophodne za uspešnu realizaciju pedagoško-metodičke prakse. Konačnu ocenu ostvarenih rezultata prakse daje mentor prakse. U realizaciji pedagoško-metodičke prakse, pored mentora prakse, moguće je angažovati i saradnika u nastavi.

U okviru pedagoško-metodičke prakse student hospituje, drži nastavu, ispitni čas, učestvuje u analizi održanih časova, osposobljava se za izradu godišnjeg plana predmeta i operativnih planova i izrađuje svoj portfolio pedagoško-metodičke prakse, u skladu sa specifikacijama odgovarajućih predmeta studijskih programa Fakulteta. Tokom pedagoško-metodičke prakse student vodi Dnevnik školske prakse (Obrasci PMP2 i PMP3). Tokom prakse, u dogovoru sa školskim mentorom, student izvodi nastavu samostalno u skladu sa specifikacijom predmeta. Za svaki održani čas student samostalno izrađuje pripremu ili scenario časa prema instrukcijama mentora prakse. Ispitni čas se realizuje u redovnoj nastavi škole na teritoriji Školske uprave Niš sa kojom Fakultet ima zaključenu saradnju, pod rukovođenjem mentora i školskog mentora. U slučaju da ne postoje organizacione mogućnosti za održavanje ispitnog časa u školi, ispitni čas se može održati i online pred učenicima, a ako ni to nije moguće, onda na Fakultetu. Evaluacija ispitnog časa se vrši popunjavanjem Obrasca PMP4. Školski mentor daje svoje mišljenje i izveštaj o realizaciji pedagoškometodičke prakse studenta popunjavanjem Obrasca PMP5. Trajanje pedagoško-metodičke prakse je minimum 5 časova po metodičkom predmetu studijskog programa u kome se izvodi praksa. Realizacija i vrednovanje aktivnosti studenta u okviru pedagoško-metodičke prakse definisani su specifikacijama odgovarajućih predmeta studijskih programa Fakulteta. Nakon završetka pedagoško-metodičke prakse ovlašćeno lice škole izdaje potvrdu o obavljenoj pedagoško-metodičkoj praksi (Obrazac PMP6).

Obaveze studenta u vezi sa pedagoško-metodičkom praksom regulisane su pravilima studiranja, studijskim programima departmana i programima predmeta za pedagoško-metodičku praksu. Student se prijavljuje za praksu Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta popunjavanjem obrasca prijave za obavljanje stručne prakse (Obrasci PMP1a i PMP1b). Tokom realizacije stručne prakse student vodi Dnevnik hospitovanja (Obrazac PMP2). Student piše pripremu / scenario ispitnog časa (Obrazac PMP3), kao i opservacije ispitnog časa (Obrazac PMP4); Po obavljenoj praksi mentor prakse potpisuje Dnevnik stručne prakse, i daje Mišljenje i izveštaj o realizaciji pedagoško-metodičke prakse studenta (Obrazac PMP5). Nakon završetka stručne prakse ovlašćeno lice ustanove izdaje potvrdu o obavljenoj praksi (Obrazac PMP6).

Portfolio pedagoško-metodičke prakse studenta je skup sledećih dokumenata:

Za sve dodatne informacije u vezi organizacije studentske prakse, studenti i mentori studentskih praksi mogu se obratiti članovima Komisije za organizaciju studentskih praksi sa svog departmana. Članovi Komisije vam mogu pomoći u iniciranju saradnje sa ustanovama u kojima se realizuje praksa i definisanju formalno-pravnog okvira organizacije i realizacije praksi.

Departman za biologiju:

  1. Dr Marina Jušković, red. prof., član (marinaju@pmf.ni.ac.rs)
  2. Dr Slaviša Stamenković, red. prof., član(slavisa.stamenkovic@pmf.edu.rs)

Departman za geografiju:

  1. Dr Ranko Dragović, red. prof., član (ranko.dragovic@pmf.edu.rs)
  2. Dr Marija Bratić, vanr. prof., član (marija.bratic@pmf.edu.rs)

Departman za matematiku:

  1. Dr Aleksandra Kapešić, docent, član (aleksandra.trajkovic@pmf.edu.rs)
  2. Dr Miodrag Đorđević, vanr. prof., član (miodrag.djordjevic@pmf.edu.rs)

Departman za računarske nauke:

