Dr Branimir Т. Тodorović

Vanredni profesor

Departman za računarske nauke

Dr Branimir Т. Тodorović

Dr Branimir Т. Тodorović

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 208

CV

Biografija

Branimir Todorović rođen je 21.03.1967. godine u Nišu. Osnovnu školu završio je u Gabrovcu, a srednju u Nišu sa odličnim uspehom. Redovne studije na Elektronskom fakultetu u Nišu je završio 1991. godine na smeru Računarska tehnika i informatika, sa srednjom ocenom u toku studiranja 8.97 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.
Magistarsku tezu pod naslovom: “Inkrementalna adaptacija parametara i strukture neuronske mreže radijalnih bazisnih funkcija sa direktnim prostiranjem signala”, odbranio je 20.09.2000. godine i time je ispunio uslov za sticanje akademskog zvanja magistra elektrotehničkih nauka.
Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Sekvencijalna adaptacija parametara i strukture rekurentnih neuronskih mreža radijalnih bazičnih funkcija primenom nelinearnih ne-Gausovih filtera”, odbranio je 3. juna 2005. godine na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i time ispunio uslova za sticanje na
BiografijaAngažovanjaPublikacije