Dr Branimir Т. Тodorović

Vanredni profesor
Departman za računarske nauke

Branimir Todorović rođen je 21.03.1967. godine u Nišu. Osnovnu školu završio je u Gabrovcu, a srednju u Nišu sa odličnim uspehom. Redovne studije na Elektronskom fakultetu u Nišu je završio 1991. godine na smeru Računarska tehnika i informatika, sa srednjom ocenom u toku studiranja 8.97 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.
Magistarsku tezu pod naslovom: “Inkrementalna adaptacija parametara i strukture neuronske mreže radijalnih bazisnih funkcija sa direktnim prostiranjem signala”, odbranio je 20.09.2000. godine i time je ispunio uslov za sticanje akademskog zvanja magistra elektrotehničkih nauka.
Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Sekvencijalna adaptacija parametara i strukture rekurentnih neuronskih mreža radijalnih bazičnih funkcija primenom nelinearnih ne-Gausovih filtera”, odbranio je 3. juna 2005. godine na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i time ispunio uslova za sticanje naučnog stepena doktora elektrotehničkih nauka.
Do 2007. radio na Fakultetu zaštite na radu, Univerzitetata u Nišu. U zvanje docenta na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerzitetata u Nišu, izabran je 1. oktobra, 2007. godine . U zvanje Vanrednog profesora izabran je 2012 godine.
Učestvovato je u 2(dve) komisije za ocenu i odbranu magistarskih teza i 3(tri) komisije za ocenu i odbranu doktorskih disertacija.
Branimir Todorović je u periodu od 2001. do 2003. godne, kao stipendista DAAD, boravio na Odseku za informatiku Univerziteta u Dortmundu u trajanju od po dva meseca svake godine.
Primarne oblasti istraživanja su mu je računarska inteligencija, mašinsko učenje, veštačke neuronske mreže, posebno algoritmi za sekvencijalnu adaptaciju parametara i strukture i njihova primena u obradi signala, modeliranju nelinearnih dinamičkih sistema, identifikaciji i kontroli.

Detalji o nastavniku