  1. Dr Vesna Veličković, red. prof., član (vesna.velickovic@pmf.edu.rs)
  2. Dr Ivan Stanković, vanr. prof., član (ivan.stankovic@pmf.edu.rs)

Departman za fiziku:

  1. Dr Ljubiša Nešić, red. prof., član (ljubisa.nesic@pmf.edu.rs)
  2. Dr Ljiljana Kostić, vanr. prof., član (ljiljana.kostic@pmf.edu.rs)

Departman za hemiju:

  1. Dr Tatjana Anđelković, red. prof., predsednik (tatjana.andjelkovic@pmf.edu.rs)
  2. Dr Aleksandra Zarubica, red. prof., član (aleksandra.zarubica@pmf.edu.rs)
  3. Dr Jelena Mitrović, vanr. prof., član (jelena.mitrovic1@pmf.edu.rs)

Lista ustanova sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju

Podaci o poptisanim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji sa ustanovama i školama su dostupni na linku.
 1.  Poliklinika Human
 2.  Regionalni centar za profesionalni razvoj u obrazovanju
 3. Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ – Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu
 4.  Zavod za zaštitu prirode Srbije
 5.  Yumis, Niš
 6.  JP Srbijašume, ŠG Niš
 7.  Javno komunalno preduzeće za vodovod i kanalizaciju „Naissus“ Niš
 8.  Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“
 9.  Turistička organizacija opštine Surdulica (PIO „Vlasina“)
 10.  Biologist Gropup DOO Beograd,
 11.  Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu
 12.  Institut za proučavanje lekovitog bilja dr „Josif Pančić“, Beograd
 13.  Klub privrednika NAISSUS, Niš
 14. JP Zavod za urbanizam Niš ul. 7. juli br. 6. Niš
 15. Institut za preventivu doo ogranak “27. januar” Bulevar 12. Februar 81, Niš
 16. Zavod za javno zdravlje Leskovac, ul. Maksima Kovačevića 11, Leskovac

 

Назив

Адреса

1.

Завод за статистику Србије

 

Адреса:  Ниш, Кеј Мике Палигорића бр. 2

Web: https://www.stat.gov.rs/

2.

ЈП Завод за урбанизам Ниш

Адреса:  7. Jули бр. 6, Ниш

Web: https://zurbnis.rs/

3.

ЈП Србијашуме

Адреса:  Првомајска 4b, Ниш, 18000 Ниш

Web: https://srbijasume.rs/

4.

Завод за заштиту природе Србије

Адреса: Вожда Карађорђа 14

Web: https://www.zzps.rs/wp/kontakt/

5.

Туристичка организација Ниш

Адреса: Наде Томића 15, 18000 Ниш

Web: https://visitnis.org/ton/

6.

Хотел Тами (Ниш)

Адреса: Дурмиторска 1, Ниш 18000

Web: https://www.tamiresidence.com/

7.

New city – обновити уговор

Адреса: Boжда Карађорђа 12, Ниш 18000

Web:  http://newcityhotelnis.com/kontakt/

Контакт особа: Бранислава Потић, менаџер

8.

Хотел Сребрна Лисица (Копаоник)

Адреса: Суво Рудиште 102, Копаоник 36354

Web: https://www.srebrnalisica.com/

9.

Туристичка агенција Еуротурс Нишнови уговор

Адреса: Душанова 94, Ниш 018000

Web: euroturs.rs

10.

Туристичка агенција Аеротурс – обновити уговор

 Адреса:Обреновићева 10, Ниш 18000

Web: https://aeroturs.rs/

11.

Туристичка агенција Ski and sun – обновити уговор

Адреса: Обреновићева бб, TПЦ “Горча” лок M11, Ниш 18000

Web: https://skisun.rs/

12.Zavod za zaštitu spomenika kulture NišDobrička br. 2 Niš, Web: https://zzsknis.rs/

ARPM

PO Box 21079, Njujork, Sjedinjene Američke Države

www.arpm.co

IRC ALFATEC

Bulevar Nikole Tesle 63/5, Niš

www.alfatec.rs/

GRUNER SRBIJA

Marka Oreškovića bb, Vlasotince

www.gruner.de/en

NISSATECH INNOVATION CENTRE

Dušanov bazar, Cara Dušana, Niš

www.nissatech.com

ECO-THERM ENGINEERING

Cara Dušana 82/9, Niš

http://www.eco-therm.rs/

PROCREDIT BANKA

Milutina Milankovića 17, 11070 Beograd

www.procreditbank.rs

ECOSOIL

Grkinja bb, 18240 Gadžin Han

www.ecosoil.rs

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Kej Mike Paligorića br. 2, Niš 

www.stat.gov.rs

JP Zavod za urbanizam Niš ul. 7. juli br. 6. Niš
1. NIRI 4NL d.o.o. Ђердапска 67а, 18108 Ниш contact@niri-ic.com
2. BADIN SOFT d.o.o. Николе Пашића 28 (IV спрат), 18000 Ниш office@badin.rs
3. STANKOVIĆ SOFT Генерала Боже Јанковића 1/18, 18000 Ниш stankovicsoft@gmail.com
4. PIXXY d.o.o. Војводе Мишића 4/2-1, 18000 Ниш info@pixxy.us
5. SOFTART Цара Душана 54-56, Душанов базар, локал 114 кула, info@softart.rs
6. DMV d.o.o. Краљевића Марка бб., 18000 Ниш info@dmv.rs
7. Адвертима доо Београд – Звездара Бул. Краља Александра79, 11000 Београд office.belgrade@advertima.com
8. Advanced Security Tecnologies доо (AST) Булевар Немањића 15в, 18000 Ниш pr@astltd.co
9. Фази доо Београд (Вождовац) Новакова 1а, 11000 Београд office@fazi.rs
10. Hight Tech Engineering Center доо Београд Бул. Милутина Миланковића 11б, 11000 Београд office-bg@htecgroup.com
11. PSR Engineering Solutions доо Београд Краља Владимира 54, 11000 Београд office.ca@quantox.com
12. Quantox Technology Епископа Никифора Максимовића 31, Чачак office@psr.co.rs
13. Syrmia Way доо Александра Ненадовића 6, 18000 Ниш info@syrmia.com
14. Way Soft Караџићева 12/3, 18000 Ниш office@way.rs
15. Иновациони центар Универзитета у Нишу д.о.о. Универзитетски трг 2, 18000 Ниш, office@icun.ni.ac.rs
16. Joombooz д.о.о. Пастерова 16а, 18000 Ниш info@joombooz.com
17. AZOZ Жртава фашизма 5, 18000 Ниш  
18. Иновациони центар напредних технологија ЦНТ д.о.о. Булевар Николе Тесле 61, локал 5, 18000 Ниш office@icnt.rs
19. Peaksel д.о.о. Куршумлијска 5, 18000 Ниш  
20. APEXSQL LLC Ниш 21. RCMT Пантелејска 25, 18000 Ниш goran.bogdanovic@apexsql.com
21. RCMT Пантелејска 25, 18000 Ниш office.nis@rcmt.com
22. ZUCCHABAR INC. Branch in Niš 701 Barcelona dr, Millbrae, CA 94030, USA  
23. MICROSOFT SOFTWARE d.o.o. – Microsoft razvojni centar Srbija Шпанских бораца 3/3, 11070 Београд,  
24. Enjoy.ing Николе Пашића 28, 18000 Ниш milena.petrovic@enjoying.rs
25. Neopix Ниш
26. Troxo, d.o.o. Душанов Базар, лок 206а, Душанова 55, Ниш info@troxo.com
27. ЈУНИС Универзитетски трг 2, Ниш  
28. Cubic | MotionDSP (GATR Technologies Inc, – огранак Ниш) Николе Пашића 28, 18000 Ниш cebic@teralogics.com
29. JP Zavod za urbanizam Niš ul. 7. juli br. 6. Niš
30. MEGATREND A.D. Bulevar Svetog Cara Konstantina 157, Niš
 

1.

Клинички центар Ниш,

Клиника за онкологију

Адреса:  Булевар Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш

Web: http://www.kcnis.rs

2.

Завод за здравствену заштиту радника ”Ниш”

Адреса:  Војислава Илића бб, 18000 Ниш

Web: https://www.medradanis.rs

3.

ДМВ доо

Адреса:  Краљевића Марка бб, 18000 Ниш

Web: www.dmv.rs

4.

Институт за нуклеарне науке „Винча“, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Адреса: Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Београд

Web: https://www.vin.bg.ac.rs

5.

Институт за физику, Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду

Адреса: Прегревица 118, 11080 Београд

Web: https://www.ipb.ac.rs

6.

Астрономска опсерваторија у Београду

Адреса: Волгина 7, П.Фах 74, 11060 Београд

Web: www.aob.rs  

7.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу

од 02.11.2022.

Центар за стручно усавршавање

Адреса: Париске комуне бб, 18000 Ниш

Web:  https://www.rcnis.edu.rs

8. JP Zavod za urbanizam Niš ul. 7. juli br. 6. Niš
17. Institut za preventivu doo ogranak „27. januar“ Bulevar 12. Februar 81, Niš
 

1.

Институт  1. Мај, Ниш

Институт за квалитет радне и животне средине, Ниш

Ул. Булевар 12. Фебруар 83, 18000 Ниш

https://www.prvimaj-nis.com/

2.

Институт за јавно здравље, Ниш

Ул. Булевар др Зорана Ђинђића 50, 18000 Ниш

https://www.izjz-nis.org.rs/

3.

JOHNSON ELECTRIC doo NIŠ

Ул. Ваздухопловаца бб, 18000 Ниш

www.johnsonelectric.com

4.

IGM  Mladost, Leskovac

Индустрија грађевинског материјала Младост, Лесковац

Ул. Пушкинова бб, 16000 Лесковац

https://mladost.co.rs/sr/

5.

PHOTON OPTRONICS DOO NIS

Ул. Булевар цара Константина 80-82, 18000 Ниш

https://photon-optronics.ls.rs/rs

6.

Нишка млекара

Ул. Никодија СТојановића 28б, 18000 Ниш

https://www.tehnologijahrane.com/firma/niska-mlekara

7.

Нишка пивара

Ул. Игманска бб, 18000 Ниш

https://niskapivara.com/

8.

Житопек, Ниш

Ул. Димитрија ТУцовића 51, 18000 Ниш

https://www.zitopek.rs

9.

Yumis Niš

Ул. Булевар Светог цара Константина 80-86, 18000 Ниш

https://yumis.rs/kontakt/

10.

JKP Naissus Niš

Ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш

https://jkpnaissus.co.rs/

12.

Винарија Малча

Малча бб, 18207 Малча

https://podrummalca.com/

13.

Полицијска управа, Ниш

Форензичко одељење СУП-а, Ниш

Ул. Наде Томић 14, 18000 Ниш

https://www.planplus.rs/mup-republike-srbije-policijska-uprava-nis/9657

14.

Медицински факултет, Ниш

Ул. Булевар Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш

https://www.medfak.ni.ac.rs/index.php/sr/n-i                                                                           

15.

Технолошки факултет, Лесковац

Ул. Булевар Ослобођења 124, 16000 Лесковац

https://www.tf.ni.ac.rs/

16. JP Zavod za urbanizam Niš ul. 7. juli br. 6. Niš
17. Institut za preventivu doo ogranak „27. januar“ Bulevar 12. Februar 81, Niš

Lista mentora stručne prakse

Predmet: Stručna praksa (OAS Biologija), VI semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: svi nastavnici na studijskom programu

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Biologija – modul Biologija), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: svi nastavnici na studijskom programu

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Biologija – modul Molekularna biologija i fiziologija), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: svi nastavnici na studijskom programu

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Biologija – modul Ekologija i zaštita prirode), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: svi nastavnici na studijskom programu

Predmet: Stručna praksa (OAS Geografija), VI semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Svi nastavnici na studijskom programu

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Geografija), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Svi nastavnici na studijskom programu

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Turizam), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Svi nastavnici na studijskom programu

Predmet: Stručna praksa (OAS Matematika), VI semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Miodrag Đorđević

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Matematika – modul verovatnoća, statistika i finansijska matematika), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Miodrag Đorđević

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Matematika – modul profesor matematike), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Miodrag Đorđević

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Matematika – modul opšta matematika), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Miodrag Đorđević

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Matematika – modul primenjena matematika), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Miodrag Đorđević

Predmet: Stručna/pedagoška praksa (OAS Računarske nauke), V semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Ivan Stanković, Vesna Veličković

 

Predmet: Stručna/pedagoška praksa (MAS Računarske nauke), III semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Branimir Todorović, Marko Milošević, Vesna Veličković

 

Predmet: Stručna/pedagoška praksa (MAS Veštačka inteligencija i mašinsko učenje), III semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Branimir Todorović, Marko Milošević, Vesna Veličković

Predmet: Stručna praksa (OAS Fizika), VI semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Svi nastavnici na studijskom programu

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Fizika – modul: eksperimentalna i primenjena fizika; modul: nastava fizike; modul: teorijska fizika i primene), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Svi nastavnici na studijskom programu

Predmet: Stručna praksa 1 (OAS Hemija), V semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /2

Mentor: Svi nastavnici na studijskom programu

 

Predmet: Stručna praksa 2 (OAS Hemija), VI semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /4

Mentor: Svi nastavnici na studijskom programu

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Hemija), III semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Svi nastavnici na studijskom programu

 

Predmet: Stručna praksa (MAS Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta), IV semestar, obavezni predmet, P+V+DON+SIR/ostali časovi: 0+0+0+0 /6

Mentor: Svi nastavnici na studijskom programu

Lista potencijalnih tematskih oblasti u kojima se stručna praksa može realizovati

Napomena: Student može sam u saglasnosti sa ustanovom da predloži novu tematsku oblast u kojoj bi želeo da realizuje praksu, a koja nije navedena u ovoj Listi.

Р.б.

Тематска област

Наставник/наставници

1.

Генетика

Татјана Митровић

Владимир Цветковић

2.

Молекуларна биологија

Татјана Митровић

Владимир Цветковић

3.

Биотехнологија

Татјана Митровић

Татјана Михајилов-Крстев

Зорица Стојановић-Радић

Наташа Јоковић

Владимир Цветковић

4.

Микробиологија

Татјана Михајилов-Крстев

Зорица Стојановић-Радић

Наташа Јоковић

Никола Станковић

5.

Заштита природе

Бојан Златковић

Марина Јушковић

Јелка Црнобрња-Исаиловић

Ана Савић

Данијела Николић

Зорица Митић

Драгана Јеначковић-Гоцић

6.

Заштита животне средине

Ана Савић,

Славиша Стаменковић,

Ђурађ Милошевић

7.

Хидробиологија

Ана Савић

8.

Методе и технике у ћелијској и ткивној биологији

Перица Васиљевић

9.

Биохемија и физиологија

Наташа Јоковић

Љубиша Ђорђевић

Јелена Виторовић

10.

Ентомологија

Владимир Жикић

Саша Станковић

Маријана Илић-Милошевић

 

Тематска област

Наставник/наставници

1.

Животна срединаГаздовање шумама, гајење, одржавање и обнова шума и реконструкција деградираних шума; Управљање заштићеним подручјима;

Татјана Ђекић, Нинослав Голубовић, Ранко Драговић

2.

Заштита природних и антропогених вредностиПокретање процедуре успостављања заштите одређеног подручја; Теренска истраживања и рад на очувању геодиверзитета и биодиверзитета; Праћење стања и оцена угрожености објеката геонаслеђа; Вођење регистра заштићених природних добара.

Татјана Ђекић, Нинослав Голубовић, Ранко Драговић

3.

Туризам (природне вредности, трансформација простора….)Активности  у домену планирања и заштите непокретности од значаја за  туризам; Прикупљање и обрада података за израду стратегија, програма, планова и пројеката за развој туризма

Марија Братић, Јелена Петровић

4.

Демографијаприкупљање, обрада, статистичка анализа и објављивање статистичких податак; припрема, организује и реализација пописа становништва, домаћинстава и станова;

израда методолошких и организационих упутстава за спровођење пописа;

демографске анализе и израде пројекција становништва;

дисеминација и анализа података пописа;

прикупљање, обрада, објављивање и анализа података демографских истраживања у области природног кретања становништва и механичког кретања становништва;

 

Нинослав Голубовић, Ранко Драговић

5.

Просторно планирање и Туристичко уређење простораИзрада планова, студија и пројеката; Израда просторних, генералних урбанистичких планова, детаљних урбанистичких планова и пројеката и регулационих планова; Праћење и анализирање стања животне средине у функцији просторног развоја града и предлагање мера за заштиту и унапређење; Примена одговарајућих карата и картографских метода; Организација рада институција које се баве урбанизмом, изградњом града и руралним развојем; Праксе регионалног и просторног планирања: просторно планирање у заштићеним подручјима, рурално планирање;

Татјана Ђекић, Нинослав Голубовић

6.

ГИСупотреба ИКТ за анализу статистичких података у областима животне средине, науке, образовања и туризма; оспособљавање за примену статистичких метода за обраду података;

Милан Ђорђевић, Татјана Ђекић, Нинослав Голубовић

7.

Туризам, Менаџмент.

Израда туристичког аранжмана;

Израда примера туристичког аранжмана за школски туризам;

Израда примера туристичког аранжмана за омладински туризам;

Израда примера туристичких аранжмана за сениорски туризама; Израда примера туристичког пакет аранжмана; Формирање цене туристичких услуга; Утврђивање успешности туристичког путовања; Формирање специјалних аранжмана (за клубове); Промоција туристичких агенција и туристичких услуга.

 

Ранко Драговић, Јелена Живковић, Марија Братић, Јелена Петровић

8.

Хотелијерство, Менаџмент

Припрема за брендирање хотелског и ресторатерског предузећа

Припрема за категоризацију хотелског и ресторатерског предузећа

Марија Братић, Јелена Петровић

9.

Туризам

Израда плана развоја туристичког ризорта;

Израда плана просторног развоја градске зоне туристичке рекреације;

Израда плана развоја градске зоне килтурног и манифестационог туриза;

Израда плана развоја зона за авантуристички туризам;

Израда билтена и туристичког пропагандног материјала ТО Ниш.

Ранко Драговић, Јелена Живковић, Марија Братић, Јелена Петровић

R.b.

Tematska oblast

Nastavnik

1.

Matematička analiza

Miodrag Đorđević

2.

Algebra, diskretna matematika

Miodrag Đorđević

3.

Geometrija

Miodrag Đorđević

4.

Operatori, funkcionalna analiza

Miodrag Đorđević

5.

Matematička logika, topologija

Miodrag Đorđević

6.

Diferencijalne jednačine, dinamički sistemi

Miodrag Đorđević

7.

Verovatnoća, stohastičko modeliranje, finansijska matematika

Miodrag Đorđević

8.

Statističko odlučivanje, vremenski nizovi, multivarijaciona analiza, statistički softveri, data science

Miodrag Đorđević

 

Тематска област

Наставник

 

Основне академске студије

1.

Развој софтвера

Иван Станковић

2.

Педагошко-методичка пракса

Весна Величковић

 

Мастер академске студије

3.

Развој софтвера и управљање информацијама

Марко Милошевић

4.

Вештачка интелигенција и машинско учење

Бранимир Тодоровић

5.

Педагошко-методичка пракса

Весна Величковић

 

Тематска област

Наставник/наставници

1.

Јонизујуће зрачење – детекција, мерење и примена у дијагностици и радиотерапији

Весна Манић

2.

Нумеричке методе и примена рачунара у физици

Милан Милошевић

3.

Системи за аквизицију података у индустрији

Дејан Алексић

4.

Јонизовани гасови и нискотемпературна плазма, експерименталне методе и примена

Саша Гоцић

Жељко Младеновић

5.

Оптоелектроника

Биљана Самарџић

6.

Физика сензора

Биљана Самарџић

7.

Астрономија и астрофизика

Милан Милошевић

8.

Физика материјала – методе испитивања и примена

Љиљана Костић

Лана Пантић

9.

Соларна енергетика

Лана Пантић

Љиљана Костић

10.

Атомски сударни процеси 

Иван Манчев

 Ненад Милојевић

 Данило Делибашић

Презиме и име ментора стручне праксе

Сарадник у настави за реализацију стручне праксе

Тематска област или области у оквиру које/којих ментор реализује стручну праксу у научној бази факултета

Тематска област или области у оквиру које/којих ментор реализује стручну праксу у установи

 Татјана Анђелковић

Ивана Костић

Контрола квалитета воде, земљишта и ваздуха;

Контрола квалитета хране

Контрола квалитета воде, земљишта и ваздуха;

Контрола квалитета хране

 Виолета Митић

 

 Анализа хране

Анализа антиоксидативних карактеристика х узорака

 

 Горан Петровић

 –

 Изоловање, идентификација и примена секундарних метаболита

 

Snežana Tošić

– Oblasti fizičke hemije koje nalaze svoju primenu u praksi

– Razvoj, validacija i primena ICP-OES metoda određivanja sadržaja elemenata u različitim uzorcima

 

Александра Павловић

 

Инструменталне методе у анализи воде, земљишта, хране, биљног и животињског материјала (одређивање садржаја метала, индивидуалнх полифенолних једињења, антиокдидативна активност)

 

Емилија Пецев-Маринковић

 

Одређивање трагова пестицида у храни

Одређивање пестицида у води

Одређивање пестицида у земљишту

Катализатори у индустријским процесима

Марија Генчић

Јелена Аксић

Органометална хемија

 

Александар Бојић

Нена Велинов

Слободан Најдановић

Миљана Радовић Вучић

Третмани отпадних и природних вода унапређеним оксидационим процесима (UV/Ox, фотокатализа, Фентон и фото Фентон), сорпционим процесима (биосорбенти, активни угљеви, зеолити, оксиди и соли метала), електрохемијским процесима

(електроксидација, електроредукција, електро-коагулација-флотација, електро-дезинфекција)

Хемијска и електрохемијска заштита метала

 

Данијела Костић

 

Анализа природних производа

 

Гордана Стојановић

Ивана Димитријевић

ГЦ-МС анализа етраских уља

 

Весна Станков Јовановић

Слободан Ћирић

Припрема узорака вода и земљишта за квантификацију различитих полутаната

Модификација испитивање природних минерала за примену у аналитици

Припрема биљних екстраката и анализа антиоксидативних крактеристика применом различитих метода

 

Софија Ранчић

 

Методички принципи и њихова примена у наставном процесу

 

Јелена Николић

 

Анализа антиоксидативних карактеристика различитих узоракаАнализа полутаната у узорцима земљишта

 

Александра Ђорђевић

 

Изоловање и анализа етарских уља (ГЦ-МС)

Испитивање антимикробне активности различитих врста узорака

 

Милена Миљковић

 

Испитивање садржаја  прехранбених адитива у узорцима хране

Хемијско испитивање текстиЛних материјала и боја

 

Александра Зарубица

Радомир Љупковић

Добијање/производња различитих материјала

Припрема површине материјала

Примена различитих материјала по хемијском саставу

Хемијска технологија пива

Хемијска технологија вина

Хемијска технологија прераде воћа

Производња керамичких материјала

Прехрамбена индустрија – производња (пиво, вино, вотка, ракија, воћни сок, производи од воћа…)

 

Марјан Ранђеловић

 

Хемијски и електрохемијски процеси обраде површине метала

Технологија производње опекарских производа

Хемијски и електрохемијски процеси обраде површине метала

Технологија производње опекарских производа

Јелена Митровић

 

Третмани природних и отпадних вода унапређеним оксидационим и сорпционим процесима

Технологија припреме воде за пиће

Биолошки процеси пречишћавања отпадних вода

Технологија слада и пива

Технологија шећера

Технологија горива

Технологија пулпе и папира

Нико Радуловић

Милица Нешић

Милан Нешић

Фитохемија

Органска синтеза

 

Јелена Мрмошанин

Анализа узорака воде, земљишта и намирница применом инструменталних метода (ICP-OES, HPLC, спектрофотометрија)

 

Драган Ђорђевић

 

-Анализа природних узорака (седиметни, пољопривредна и друга земљишта, воде) са различитих аспеката

-Анализа нероганских сировина и материјала (грађевински и други индустријски материјали)

-Модификација природних узорака (глине, зеолити идр.), карактеризација и потенцијална примена

 

Маја Станковић

 

-Анализа природних узорака (седиметни, пољопривредна и друга земљишта, воде) са различитих аспеката

-Анализа нероганских сировина и материјала (грађевински и други индустријски материјали)

-Модификација природних узорака (глине, зеолити идр.), карактеризација и потенцијална примена

 

 

Никола Николић

 

-Анализа природних узорака (седиметни, пољопривредна и друга земљишта, воде) са различитих аспеката

-Анализа нероганских сировина и материјала (грађевински и други индустријски материјали)

-Модификација природних узорака (глине, зеолити идр.), карактеризација и потенцијална примена

 

 

Милица Николић

 

-Анализа природних узорака (седиметни, пољопривредна и друга земљишта, воде) са различитих аспеката

-Анализа нероганских сировина и материјала (грађевински и други индустријски материјали)

-Модификација природних узорака (глине, зеолити идр.), карактеризација и потенцијална примена

 

 

Ивана Рашић Мишић

 

– Контрола квалитета у аналитичкој (биоаналитичкој) лабораторији

– Биоаналитичка хемија

– Инструменталне методе анализе узорака воде, биљног материјала, земљишта и хране применом инструменталних метода (ICP-OES, HPLC, спектрофотометрија)

 

Иван Палић

 

Изоловање,  идентификација и примена секундарних метаболита

 

Милан Митић

 

Развој, валидација аналитичких метода за одређивање секундарних метаболита у храни и пићу

 

Lista obrazovnih ustanova sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju

OŠ “Dušan Radović” (Ugovor br. 984/2-01 od dana 20.10.2020.)
OŠ “Učitelj Tasa” (Ugovor br. 988/2-01 od dana 20.10.2020.)
Gimnazija ” Stevan Sremac” (Ugovor br. 982/2-01 od dana 19.10.2020.)
Elektrotehnička škola “Nikola Tesla” (Ugovor br. 259/1-01 od dana 04.03.2020.)
Gimnazija “9. maj” (Ugovor br. 986/2-01 od dana 20.10.2020.)
OŠ “Kralj Petra I” (Ugovor br. 1025/2-01 od dana 30.10.2020.)
Poljoprivredni fakultet Kruševac (Ugovor br. 274/1-01 od dana 09.03.2020.)
OŠ “Čegar”
OŠ “Mika Antić”
OŠ “Sveti Sava”
OŠ “Radoje Domanović”
OŠ “Ratko Vukićević”
OŠ “Stefan Nemanja”
OŠ “Dobrila Stambolić” Čokot, (istureno odeljenje u naselju 9.maj)
Gimnazija ” Svetozar Marković”
Ugovor o izvođenju blok nastave učenika Ekonomske škole u Nišu (Ugovor br. 253/1-02 od dana 14.03.2018.)


Mapa puta - studentska praksa


STUDENT SE PRIJAVLJUJE ZA OBAVLJANJE STUČNE PRAKSE

 • student dostavlja Službi za nastavu i studentska pitanja popunjen Obrazac SP1
 • student bira ustanovu sa Liste ustanova sa kojima Fakultet ima ugovorenu saradnju
 • student bira mentora sa Liste mentora za predmet stručna praksa, kao i tematsku oblast u kojoj realizuje praksu sa Liste potencijalnih tematskih oblasti
 • student može da predloži da praksu realizuje u ustanovi sa kojom Fakultet prethodno nema sklopljenu saradnju. u tom slučaju potrebno je da student i mentor pokrenu inicijativu da Fakultet ugovori saradnju sa ustanovom.

MENTOR PRAKSE UPUĆUJE STUDENTA NA STRUČNU PRAKSU

 • student i mentor potpisuju Obrazac SP2 (u 2 primerka)
 • student daje na potpis supervizoru prakse Obrazac SP2 na potpis (primerak dostaviti supervizoru i mentoru

REALIZACIJA STRUČNE PRAKSE

 • period realizacije: 1. decembar 2023 - 30. septembar 2024
 • trajanje prakse: 80 sati + 10 sati za pisanje Dnevnika stručne prakse i Izveštaja o obavljenoj stručnoj praksi

SUPERVIZOR STRUČNE PRAKSE DAJE MIŠLJENJE O STRUČNOJ PRAKSI STUDENTA

 • supervizor stručne prakse popunjava i potpisuje Obrazac SP3 (u 2 primerka)
 • jedan primerak student dostavlja mentoru, drugi primerak ostaje kod supervizora

POTVRDA O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI

 • nakon uspešno završene stručne prakse studentu ustanova izdaje Potvrdu o pohađanju stručne prakse (obrazac SP4)

PRIJAVA ISPITA STRUČNA PRAKSA

 • student može prijaviti predmet Stručna praksa za polaganje i van definisanih termina za prijavu ispita, kao i polagati ga van definisanih termina za polaganje ovog ispita

POLAGANJE ISPITA STRUČNA PRAKSA

 • student dostavlja Portfolio studentske prakse nastavniku na ispitu.
 • ocena na ispitu (od 5 do 10) se unosi u ispitnu prijavu, indeks i Zapisnik sa ispita
 • polaganjem ispita student stiče odgovarajući broj ESPB u skladu sa studijskim programom